Szukaj w serwisie:

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca

telepraca

Są takie sytuacje życiowe, gdy praca w niepełnym wymiarze jest jedyną możliwością pogodzenia życia prywatnego z zawodowym. W takich sytuacjach chętnie podpisujemy umowę na część etatu. Kilka lat temu weszły w życie przepisy regulujące zatrudnienie w formie telepracy. Są one odpowiedzią na  potrzebę uelastycznienia form zatrudnienia. W praktyce telepraca dotyczy obowiązków, które można wykonywać przy komputerz.

Praca w niepełnym wymiarze czasu

Są takie sytuacje życiowe, gdy praca w niepełnym wymiarze jest jedyną możliwością pogodzenia życia prywatnego z zawodowym. W takich sytuacjach chętnie podpisujemy umowę na część etatu. Pewnie równie często robimy to z braku innych ofert pracy– gdyż tylko taka oferta była dla nas dostępna. Czym jest praca w niepełnym wymiarze? W skrócie, każde zatrudnienie pracownika, które przewiduje pracę poniżej ilości godzin przyjętych w naszym kraju, czyli obecnie poniżej 40 godzin tygodniowo, będzie nazwane pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych jest to standardowa umowa o pracę, z której odprowadzane są wszystkie przewidziane prawem składki zdrowotne i do ZUS.  Z punktu widzenia wynagrodzenia jest to praca na niepełny etat. Wobec tego nasze wynagrodzenie również jest niższe. Kodeks pracy jasno jednak wskazuje, że musi ono być jedynie proporcjonalnie niższe w stosunku do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełny etat. Innymi słowy, jeżeli pracownicy pełnoetatowi otrzymują 1000 zł a my mamy umowę na 9/10 etatu to powinniśmy otrzymywać za swoją pracę 900 zł.

Innej obniżki wynagrodzenia niż proporcjonalnej do wymiaru pracy zabrania prawo pracy, co reguluje Art. 292. § 1 k.p.: „Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika".
Wobec tego, gdyby we wspomnianej wyżej sytuacji pracodawca zatrudniając nas na 9/10 etatu oferował nam 800 zł, tym samym łamałby przytoczone zapisy kodeksu pracy oraz przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji.

Umowa o prace w niepełnym wymiarze powinna zawierać istotny dodatek. Dotyczy on sposobu rozliczania godzin nadliczbowych. Nie każda bowiem godzina ponad zaznaczony w umowie wymiar będzie traktowana jako nadliczbowa. W umowie powinno znaleźć się określenie dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie , których przekroczenie uprawnia oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Załóżmy, że pracujemy na ½ etatu - w każdym dniu po 4 godziny. W umowie widnieje zapis, że mamy prawo do godzin nadliczbowych, gdy wymiar pracy przekroczy 6 godzin w ciągu dnia. Wobec tego gdy zostaniemy w pracy 2 godziny dłużej, możemy w następnym dniu pracować 2 godziny krócej, ale nie nabywamy prawa do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Gdy jednak będziemy pracowali 9 godzin to nabywamy prawa do dodatkowego wynagrodzenia za 3 godziny nadliczbowe.

Należy również pamiętać, że osoby pracujące na część etatu mają prawo do urlopu wyliczanego proporcjonalnie. Jak wiemy każdy pracownik posiada prawo do 20 bądź 26 dniu urlopu – w zależności od stażu pracy. Aby obliczyć wymiar urlopu najlepiej przeliczyć jego podstawę na godziny. Jeżeli zatem mamy prawo do 20 dni urlopu a każdy dzień to 8 godzin, oznacza to że mamy 160 godzin urlopu. Jeżeli więc pracujemy na ½ etatu to należy nam się 80 godzin. Warto jednak zwrócić uwagę ze osoby pracujące na ½ etatu z reguły przebywają w pracy 4 godzinny dziennie. Wobec tego swoje 80 godzin będą „wykorzystywać" dwa razy dłużej czyli przez 20 dni.

Telepraca

Kilka lat temu (2007 rok) weszły w życie przepisy regulujące zatrudnienie w formie telepracy. Są one odpowiedzią na  potrzebę uelastycznienia form zatrudnienia. W praktyce telepraca dotyczy obowiązków, które można wykonywać przy komputerze i odbywa się według następujących założeń:

Pracownik

 • Wykonuje pracę na swoim terenie (np. w domu),
 • Jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę z zaznaczeniem że jest to telepraca,
 • Posiada przełożonego,
 • Kontaktuje się z pracodawcą (przełożonym) za pomocą komunikacji elektronicznej,
 • Ma obowiązek wykonywać powierzone zadania w przyjętym czasie i wyznaczonym terminie,
 • Ma prawo do szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • Korzysta z udogodnień na równi z innymi pracownikami stacjonarnymi.

Pracodawca

 • Oszczędza przestrzeń biurową,
 • Może zaproponować pracę osobom mniej mobilnym (młode matki, niepełnosprawni)
 • Zapewnia sprzęt do pracy i komunikacji wraz z jego serwisem i ewentualnym ubezpieczeniem - chyba że strony postanowią inaczej (pracownik może korzystać ze swojego komputera i oprogramowania pobierając za to dodatkową opłatę),
 • Przydziela pracownikowi przełożonego i ma prawo kontrolować pracownika w miejscu pracy.

W świetle powyższych punktów telepraca jawi się jako atrakcyjna forma pracy pozwalająca uniknąć pracownikowi kosztów dojazdu i dodatkowych związanych z tym uciążliwości (korki, miejsca parkingowe, stracony czas), a pracodawcy uzyskać wsparcie w większej ilości zadań bez powiększania zaplecza.

Wymaga jednak od pracodawcy zmiany podejścia do pracownika, a przynajmniej obdarzenia go większym zaufaniem. Niemałe wyzwanie również przed pracownikiem, ponieważ praca bez kontroli wymaga systematyczności, odpowiedzialności i samodzielności. Powiedzmy sobie szczerze – wielu czytających ten artykuł (łącznie z autorem) często wyrzuca sobie brak właśnie tych cnót. Tym niemniej, dla wielu z nas podjęcie obowiązków właśnie w takiej formie mogłoby być bardzo cennym doświadczeniem zawodowym.

Daniel Binda
LGrant
www.ribes.pl

Źródło: opracowanie eksperta © JestPraca24.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)