Szukaj w serwisie:

Forum - zwolnienie na dzieci

+ napisz odpowiedź
~Marek
2011-11-16 12:43:02

Oboje z żona jesteśmy zatrudnieni w innych zakładach pracy. Mamy dwójkę dzieci w wieku 2 i 4 lat. Obecnie żona przebywa na urlopie wychowawczym w celu sprawowania opieki na młodszym z dzieci. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni? Czy zwolnienie to przysługuje mi na każde z dzieci, czy tylko jednio z nich?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-11-18 12:15:11

Źródłem uprawnienia, o które Pan pyta jest art. 188 KP. Przepis ten daje możliwość skorzystania z 2 dni płatnego zwolnienia od pracy każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.

Wymiar tego zwolnienia nie zależy jednak od liczby dzieci. Tym samym, zwolnienie to będzie przysługiwało zawsze w wymiarze 2 dni niezależnie od tego ile dzieci w wieku do lat 14 wychowuje pracownik.

Inny przepis kodeksu pracy, tj. art. 1891 zastrzega, że w sytuacji, gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka pozostają w zatrudnieniu wówczas z uprawnienia tego może korzystać wyłącznie jedno z nich.

W takiej sytuacji, decyzję o tym, które z rodziców będzie korzystało z tego uprawnienia podejmują oni sami, informując o tym fakcie swego pracodawcę (pracodawców). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwoma dniami zwolnienia podzielili się po połowie. Wspomniany przepis zabrania bowiem jedynie dublowania pełnych 2-dniowych wymiarów omawianego zwolnienia przez każdego z rodziców (opiekunów). Nie zabrania natomiast podzielenia dwudniowego zwolnienia pomiędzy każde z nich.

Prawa korzystania z przedmiotowego zwolnienia nie pozbawia fakt, że drugi z rodziców (opiekunów) ma możliwość nieograniczonego czasowo sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego. Przepisy kodeksu pracy nie zabraniają jednoczesnego korzystania przez obydwu rodziców (opiekunów) z urlopu wychowawczego i zwolnienia od pracy na zasadach art. 188 KP.

W związku z tym, w przedstawionej przez Pana sytuacji przysługuje Panu prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy.

+ napisz odpowiedź