Szukaj w serwisie:

Forum - wyplata nauczyciela

+ napisz odpowiedź
~joanna
2012-08-27 15:46:15

witam,
zostalam zatrudniona wlasnie do pracy w szkole - nauczyciel stazysta. moim pierwszym dniem pracy bedzie 1 wrzesnia niestety nie podpisalam jeszcze umowy i nie wiem ile zarabia taki nauczyciel czy moglabym prosic o odpowiedz? i czy to prawda ze wyplaty sa przelewane z gory?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-03 14:02:28

Nie można udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pierwsze z Pani zapytań. Dokładna wysokość Pani wynagrodzenia będzie uzależniona od szeregu różnych czynników. Co najwyżej można przedstawić ogólne zasady wynagradzania nauczycieli.

Generalną regulację w tym zakresie zawiera art. 30 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - dalej jako: KN.
W myśl art. 30 ust. 1 KN, wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1). wynagrodzenia zasadniczego;
2). dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3). wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4). nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (np. nagród jubileuszowych, tzw. trzynastki), z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych takich jak: tzw. dodatek wiejski i nauczycielski dodatek mieszkaniowy (art. 54 KN).

Zgodnie z art. 30 ust. 2 KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 3 KN, w zależności od stopnia awansu, średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio:
1). nauczyciel stażysta - 100 %,
2). nauczyciel kontraktowy - 111 %,
3). nauczyciel mianowany - 144 %,
4). nauczyciel dyplomowany - 184 %
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Wysokość kwoty bazowej we wrześniu 2012 r. wyniesie 2.717,60 złotych. Przy czym należy zaznaczyć, że średnią wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego ustala się w skali danej jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi zatem o średnie wynagrodzenie nauczycieli w danej gminie, w której znajduje się szkoła. Stąd też wynagrodzenie nauczycieli posiadających ten sam stopień awansu zawodowego zatrudnionych w tej samej gminie może się różnić, odbiegając od wysokości wynagrodzenia średniego zarówno „w górę” jak i „w dół”.
Średnie wynagrodzenie jest zatem kwotą orientacyjną. Bardziej czytelnym punktem odniesienia jest wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalana corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty.

Począwszy od 1 września 2012 r. wynosić one będą odpowiednio:
Tabela wynagrodzeń nauczycieli

Stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego stanowią kwotę gwarantowaną, która nie może być niższa od wartości ujętej w tabeli (przy uwzględnieniu wymiaru zajęć).

Dokładną informację na temat wysokości należnego Pani wynagrodzenia uzyskałaby Pani po lekturze regulamin, który jest aktem tworzonym przez organ prowadzący szkołę (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa). Z uwzględnieniem przewidywanej struktury zatrudnienia, akt ten szczegółowo określa - dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego - takie kwestie jak:
1). wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2). szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3). wysokość i warunki wypłacania poszczególnych składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się z wymienionych w art. 30 ust. 1 KN składników, odpowiadało na obszarze danej gminy co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia nauczyciela jest zatem procesem bardzo złożonym. Poza regulacją zawartą w Rozdziale 5 Karty Nauczyciela (art. 29 i nast. KN), w szczególności zaś w art. 30 KN, istotne znaczenie odgrywa tutaj regulacja zawarta w wydanych na podstawie tego przepisu rozporządzeniach. Kluczowe znaczenie w tym zakresie posiada zwłaszcza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

Tekst aktu dostępny pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050220181

wraz z ostatnią zmianą:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000790
Jednolity tekst Karty Nauczyciela dostępny jest pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Odnosząc się do drugiego z przedstawionych zapytań - potwierdzam, że wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (art. 39 ust. 3 KN).

+ napisz odpowiedź