Szukaj w serwisie:

Forum - wymiar urlopu wypoczynkowego

+ napisz odpowiedź
~Kadrowiec
2011-11-22 15:57:37

W dniu 10.04. br. zawarliśmy umowę o pracę na czas określony do końca 2011 roku z pracownikiem, który do dnia 5.04 był pracownikiem tymczasowym. W świadectwie pracy wystawionym przez agencję pracy tymczasowej wpisano, że w okresie zatrudnienia (od 1.01. do 5.04.2011 r.) pracownik wykorzystał 6 dni urlopu.

W grudniu pracownik ten chce wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w całości. W związku z tym, że agencja pracy tymczasowej nie zaokrągliła wymiaru kwietniowego do pełnego miesiąca i zamiast 8 dni urlopu udzieliła 6 - mam problem z ustaleniem przysługującego mu wymiaru. Ile zatem dni urlopu nabywa omawiany pracownik w trakcie zatrudnienia w naszej firmie? Jest on u nas zatrudniony na pełnym etacie i posiada ponad 10-letni staż pracy.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-11-23 11:59:08

Z przedstawionego zapytania wynika, że pracownik w okresie od 1.01. do 5.04.2011 r. pracował w charakterze pracownika tymczasowego, podlegając w zakresie uprawnień urlopowych przepisom ustawy z dnia 9.07.2003 r. o pracownikach tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.; dalej jako: PracTymU). Natomiast w okresie od 10.04 do nadal (docelowo do 31.12.2011 r.) podlega (podlegał będzie) już kodeksowym przepisom odnoszącym się do tej problematyki.

W okresie swego zatrudnienia w charakterze pracownika tymczasowego przepracował pełne 3 miesiące, co w konsekwencji uprawniało go do 6 dni urlopu, zgodnie z art. 17 ust 1 PracTymU. W myśl tego przepisu, pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Za 5 przepracowanych w kwietniu dni (między 1 a 5.04.), pracownik ten nie nabywa prawa do urlopu w ramach zatrudnienia tymczasowego.

Zmieniając status z pracownika tymczasowego na „pracownika kodeksowego” nabywa prawo do urlopu proporcjonalnego na zasadach art. 1551 KP. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że przepisu tego nie stosuje się do pracowników tymczasowych, w odniesieniu do których przepisy art. 10 i 17 PracTymU stanowią regulację szczególną w stosunku do przepisów zawartych w kodeksie pracy (regulacja odrębna). Jest to zarazem unormowanie wyczerpujące (zupełne), w związku z tym nie ma podstaw do posiłkowania się jakimikolwiek rozwiązaniami kodeksowymi. Tym samym pracodawca użytkownik nie ma obowiązku zaokrą-glania w górę niepełnego miesiąca kalendarzowego w trybie art. 1552a § 3 KP.

W konsekwencji należałoby przyjąć, że podlegając przepisom kodeksowym, w okresie zatrudnienia od 10.04 do 31.12, pracownik przepracuje 9/12 rocznego wymiaru (zaokrąglenia dokonuje wówczas „pracodawca kodeksowy” w trybie art. 1552a § 2 KP).

Przyjmując, że pracownik ten posiada ponad 10 letni staż pracy i do końca analizowanego okresu będzie zatrudniony na pełnym etacie - nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 20 dni, co wynika z następującego działania: 9/12 x 26 ≈ 20 dni.

+ napisz odpowiedź