Szukaj w serwisie:

Proces rejestracji działalności gospodarczej

pisanie dobrego CV

Z dniem 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Wprowadzenie systemu CEIDG spowodowało zmianę zasad rejestracji działalności gospodarczej. Potencjalny Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl.

Do 31 grudnia 2011 r. miało miejsce przenoszenie danych Ewidencji Działalności Gospodarczej
z zasobów gminnych do CEIDG. Do tego czasu, system obsługiwał jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące Przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Obecnie system obsługuje już generalnie wszystkich Przedsiębiorców tj. już posiadających działalności oraz tych którzy zamierzają ją dopiero uruchomić. Gdyby jednak z rożnych przyczyn technicznych Firma nie została przeniesiona jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwana jest przez Urząd Gminy. Należy jednak pamiętać, iż z dniem przeniesienia wpisu do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla Przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie
o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego  wniosku. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Do wniosku o wpis do CEIDG Przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

 1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
 3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty przy dokonaniu rejestracji to: wypełniony formularz wniosku oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. System Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG ) do 31 grudnia 2011 r. obsługuje jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. (Należy zweryfikować czy wpis nie został już przeniesiony do CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx )
 3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden
  z trybów postępowania:
  1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
  3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
  4. Przesłanie drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
  5. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
  6. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
  7. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Istnieje możliwość wykorzystania skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy.

Opłaty  - Sam wniosek jest wolny od opłat. Jednak w przypadku skorzystania z pełnomocnictwa wymagane jest dokonanie opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Termin wniesienia opłaty został określony na najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy - Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych
w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. W dalszej kolejności procesu rejestracji Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji do: właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG; FORMULARZ wniosku; formularz wniosku z załącznikami - https://www.sekap.pl

 

Aleksandra Kandzia-Ulrych

Źródło: opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)