Szukaj w serwisie:

Opinia o pracowniku

2011-07-26 | opinia | referencje | świadectwo
formularz, zgłoszenie

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy nie przewidują możliwości wydawania opinii o pracowniku. Regulacja taka istniała w kodeksie pracy jeszcze do 2.02.1996 r., a zawierał ją ówczesny art. 98. Przepis ten nakładał na pracodawcę obowiązek wydania obok świadectwa pracy wspomnianego dokumentu na wniosek pracownika, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Dokument ten nosił nazwę „opinii o pracy”, a zawierać miał takie informacje, jak:

1) przebieg pracy zawodowej pracownika i jego szczególne osiągnięcia w tej pracy, uzyskane nagrody i wyróżnienia,

2) nałożone, a nie zatarte jeszcze kary porządkowe,

3) przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,

4) dane o skazaniu pracownika lub o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, jeżeli skazanie lub postępowanie karne dotyczy przestępstwa pozostającego w związku z pracą,

5) dane o wyrządzonej przez pracownika zakładowi pracy szkodzie pozostającej w związku z pracą, jeżeli fakt ten spowodował wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Pracodawca wydawał pracownikowi opinię o pracy po zapoznaniu go z projektem opinii i wysłuchaniu jego uwag oraz po zajęciu stanowiska przez zakładową organizację związkową. Pracownik mógł w ciągu 7 dni od otrzymania opinii wystąpić do sądu pracy o jej sprostowanie.

Przepis art. 98 kodeksu pracy został uchylony na podstawie ustawy z dnia 2.02.1996 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110 z późn. zm.). Decyzja o uchyleniu tego przepisu podyktowana była negatywną oceną dotychczasowej praktyki jego stosowania. Szczególnie chodzi tutaj o negatywne opinie o pracy, które stanowiły przyczynek dla licznych procesów sądowych w przedmiocie sprostowania opinii, a także o naruszenie dóbr osobistych pracownika (art. 23 i 24 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy). Pracodawcy, którzy nie chcieli ryzykować sporu z byłym pracownikiem wydawali opinie o treści neutralnej, bazujące na sztampowych sloganach, które częstokroć odbiegały od stanu faktycznego. W wyniku tego typu działań, opinia o pracy przestała być z czasem postrzegana jako rzetelne źródło wiedzy o przydatności zawodowej pracownika, co w konsekwencji skłoniło ustawodawcę do wykreślenia art. 98 z postanowień kodeksowych.

Od momentu uchylenia tego przepisu pracodawcy nie są już zobowiązani do wydania opinii o pracy. Obecnie sporządzenie takiego dokumentu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy, zaś pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jego wydanie, zwłaszcza zaś o wydanie opinii zawierającej określoną treść (por. wyrok Sądu Najwyższego z 21.03.2003 r., I PK 66/02, OSNP 2004/13/227).

Pomimo braku wspomnianej regulacji w praktyce wykształcił się zwyczaj wydawania referencji (rekomendacji) na wniosek pracownika, najczęściej w związku z ustaniem stosunku pracy. Należy jednak podkreślić, że powstania/posiadania tego typu dokumentu nie można postrzegać w kategorii obowiązku spoczywającego na którejkolwiek ze stron stosunku pracy. Tym samym nie tylko pracownik nie może skutecznie żądać wydania opinii o swej pracy, ale również pracodawca nie może żądać od pracownika, aby ten takowy dokument mu przedstawił. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia na etapie rekrutacji. Przedstawienie opinii o pracy (rekomendacji, referencji) nie może stanowić jednego z warunków przyjęcia do pracy kandydata na pracownika.

Przepis art. 221 kodeksu pracy określa dane jakich może żądać pracodawca od kandydata na pracownika (§ 1) oraz od pracownika (§ 2). Wymienione w art. 22 § 1 i 2 kodeksu pracy dane stanowią katalog zamknięty. Wśród tych danych nie ma opinii o pracy (rekomendacji, referencji). Co prawda art. 22 kodeksu pracy w § 4 stanowi, że pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów, jednak - jak już wspomniano - w obecnym stanie prawnym przepisów takich brak.

Piotr Wąż - autor jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego

Źródło: Piotr Wąż, opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)~Lidia
2011-09-02 10:41:03

ciekawy temat!

~Ja
2011-09-02 13:29:37

nooo