Szukaj w serwisie:

Forum - wypowiedzenie umowy w zwiazku z likwidacja firmy

+ napisz odpowiedź
~Elżbieta
2012-01-19 12:00:57

Proszę o pomoc,
w najbliższych dniach możne się okazać ze firma zostanie zlikwidowana bądź ogłoszona upadłość(nie wiem na jakiej zasadzie pracodawca zakończy działalność, ale problemy finansowe na to wskazują.Ilość osób zatrudnionych to 6 szt. Ja ma umowę na czas nieokreślony z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
Chcę iść na zwolnienie lekarskie czy lepiej wziąć je przed podpisaniem wypowiedzenia czy na wypowiedzeniu.
i druga rzecz jeśli podczas zwolnienia lekarskiego zaszłabym w ciąże to przysługuje mi normalnie urlop macierzyński czy nie?
Bardzo proszę o poradę

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-01-24 11:41:05

Zarówno ogłoszenie upadłości, jak i likwidacja pracodawcy znosi szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę (zob. art. 411 § 1 KP). Przepisy zapewniające trwałość stosunku pracy ulegają w takiej sytuacji wyłączeniu.

Zaistnienie któregokolwiek z tych zdarzeń uprawnia pracodawcę do wypowiedzenia umowy o pracę każdemu z zatrudnianych pracowników. Również tym, którzy przebywają na chorobowym, czy też pracownicom w ciąży. Przepisem szczególnym, który z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy wyłącza omawianą ochronę w stosunku do pracownic w ciąży oraz korzystających z urlopu macierzyńskiego jest art. 177 § 4 KP.

Tym samym, zwolnienie lekarskie, a nawet ciąża nie uchronią Panią przed utratą pracy, jeżeli tylko powodem rozwiązania umowy o pracę będzie upadłość lub likwidacja praco-dawcy.

Wypowiadając umowy o pracę w związku z upadłością lub likwidacją pracodawca może - w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę - skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (zob. art. 361 § 1 KP).

Z uwagi na to, że Pani pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie nabędzie Pani prawa do odprawy z ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).

Jeżeli zachoruje Pani w trakcie trwającego zatrudnienia (nie ważne "przed", czy "po" wręczeniu wypowiedzenia) to uzyska Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego przez cały czas trwania choroby. A jeżeli Pani niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwałaby dłużej niż 33 dni - prawo do zasiłku chorobowego.

Pozostawanie w zatrudnieniu nie jest koniecznym warunkiem uzyskania prawa do za-siłku chorobowego. Na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świad-czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) prawo do zasiłku chorobowego przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia.
Zgodnie z treścią tego przepisu, zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpie-czenia chorobowego (tu: ustaniu zatrudnienia), jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Temat ciąży jest kwestią odrębną.

Urlop macierzyński przysługuje w związku z porodem dziecka, który nastąpił w trakcie trwania zatrudnienia. Urlop macierzyński przysługuje więc osobie, która ma status pracownika. W okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Jednakże - podobnie jak w przypadku zasiłku chorobowego - prawo do zasiłku macierzyńskiego nie zawsze jest uzależnione od pozostawania w zatrudnieniu.

Wspomniana ustawa przewiduje bowiem dwie sytuacje, w których prawo do świadczenia na zasadach zasiłku macierzyńskiego przysługuje również po ustaniu zatrudnienia (ustaniu tytułu ubezpieczenia).
W jednej z tych sytuacji, omawiane świadczenie przysługuje wówczas pod warunkiem, że zatrudnienie ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Pracownica, która z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy straciła pracę w okresie ciąży pozostaje więc bez środków do życia. Świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego była już pracownica będzie otrzymywać nie tylko przez cały okres ciąży przypadający po rozwiązaniu umowy o pracę, ale również przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po poro-dzie (zob. art. 30 ust. 2 i 3 ustawy).

Chodzi tutaj o tę część urlopu macierzyńskiego, która nie została wykorzystana przed porodem, w trakcie trwającego jeszcze zatrudnienia. Przypomnę bowiem, że zgodnie z art. 180 § 3 KP, co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

Okres pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy a porodem, za który przysługiwał zasiłek macierzyński wlicza się do okresu za-trudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (zob. art. 177 § 5 zd. 3 KP).

~Rembrandt
2012-01-24 12:50:50

fajnie gościu pisze. lubię czytać wyjaśnienia tego autora.

~Katarzyna
2012-01-30 09:49:15

Witam,
A co w przypadku kiedy przebywam na zwolnieniu lekarskim od 4 miesięcy a ogłoszenie likwidacji nastąpiło 7 dni temu? Mam umowę na cza nieokreślony i miesięczny okres wypowiedzenia.
1. Czy wysokość zasiłku chorobowego a (po 6 miesiącu świadczenia rehabilitacyjnego)pozostanie bez zmian?
2. co z moim 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia?
Dziękuję i pozdrawiam

~Janek
2012-04-28 00:26:27

witam wszystkich...mam pytanie w ten sam dzien dostajesz wypowiedzenie a firma zwalnia 100osob i dyrektr z gory dostal zarzadzenie poinfmowac wszystkich ze firma zostaje zamknieta i przeniesiona 600km dalej i wszyscy dostaja wypowiedzenie co maja na utrzymaniu rodzine dzieci matki samotnie wychowujace dzieci..jednym slowem ludzie zostaja na lodzie..a na Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem jest napisane..Rozwiazuje z panemumowe o prace zawartą.... na czas okreslanym z 2tygodniowym okresy wypowiedzenia z tj.13.05.2012r..Działajac na podstawie art.167 KP udzielam Panu urlopu wypoczynkowego w terminie 27.04.2012 do 11.05.2012 Informujemy ze w terminie 7dni od dnia dostarczenia niniejszego pisma przysluguje panu prawo wniesienie do sadu Rejonowego w Gdańsku..a teraz tak kto po9jedzie do gdańska jak firma co zlikwiduja miesci sie na Górnym ślasku i nie jest opisane ze w dni robocze a to jest przed dlugim weekedzie majowym..wiec to jest taki wałek ..i jeszcze ma mi przyjsc świadectwo pracy poczta i napisane za porozumienime stron...zero odprawy nic ludzie potraktowali jak śmieci ...i sa bez pracy i środków do życi...prosze mi odpowiedziec na moje pismo co w taki razie mozna zrobić..przeciesz to jest nie do przyjecia ludzie sie zwiazali z tą firma poswiecali sie dla firmy i wogole pracowalipo16-12godzin itp..czekam na odpowiedz..kmsss@tlen.pl

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-05-08 10:50:13

W umowach o pracę zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą (lecz nie muszą) zawrzeć klauzulę wypowiedzenia, czyli przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (zob. art. 33 KP). Jeżeli więc klauzula taka znajduje się w treści Pana umowy o pracę, a umowa została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, to pracodawca mógł ją w ten sposób rozwiązać w dowolnym momencie jej obowiązywania.

W odróżnieniu od wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca nie musi uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony (zob. art. 30 § 4 KP). W praktyce możliwość kwestionowania merytorycznych przesłanek wypowiedzenia omawianego rodzaju umowy jest zatem znacznie utrudniona.

W przedstawionym przez Pana przypadku kwestia ta ma jednak niewielkie znaczenie. Faktyczna przyczyna wypowiedzenia jest bowiem Panu wiadoma, gdyż została zakomunikowana ustnie (zmiana lokalizacji oddziału/siedziby), a jednocześnie nie jest fikcyjna.

Niestety fakt, że pracownik/pracownica jest jedynym żywicielem rodziny, czy też to, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko nie chroni przed wypowiedzeniem.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może „wysłać” pracownika na urlop wypoczynkowy, nawet wbrew jego woli. Uprawnienie takie wynika z art. 1671 KP. W takiej sytuacji pracownikowi udzielany jest urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu za-trudnienia w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy.

W opisanej przez Pana sprawie pewne wątpliwości budzi jedynie termin rozwiązania umowy o pracę. Pisze Pan bowiem, że w treści wypowiedzenia pracodawca wskazał dzień 13.05.2012 r. (niedziela), jako ostatni dzień obowiązywania umowy o pracę. Tymczasem, na podstawie art. 30 § 21 KP, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się w sobotę.
Przekładając to na Pański przykład, wypowiedzenie umowy o pracę wręczone w okresie pomiędzy 23 a 28.05.2012 r. powinno zakończyć swój bieg 12.05.2012 r. Nie będzie to jednak powód do zakwestionowania otrzymanego wypowiedzenia, a jedynie przyczynek do ewentualnej korekty świadectwa pracy. W świadectwie pracy termin ten powinien być zatem wskazany prawidłowo, tzn. zgodnie z treścią art. 30 § 21 KP.

Zgodnie ze stanem faktycznym powinny być także wskazane w świadectwie pracy tryb i podstawa rozwiązania stosunku pracy. W punkcie 3a). Pańskiego świadectwa pracy powinien więc zostać zamieszczony zapis „art. 30 § 1 pkt 2 KP - wypowiedzenie złożył pracodawca”. W przypadku innego zapisu powinien Pan wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.

Kolejna kwestia to sprawa ewentualnej odprawy.
W grę wchodzi tutaj oczywiście odprawa przewidziana w art. 8 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Warunkiem uzyskania prawa do tej odprawy jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie: odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz przyczyny stanowiącej podstawę rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli zatem Pański pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników w momencie wręczenia wypowiedzenia, to mógłby Pan dochodzić wypłaty przedmiotowej odprawy, pod warunkiem wykazania, że wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę była przyczyna, która nie stała po Pańskiej stronie (nie była od Pana zależna). W analizowanym przypadku chodziło będzie o wykazanie, że powodem wręczenia Panu wypowiedzenia była zmiana lokalizacji siedziby/oddziału pracodawcy. Wykazanie tej przyczyny jest konieczne, ponieważ nie jest ona wyrażona w treści otrzymanego przez Pana wypowiedzenia.

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych uzależniona jest od długości stażu pracy w danym zakładzie pracy i kształtuje się na poziomie:
1). jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2). dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3). trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Roszczenie o wypłatę przedmiotowej odprawy staje się wymagalne w dniu rozwiązania umowy o pracę i wygasa z upływem 3 lat od tej daty. Wspomniany przez Pana 7-dniowy termin na wniesienie pozwu do sądu pracy nie znajduje w tym zakresie zastosowania. Jest on bowiem przewidziany dla sytuacji, w której chciałby Pan zarzucić pracodawcy, że wręczone przez niego wypowiedzenie było nieuzasadnione bądź miało wady formalne. Jak już wspomniano - z uwagi na rodzaj umowy o pracę - kwestię rozstrzygania zasadności wypowiedzenia w analizowanej sprawie należy pominąć.

Natomiast przykładem wypowiedzenia dotkniętego wadą formalną może być wypowiedzenie złożone bez zachowania formy pisemnej; złożone w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. w trakcie zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego, wychowawczego itp.), czy też w okresie ochronnym (np. w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego lub na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego). Z przedstawionych wyjaśnień nie wynika, aby tego typu nieprawidłowości miały miejsce w przedstawionej sprawie. A skoro tak, to kwestia zachowania 7-dniowego terminu na wniesienie odwołania od wypowiedzenia jest nieistotna.

Znaczenie może mieć natomiast roszczenie o ewentualną wypłatę odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Jak już wspomniano, może być ono dochodzone do 3 lat od rozwiązania umowy o pracę. W sprawach z zakresu prawa pracy zastosowanie znajduje reguła właściwości przemiennej sądu.
Dochodzący swych roszczeń pracownik może zdecydować, który sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia jego sprawy. Może to być alternatywnie sąd właściwy dla miejsca siedziby/oddziału pracodawcy, bądź sąd właściwy dla miejscowości, w której praca była/miała być świadczona. Tym samym zamieszczona w Pańskim wypowiedzeniu informacja, że ewentualnych roszczeń może Pan dochodzić wyłącznie przed sądem w Gdańsku jest niezupełna.

Instytucja procesowa, jaką jest właściwość przemienna sądu, stwarza dla strony powodowej (tu: pracownik) udogodnienie polegające na tym że może ona według własnego uznania wybrać sąd miejscowo właściwy spośród dwóch lub więcej sądów właściwych i pozbawić stronę pozwaną (tu: pracodawca) tej dogodności, jaką jest prowadzenie procesu przed sądem właściwym według miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby (por. uchwałę SN z dnia 10.05.1982 r., III PZP 12/82, OSNC 1982/11-12/159).

~Torentta
2012-05-28 11:23:58

Polecam pomoc prawną za free - http://prawo-wypowiedzenie-pracy-mobbing.pl/

~Maciej
2012-09-19 15:15:31

Moje zagnienie jest jeszcze trochę bardziej problematyczne. Mianowicie chodzi o okres wypowiedzenie. Zgodnie z umowa Ja czyli Pracownik bedzie zatrudniony od dnia 01.05.2012 ( umowa podpisana 30.03.2012) W zwiazku z upadłością firmy dostałem pismo z dnia 7.09. , które zostało do Mnie doręczone 18.09.2012, iż z powodu upadłości firmy zostaje wypowiedziana umowa o prace na czas nieokreslony z okresem 2 TYGODNIOWYM od dnia otrzymanie wypowiedzenia ( wedle mojej oceny od 18 . 09 . 2012 ) Licząc od 18.09 + 2 tyg = czas pracy ponad 6 miesiecy. Czy w tej sytuacji okres wypowiedzenia nie powinien wynosic 1 miesiać. Czy okres wypowiedzenia nie powinien trwac do konca okresu rozliczeniowego ( miesiaca ) + miesieczne wypowiedzenie.

~Maciej
2012-09-19 15:16:17

Moje zagnienie jest jeszcze trochę bardziej problematyczne. Mianowicie chodzi o okres wypowiedzenie. Zgodnie z umowa Ja czyli Pracownik bedzie zatrudniony od dnia 01.05.2012 ( umowa podpisana 30.03.2012) W zwiazku z upadłością firmy dostałem pismo z dnia 7.09. , które zostało do Mnie doręczone 18.09.2012, iż z powodu upadłości firmy zostaje wypowiedziana umowa o prace na czas nieokreslony z okresem 2 TYGODNIOWYM od dnia otrzymanie wypowiedzenia ( wedle mojej oceny od 18 . 09 . 2012 ) Licząc od 18.09 + 2 tyg = czas pracy ponad 6 miesiecy. Czy w tej sytuacji okres wypowiedzenia nie powinien wynosic 1 miesiać. Czy okres wypowiedzenia nie powinien trwac do konca okresu rozliczeniowego ( miesiaca ) + miesieczne wypowiedzenie.

~kasia
2012-10-17 17:14:22

Witam

Chciałam uzyskac informacje na temat zwolnienia z pracy przy ogłoszeniu upadóości firmy

jestem w 5 tygodniu ciąży na wiec dopero na poczatku

co bedzie w momencie jezeli ja teraz pojde na zwolnienie lekarskie a firma za tydzien ogłosi upadłość???? czy beda mi przysługiwały jakies swiadczenia

~saciu
2012-11-05 11:40:40

Witam wszystkich pomozcie mi prosze jestem na 3 miesiecznym wypowiedzeniu z powodu likwidacji zakladu mam pytanie czy w okresie wypowiedzenia musze chodzic do pracy czy tez nie

~kasia
2012-12-18 13:37:51

witam !! jestem w czwartym mc ciazy pracuje w szkocji w firmie od 9 mc moze sie okazac ze firma oglosi bankructwo w przeciagu 2 mc , co mam zrobic czy nalezy mi sie maciezynskie czy nie ???

~Andrzej
2012-12-30 15:19:41

Proszę mi odpowiedziec.. Zakład, który zatrudnial ok. 100 pracowników, jakiś czas temu ogłosił upadłośc. Wiekszosc dostala wypowiedzenia. Zostały 3 osoby, w tym ja. Czy dostanę swiadectwo pracy przez syndyka? Jak w moim przypadku bedzie wygladala odprawa, czy w ogóle mi się należy? Pracuję tu 3 lata (czas nieokreślony)

~Kasia
2013-02-01 17:40:35

Witam. Firma w której jestem zatrudniona jest w trakcie likwidacji. Zatrudnia ona blisko 100 pracowników. Zatrudniona jestem w niej od około 6 lat i w tej chwili jestem na wychowawczym. 29.01.2013 roku złożyłam wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego, który nastąpi 28 lutego. Pracodawca 31.01. 2013 dawał wypowiedzenia pracownikom, a Mnie nie raczył o tym powiadomić. Dowiedziałam się od koleżanki, że wypowiedzenie moje czeka również na mnie. Otrzymam te wypowiedzenie dopiero w poniedziałek czyli 4.01.2013. Będzie to skrócone wypowiedzenie do 1 miesiąca. Termin na wypowiedzeniu upływa 28 lutego. Minimalny skrócony okres wypowiedzenia to 1 miesiąc. Więc od 4 nie będzie to pełny miesiąc. I tu mam pytanie. Po pierwsze Czy pracodawca musi zmienić termin wypowiedzenia. Po drugie czy należy mi się 2 miesięczna odprawa, gdyż pracodawca nie będzie już zatrudniał powyżej 20 osób bo większości pracownikom skończy się umowa 28 lutego a Mi prawdopodobnie 4 marca.

~pragnąca ale nie wiedząca
2013-02-07 15:26:10

Witam


Wiem że na pierwszy rzut oka problem wydaje się jasny i że niby był opisywany już nie raz ale niestety jestem dociekliwa i chcę mieć pewność punkt po punkcie.

Staramy się z mężem od roku o dziecko, w między czasie wyszło, że muszę przejść poważny zabieg gdzie dopiero wczoraj dowiedziałam się że jest już wszystko w porządku i możemy spokojnie myśleć o ciąży.

Niestety dwa dni temu kiedy to akurat co wróciłam po chorobowym (po zabiegu w szpitalu) do pracy dostała wypowiedzenie 3-miesięczne z pracy (wraz z innymi pracownikami) z powodu likwidacji zakładu pracy (pracowało 12 osób).

Nie wiem co teraz zrobić, jestem raczej odpowiedzialną osobą i oczywiście wszyscy powiedzieli by, że najlepiej nie myśleć na razie o dziecku tylko poczekać na zakończenie okresu wypowiedzenia i poszukać później nowej pracy. Ale w nowej pracy też byłby problem gdybym chciała zajść w ciąże, bo każdy powie że dopiero co przyszła do pracy i już zaciążyła.

A dziecka naprawdę pragnę i chcemy z mężem już dłużej nie czekać tym bardziej, że tak się staraliśmy i ta operacja.

Z tego co tu wyczytałam jest taka możliwość że zajdę w ciąże na okresie wypowiedzenia i będzie mi przysługiwać zasiłek macierzyński ale nie chcę przy okazji obciążać pracodawcy bo naprawdę był dobrym człowiekiem i nie chcę sprawiać mu na koniec kłopotów tym bardziej że to raczej nie jego wina że musi zamknąć interes.

Więc pytania moje są takie:

1. Czy jak teraz zajdę w ciąże po otrzymaniu wypowiedzenia przy likwidacji zakładu dostanę zasiłek macierzyński.

2. Jeśli tak to od kiedy i w jakiej wysokości i na jaki okres (czy na okres do urodzenia czy 9 miesięcy mimo że np. będzie wcześniak)

3. Co po urodzeniu dziecka

4. Czy na okresie wypowiedzenia muszę pójść na zwolnienie (jest taka możliwość bo istnieje podejrzenie zagrożenia ciąży)

5. Kto będzie wypłacał taki zasiłek i do kogo muszę się zgłosić

6. Czy za 3 miesiące po zakończeniu okresu wypowiedzenia muszę zgłosić się do pośredniaka nie wykorzystując wcześniej ucieczki od pracodawcy na macierzyński

7. Czy z urzędu pracy jak będę musiała iść na chorobowe lub nie też dostanę taki zasiłek

8. Czy korzystnym byłoby rozwiązaniem po okresie wypowiedzenia za 3 miesiące założyć własną działalność opłacić składki ubezpieczeniowe i wtedy pójść na macierzyński (jak te przepisy wyglądają w 2013 roku, bo miały zmienić się na niekorzyść matek ale nie wiem czy już weszły w życie)

9. Ile czasu muszę prowadzić taką działalność i jak to wygląda po urodzeniu dziecka

~Iwona
2013-02-08 10:51:49

Witam jeśli jestem na wychowawczym a pracodawca zamyka działalnośc czy moje wychowawcze zostaje przerwane A mam umówę na czas nie określony a jestem na wychowaczym półtora roku?

~Kasia
2013-05-28 17:19:01

Witam!

Mam taka sytuacje w pracy. jestem w 5 miesiacu ciązy, termin porodu mam na poczatek pażdziernika, umowe mam na czas okreslony do konca tego roku.Pracodawca likwiduje wszystkie swoje sklepy przed koncem roku. Czy w takim razie przysluguje mi urlop macierzynski, wychowawczy?Czy zostaje na "zielonej trawce"?Prosze o pomoc

~Matej
2013-09-17 19:57:23

Polecam zajrzeć sobie na stronę Rady Pracowników, oni tam mają bardzo przydatne i fajne artykuły z zakresu prawa pracy. Informacje są na bieżąco aktualizowane także spokojnie można przeglądać. Mnie już kilka razy pomogło, przed szefem się mogłem popisać prawdziwie fachową wiedzą.

~Daniel578
2013-11-01 05:56:11

Legalna likwidacja przedsiębiorstwa i spółki tylko za jeden tydzień!Polecam!!!


http://www.anonse.pl...szenia/6671292#

~Piotr
2013-11-19 15:30:41

Byłam na stronie radapracownikow.pl -polecanem wyżej. Byłoby łatwiej gdyby polecający dam znać o jaki artykuł mu chodzi, ale ogólnie strona w porządku. Dużo artykuł, choć czasem wyszukiwarka średnio działa. Ale za to wszystko jest pogrupowane w działach, więc łatwo można znaleźc odpowiedź na pytanie.

~anetozaurek
2015-05-08 20:24:02

Witam.Proszę o pomoc jestem na macierzyńskim mam umowę na czas nieokreślony,wczoraj dostałam tel ,że firma w której jestem zatrudniona zostaje po prostu zamknięta.Szef zaproponował mi rozwiązanie za porozumieniem stron wiem macierzyński będę nadal dostawać ale czy nie powinnam dostać jakiejś odprawy z tego tytułu i czy takie rozwiązanie umowy jest dla mnie korzystne.

~mama
2015-05-21 19:46:50

Witam.Jestem w 9 tyg.ciąży i jestem na zwolnieniu L4 i właśnie sie dowiedziałam że mój pracodawca chce rozwiązać firmę;czy morze rozwiązc ze mną umowę a jeśli tak to czy mam jakieś prawa do zasiłku

~Dzastina
2016-02-18 16:49:08

Dostałam umowę o pracę na czas określony tz. od 1 lutego 2016r do 30 kwietnia 2016r z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia dla każdej ze stron .Natomiast pracodawca wysłał mi wiadomość poprzez sms-a ze likwiduje firmę z dniem 15 luty 2016r. i świadectwo pracy otrzymam pocztą. Pracodawca nie odpowiada na moje telefony , chciałam spotkać się z nim i podpisać w związku z likwidacją firmy rozwiązanie umowy.Do tego czasu to znaczy minęły 4 dni nie otrzymałam żadnego wypowiedzenia nie chcę czekać czy kiedykolwiek pracodawca mi da rozwiązanie umowy o pracę. Chcę samodzielnie wysłac do niego rozwiązanie stosunku pracy ale nie wiem na jakiej zasadzie czy ma to być rozwiązanie pracy na mocy porozumienia stron? czy lepiej wypowiedzenie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem na mocy art.411 $2 KP. ? Proszę o pomoc

~Zmartwiona
2016-08-03 09:37:27

Dzień Dobry,


Pracuje w jednym ze sklepów odzieżowych na terenie Polski która w momencie ogłoszenia likwidacji zatrudniała około 40 osób.W tzw.między czasie kolejne sklepy sie zamykają a pracowników pozostaje coraz mniej(teraz około 25) Mój sklep prawdopodobnie zostanie zamknięty jako ostatni, pozostanie wówczas około 5 osób na umowę o pracę.Co z naszymi odprawami?Czy wiążący w momencie wypłat odpraw jest termin kiedy została podana data likwidacji, czy może ilość osób pozostających w placówce w danym momencie?Proszę o pomoc.Martwię się o swoich pracowników.Pozdrawiam

~monika prosze o pomoc!!
2016-10-01 00:10:10

witam mam pytanie,poniewaz pracuje w sklepie spozyeczym,top market ale moja szefowa ma kilka sklepow top market,tylko akurat w ktorym ja pracuje upada likwidacj z koncem pazdziernika 2016 roku.I z dniem dzisiejszym dostalam wypowiedzenie w okresie skroconym do miesiaca,a mam umowe na czas nie okreslony I JESTEM W CIAZY...co ze mna w takim przypadku???powiedziano mi ze nalezy mi sie tak czy tak prawo do zasilku z zusu,ale tak naprawde zostaje bezrobotna???i szefowa pow mi ze nie moze mnie zatrudnic na swoj inny sklep bo jestem w ciazy??czy ma racje???

~przedsiebiorca
2017-01-17 21:54:08

witam moja firma upadla ale adwokat kazal mi najpierw zawiesić firme w tym czasie jedna z pracownic poszla na urlop a po wykorzystanym urlopie miałam jej wreczyc rozwiązanie umowy za porozumieniem stron , a ona mi po urlopie przyniosła zwolnienie bo jak się dowiedziałam od pracownic brakowało jej miesiąc żeby miała kuronia wiec nie podpisala rozwiązanie umowy mnie nie było stać żeby wyplacic jej pensje .A teraz podala mnie do sadu pracy i przyslala rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z mojej winy ze jestem niewyplacalna nie wiem co rtobic pomocy

~Zalamana
2017-01-19 12:47:57

Witam. Ja mam dośc odrębny choc zblizony przypadek do powyzszych. Obecnie przebywam na zwolnieniu chorobowym poniewaz jestem w ciąży. Termin porodu przewidywany na czerwiec. W tym czasie firma w której jestem zatrudniona na czas nieokreslony ma zostac zlikwidowana tj. 31.03. wszyscy maja dostac wypowiedzenia. W dniu 1.07. ma powstac firma o innej nazwie pelniaca wszystkie dotychczasowe obowiazki i zobowiazania co firma w której pracuje. Co w takim przypadku z pracownikami takimi jak ja? Zupełnie bez srodków do życia i jakby mozliuwosci startowania do przyjecia do pracy w tej nowo powstalej firmie. Firma panstwowa. Proszę mi to jakos wytlumaczyc.

~Ruda
2017-03-25 07:38:54

Witam. Mam bardzo ważne pytanie. Pracuje w firmie która się likwiduje. W lutym dostałam wypowiedzenie,a w marcu dowiedziałam się że jestem w ciąży. Proszę mi powiedzieć,czy w trakcie wypowiedzenie będąc w ciąży należy mi się odprawa i czy muszę związku z tym przepracować do końca umowy,czy mogę iść na zwolnienie? Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam Ruda.

~Nika
2017-07-28 21:34:08

witam.Pracowalam w firmie ktora jest juz zlikwidowana,w tej chcwil i przebywam na urlopie macierzyskim i placi mi ZUS.Czy po urlopie macierzynskim przysluguje mi zasilekj chorobowy?

+ napisz odpowiedź