Szukaj w serwisie:

Forum - Witam,

+ napisz odpowiedź
~B. Lewicki
2012-09-17 17:48:46

Mam taki problem. Zawarłem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenie) z moim pracodawcą. A w tej umowie jest taki przepis, że muszę zwrócić koszty tego szkolenia, jeżeli przed upływem dwóch lat od jego zatrudnienia się sam zwolnię lub pracodawca ze mną rozwiąze umowę o pracę z przyczyn dyscyplinarnych, czyli art. 52 kodeksu pracy. To rozumiem, ale nie podoba mi się zapis, który mówi, że koszty mam też zwrócić jeżeli pracodawca nie przedłuży ze mną umowy o pracę, która miałaby się zakończyć przed upływem tych dwóch lat od zakończenia szkolenia. I właśnie w takiej sytuacji się znajduję. Szkolenie zakończyło się 20 kwietnia 2011 r., czyli te dwa lata skończą się 20.04.2013 roku. Ale moja umowa się kończy 31.12.2012r. Przecież nie mam wpływu na jej przedłużenie. Czy pracodawca mógł mnie w ten sposób "wrobić"?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-19 14:14:27

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych zostały określone w art. 1031 - 1036 kodeksu pracy (dalej jako: KP).

Przepisy te przewidują m.in. że podnoszenie kwalifikacji przez pracownika może mieć miejsce z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 KP). Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 KP).

Niejako „w zamian” za przyznane tego typu świadczeń pracodawca może (ale nie musi) zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez czas wskazany w treści dodatkowej umowy (tzw. umowa szkoleniowa, umowa o podnoszenie kwalifikacji), nie dłuższy jednak niż 3 lata (tzw. okres odpracowania).

Przepis art. 1035 KP zawiera katalog zdarzeń, których zaistnienie spowoduje, że pracownik będzie zobowiązany do zwrotu przedmiotowych kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Zdarzeniami tymi są:
1) niepodjęcie albo przerwanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez uzasadnionych przyczyn,
2) rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 KP), w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, przed upływem okresu odpracowania,
3) rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem przed upływem okresu odpracowania (z wyjątkiem wypowiedzenia z powodu mobbingu),
4) rozwiązanie przed upływem okresu odpracowania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, w przypadkach określonych w art. 55 lub art. 943 KP, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Powyższy katalog jest wyliczeniem zamkniętym (enumeratywnym). Strony nie mogą go rozszerzyć na podstawie umowy o podnoszeniu kwalifikacji.
Zgodnie z art. 1035 KP, omawiana umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy art. 1031 - 1036 KP. Tymczasem z sytuacją taką mamy właśnie do czynienia w przypadku przedstawionym w zapytaniu.

W konsekwencji, w świetle art. 1034 § 2 w związku z art. 18 § 2 KP postanowienie takie należałoby uznać za nieważne. Zamiast niego stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, czyli art. 1035 KP, co oznacza, że nieprzedłużenie z Panem umowy o pracę nie będzie pociągało za sobą obowiązku zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów związanych z podnoszeniem przez Pana kwalifikacji zawodowych.

+ napisz odpowiedź