Szukaj w serwisie:

Forum - zwolnienie grupowe

+ napisz odpowiedź
~Sylwia
2011-11-30 19:15:42

Witam,
Z tego, co wyczytałam o zwolnieniu grupowym możemy mówić tylko wtedy, gdy conajmniej 10 pracowników traci pracę w okresie 30 dni, w firmie, która zatrudnia minimum 20 osób. Czy do tych 20 osób zalicza się również umowy zlecenia?
Pozdrawiam, Sylwia.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-12-02 07:56:57

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), jej przepisy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.

Poza tym, ustawa znajduje zastosowanie również w odniesieniu do tzw. zwolnień indywidualnych, które zachodzą w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 (art. 10 ustawy).
W grę może zatem wchodzić nawet przypadek zwolnienia 1 pracownika.

Jak wynika z powyższego, jedną z przesłanek stosowania ustawy jest liczba zatrudnionych pracowników, których w zakładzie pracy powinno być co najmniej 20. Ustawa nie wprowadza własnej definicji pracownika. Definicję taką odnajdujemy w art. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym pod pojęciem tym należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Osoba niezatrudniona w oparciu o jedną z wymienionych podstaw nie ma statusu pracownika.

Następstwem tego jest fakt, iż do limitu zatrudnienia wymaganego przez omawianą ustawę nie wlicza się osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

Jeżeli więc w danym zakładzie pracy zatrudnionych jest np. 19 pracowników, a reszta osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, to w przypadku potrzeby zwolnienia któregoś z pracowników z przyczyn od niego niezależnych (np. likwidacja stanowiska pracy) - ustawa nie znajdzie zastosowania.
Tym samym pracownik taki nie nabędzie prawa do odprawy, o której mowa w art. 8 ustawy.

+ napisz odpowiedź