Szukaj w serwisie:

Zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy i odbywaniu badań profilaktycznych

2011-05-10 | świadectwo pracy | badania
prawo, UE, fundusze, sąd, kara, wyrok, nakaz

Na podstawie ustawy z dnia 5.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 36, poz. 181 - dalej jako „nowela”) zmianie uległy zasady wydawania świadectw pracy dokumentujących fakt zatrudnienia na podstawie terminowych umów o pracę, tj. umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy, zawieranych od 21 marca br.

W myśl nowych zasad istnieje możliwość wydania zbiorczego świadectwa pracy, obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie następujących po sobie wspomnianych typów umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, licząc od daty zawarcia pierwszej z tych umów, jeżeli pracownik po zakończeniu każdej z nich nadal pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy (zob. art. 97 § 11 KP).

Pracodawca będzie natomiast zobowiązany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy po zakończonej terminowej umowie o pracę, jeżeli nie zamierza dalej zatrudniać danego pracownika. W takiej sytuacji brak jest bowiem przesłanki „pozostawania w zatrudnieniu”, o której mowa w art. 97 § 11 KP.

Podkreślenia wymaga, że zbiorcze świadectwo pracy ma dokumentować zakończone już okresy zatrudnienia. Jeżeli więc ostatnia z cyklu umów o pracę została zawarta przed upływem 24-miesięcznego okresu, a czas jej obowiązywania przypada po upływie tego okresu, wówczas wydanie świadectwa pracy nastąpi w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej ostatniej umowy (zob. art. 97 § 12 KP).

Przykładowo, pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny od 1.04. do 30.06.2011 r. Następnie na podstawie dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony; pierwszej od 1.07.2011 r. do 31.12.2012 r. i drugiej od 1.01. do 31.12.2013 r. W tym przypadku, świadectwo pracy dokumentujące fakt zatrudnienia na podstawie wszystkich tych trzech umów zostanie wydane z chwilą upływu okresu obowiązywania drugiej ze wspomnianych umów na czas określony. A zatem faktycznie po upływie 2 lat i 9 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej z cyklu umów (tu: umowy o pracę na okres próbny).

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że pracownik ma prawo żądać w każdym czasie (z pominięciem rozpatrywanych reguł) wydania świadectwa pracy po ustaniu każdej z omawianych umów terminowych, nawet jeśli okres ich obowiązywania byłby krótszy niż 24 miesiące. W powyższym przykładzie pracownik może więc żądać udokumentowania w odrębnych świadectwach pracy każdej z trzech wymienionych umów, tj. umowy na okres próbny oraz obydwu umów na czas określony.

Pracownik może również żądać wydania zbiorczego świadectwa pracy, obejmującego następujące po sobie terminowe umowy o pracę, nawet jeżeli pomiędzy momentem zawarcia pierwszej z nich a momentem ustania ostatniej nie upłynęły jeszcze 24 miesiące (zob. art. 97 § 13 KP). W omawianym przykładzie pracownik może zatem żądać wydania świadectwa pracy obejmującego np. łącznie 21-miesięczny okres zatrudnienia na umowie o pracę na okres próby (3 miesiące) i umowie na czas określony (18 miesięcy) oraz wydania odrębnego świadectwa dokumentującego zatrudnienie na podstawie drugiej z umów na czas określony (12 miesięcy).

W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku (żądania) przez pracownika.

Powyższe zmiany nie dotyczą umów o pracę zawartych na czas nieokreślony (tzw. umowy bezterminowe). Tym samym, w związku z faktem rozwiązania (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia) lub wygaśnięcia (np. upływ 3-go miesiąca pobytu w areszcie tymczasowym) umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy nawet wtedy, gdy bezpośrednio po ustaniu takiej umowy strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę o pracę.

Na podstawie przywołanej na wstępie noweli do Kodeksu pracy, zmianie uległy również zasady przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Badaniom tym nadal podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy oraz

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Przy czym, zgodnie z nowym brzmieniem art. 229 § 1 zdanie 2 KP, z obowiązku tego są obecnie zwolnione osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Do okresu wspomnianych 30 dni wlicza się okres po ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie noweli, czyli przed 21 marca br.

Dotychczas z obowiązku przeprowadzenia omawianych badań zwolnione były jedynie osoby przyjmowane na tożsame co do rodzaju bądź warunków pracy stanowisko, bezpośrednio po ustaniu poprzedniej umowy (tj. w następnym dniu roboczym).

Piotr Wąż

Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)