Szukaj w serwisie:

Forum - Witam

+ napisz odpowiedź
~Viola
2012-08-17 08:40:05

W tym roku skończyłam licencjat w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Czy licencjat liczy mi sie jako studia w rozumieniu 8-letniego prawa do urlopu? Czy też, żeby mieć doliczone do wymiaru urlopu 8 lat muszę zrobić magisterkę? Pracodawca twierdzi, że tak właśnie jest.
Przed licencjatem pracowałam już 18 miesięcy i po licencjacie juz trzeci miesiąc, w związku z tym dokładanie 29 listopada 2012 r. nabyłabym prawo (licząc, że licencjat dodaje 8 lat do wymiaru urlopu) do urlopu uzupełniającego. I tu drugie moje pytanie. Czy prawdą jest, że urlop uzupełniający nabyłabym w tym dniu w sposób proporcjonalny, czy też nalezy mi sie pełne 6 dni?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-08-28 11:01:09

Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu pracy (dalej: KP) wymiar urlopu wynosi:
1). 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2). 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Na poczet okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu zalicza się również okresy nauki wymienione w art. 155 § 1 KP. Z tytułu ukończenia szkoły wyższej zaliczeniu w ten sposób podlega okres 8-letni (zob. art. 155 § 1 pkt 6 KP). Dotyczy to również absolwentów studiów licencjackich. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 18f ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) studiami wyższymi są również studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Tym samym, dla uzyskania 26-dniowego urlopu wypoczynkowego zatrudniony na pełnym etacie absolwent studiów wyższych (w tym studiów licencjackich) powinien przepracować co najmniej dwa lata. Owo przepracowanie powinno nastąpić „przed lub po” bądź „przed i po” ukończeniu studiów. Jeżeli bowiem pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Z dniem, w którym ustalona w powyższy sposób suma okresów pracy i okresów nauki osiągnie 10 lat - nabędzie Pani prawo do urlopu uzupełniającego. Z treści zapytania wynika, że nastąpi to w dniu 29.11.2012 r. Urlop uzupełniający przysługuje w wymiarze stanowiącym różnicę pomiędzy dotychczasowym jego wymiarem, a wymiarem zwiększonym. W przypadku zatrudnienia na pełny etat - tak jak w Pani przypadku - będzie to 6 dni.

Wymiar urlopu uzupełniającego jest niezależny od momentu, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Nie stosujemy tutaj proporcji. Wynosi on zawsze 6 dni, zarówno w przypadku, gdy 10-letni staż upływa na początku stycznia, jak i wówczas, gdy upływa on z końcem grudnia.
Od tej pory, każdego 1 stycznia będzie Pani nabywała prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w każdym w pełni przepracowanym na pełnym etacie roku kalendarzowym.

Szerzej na temat urlopu uzupełniającego pisaliśmy tutaj:
http://jestpraca24.pl/forum/urlop-uzupelniajacy,185

+ napisz odpowiedź