Szukaj w serwisie:

Forum - Wliczenie zagranicznego stażu pracy

+ napisz odpowiedź
~Anna Bronisz
2012-02-02 09:50:17

We wrześniu 2011 r. podjęłam nową pracę w kraju, po ponad 3-letnim okresie zatrudnienia w Anglii. Okres mojej zagranicznej kariery potwierdzają zawarte w tym okresie umowy oraz uzyskane referencje. Mój obecny pracodawca nie honoruje jednak tych dokumentów twierdząc, że nie są one świadectwem pracy i jako takie nie dają pewności, co do tego, że w tym okresie faktycznie pozostawałam w zatrudnieniu.

Niezaliczenie 3 lat mojej pracy na Wyspach sprawia, że mam niższy wymiar urlopu. Zamiast 26 dni - 20. Poza tym otrzymuję niższy dodatek stażowy, który w tym zakładzie pracy jest wypłacany w formie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia i obliczany w wysokości 1% podstawy wynagrodzenia za każdy jeden rok udokumentowanego stażu pracy.

W jaki sposób udowodnić okres zatrudnienia za granicą, w państwie, którego przepisy nie przewidują wydawania świadectw pracy?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-02-03 10:00:45

Przedstawiony problem w sposób jednoznaczny rozstrzyga art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.; dalej jako PromZatU), zgodnie z którym udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.
Praktyczne problemy mogą natomiast dotyczyć sposobu udowodnienia faktycznego okresu zatrudnienia za granicą oraz wykazania, że jest to okres zatrudnienia w charakterze pracownika, a nie zatrudnienia niepracowniczego (np. w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło). Obowiązek dowodowy w tym zakresie spoczywa na pracowniku (art. 6 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy). Może on tego dokonać w dowolny sposób, najle-piej w oparciu o odpowiedniej treści dokumentację. Na podstawie przedłożonej w ten sposób dokumentacji pracodawca powinien mieć możliwość ustalenia, w sposób nie budzący wątpliwości, długości okresu poprzedniego zatrudnienia w charakterze pracownika.

Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli jest sporządzona w języku obcym, na pracowniku ciąży obowiązek dostarczenia jej wersji przetłumaczonej. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) na terytorium Polski przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania w Polsce w chwili zawarcia umowy a umowa ma być wykonywana w Polsce. Przepisy tej ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzania lub podania wynika z odrębnych przepisów (np. art. 221 § 1 pkt. 6 kodeksu pracy). Dokumenty takie sporządza się w języku polskim lub przedkłada ich tłumaczenie. W powołaniu na ten przepis, polski pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w formie dokumentów sporządzonych w języku pol-skim lub przedstawienia ich tłumaczeń. Przy czym żaden przepis nie wymaga, aby tekst tego typu dokumentu był przetłumaczony przez biegłego tłumacza, czy też sporządzony z zachowaniem szczególnej formy. Wystarczające jest tłumaczenie nieoficjalne.

Ustanawiając nakaz zaliczenia udokumentowanych okresów pracy za granicą do okresu zatrudnienia w kraju, przepis art. 86 ust. 1 PromZatU nie określił jednocześnie dokumentów, na których podstawie do tego typu zaliczenia dochodzi.
W myśl art. 97 kodeksu pracy podstawowym dokumentem stwierdzającym przebieg zatrudnienia u danego pracodawcy jest świadectwo pracy. Niemniej jednak § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, ze zm.) obok świadectwa pracy wymienia również inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.

Świadectwo pracy jest formą oświadczenia wiedzy, a nie oświadczenia woli. W sposób samoistny nie tworzy więc praw podmiotowych, ani ich nie pozbawia. Nie ma zatem cech wyłączności w zakresie dowodowym w postępowaniu o realizację tych praw (tak m.in. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1990 r., III PZP 15/90, OSNCP 1991/4/45). W związku z tym, pracownik może wykazać za pomocą innych środków dowodowych zaistnienie okoliczności, które zgodnie z polskim prawem powinny być objęte treścią świadectwa pracy. W szczególności, gdy z przyczyn od pracownika niezależnych nie jest on w stanie przedstawić oryginału lub wypisu świadectwa pracy. Dotyczy to zwłaszcza wykazania okresu zatrudnienia w innym państwie, którego przepisy nie przewidują sporządzenia tego typu dokumentów jak świadectwo pracy.

Do udokumentowania okresów pracy za granicą mogą więc posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje, jeżeli tylko w swej treści posiadają informacje niezbędne do ustalenia określonych uprawnień pracowniczych. Tego typu dokumentacja jest swego rodzaju substytutem świadectwa pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca ją honorował.

Ewentualny spór powstający na tle odmowy uznania okresu zatrudnienia za granicą, w oparciu o posiadane przez pracownika dokumenty, ostatecznie może rozstrzygnąć właściwy sąd pracy, w trybie powództwa o ustalenie (art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).

~giga
2014-05-22 20:29:13

ladnie napisane...mimo przedstawienia swoich praw pracodawcy i tak nie chce mi zaliczyc stazu pracy w UK i pasowaloby sie sadzic...ale co z tego wyniknie-pewnie w konsekwencji utrata pracy. Skoro jestesmy w tej Uni to po co wpajaja nam, ze mamy takie a nie inne prawa skoro nie sa respektowane-mowie tutaj o duzej szanujacej sie firmie.

~ewwka
2016-01-27 09:11:16

Jest tutaj odniesienie do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli ustawy na której pracują Urzędy Pracy. I ww. w celu uznania lat pracy (do wyliczenia zasiłku dla bezrobotnych) odsyłają bezrobotnego z dokumentacją (danymi pracownicy, latami pracy) do Urzędu Wojewódzkiego. UW kontaktuje się z konkretnym krajem i ustala czy dane okresy zaliczyć do lat pracy czy nie. Wiec jedyne co mogę poradzić to ta droga.


"Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce po zakończeniu pracy w państwach Unii Europejskiej(UE) , Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Osoby, które utraciły pracę na terenie państw UE/EOG i Szwajcarii mają możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia.

W przypadku osób, które nie skorzystały z uprawnienia do nabycia zasiłku w kraju ostatniego zatrudnienia i powróciły do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą ustalane jest na podstawie polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 11 rozporządzenia 987/2009, pozwalających ustalić, czy daną osobę można uznać za powracającą do swojego stałego miejsca zamieszkania. W związku z tym osoby składają stosowne oświadczenie.

WYJĄTEK: w/w oświadczenia nie wypełniają osoby, które po powrocie z w/w krajów podjęły zatrudnienie w Polsce, a następnie po utracie tego zatrudnienia zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w celu ustalenia prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem zagranicznego okresu pracy/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek.


Okres pracy przebyty w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii potwierdzany jest na dokumencie PD U1 przez instytucję właściwą danego państwa, w którym dana osoba była zatrudniona, ubezpieczona bądź prowadziła działalność na własny rachunek.

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce musi:


Zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wypełnić wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na podstawie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnionych w innym państwie członkowskim.

Przedłożyć oryginalny dokument PD U1.

Wypełnić oświadczenie, wyjaśniające sytuację życiową w okresie pobytu za granicą w myśl art. 11 rozporządzenia 987/2009.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie posiada dokumentu PD U1, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) występuje (za pośrednictwem dokumentu SED U 001) do zagranicznej instytucji właściwej o potwierdzenie przebytych tam okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek. Dla potwierdzenia tych okresów osoba musi przedłożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, rozliczenia podatkowe, odcinki wypłat). Zagraniczna instytucja właściwa wystawia i przesyła do WUP dokument SED U002. Taki dokument stanowi podstawę dla WUP do wydania stosownej decyzji dla osoby bezrobotnej i nie jest wydawany osobie bezrobotnej.

Osoba zainteresowana winna indywidualnie wystąpić do zagranicznej instytucji właściwej o wydanie dokumentu PDU1."

+ napisz odpowiedź