Szukaj w serwisie:

Forum - Urlop uzupełniający

+ napisz odpowiedź
~Antek
2012-03-22 08:15:26

W dniu 1.09.2012 r. upłynie 10 lat mojego stażu pracy (licząc ze szkołą). Od prawie dwóch lat nieprzerwanie pracuję w tej samej firmie, obecnie na umowie o pracę na czas nieokreślony, na pełnym etacie. Do tej pory miałem prawo do 20 dni urlopu w skali roku. Jak się ostatnio dowiedziałem, z momentem osiągnięcia 10-letniego stażu mam nabyć tzw. urlop uzupełniający. Czy będzie to pełne 6 dni, czy też jakaś proporcjonalna ich cześć liczona w stosunku do pozostałych do końca roku miesięcy? Słyszałem przeciwstawne w tym zakresie opinie. Czy urlop ten mogę połączyć z normalnym urlopem taryfowym, czy też muszę go wybierać oddzielnie?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-03-28 12:38:26

Zgodnie z art. 154 § 1 KP, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
1). 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2). 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Z dniem przekroczenia 10-letniego stażu pracy w trakcie roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Uzyskanie prawa do urlopu uzupełniającego może być następstwem różnych okoliczności, w szczególności zaś: upływu wymaganego okresu zatrudnienia; ukończenia szkoły/studiów gwarantujących prawo do wyższego wymiaru urlopu, bądź tez wprowadzenia zakładowych przepisów przyznających prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze korzystniejszym od kodeksowego.

Urlop uzupełniający przysługuje w wymiarze stanowiącym różnicę pomiędzy dotychczasowym jego wymiarem, a wymiarem zwiększonym. W przypadku zatrudnienia na pełny etat - tak jak w Pana przypadku - będzie to 6 dni.

Wymiar urlopu uzupełniającego jest niezależny od momentu, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Nie stosujemy tutaj proporcji. W opisywanym przypadku będzie to zatem zawsze 6 dni, zarówno w przypadku, gdy 10-letni staż upływa na początku stycznia, jak i wówczas, gdy upływa on z końcem grudnia.

Proporcję będziemy natomiast stosować w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku, w którym pracownik już nabył prawo do urlopu uzupełniającego. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.), wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu.

Przykładowo, jeżeli pracownik pozostający w zatrudnieniu przez cały rok nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego we wrześniu, natomiast z końcem października rozwiązuje umowę o pracę, wówczas przy ustalaniu należnego mu wymiaru urlopu za 10 przepracowanych miesięcy uwzględnimy go już w wymiarze zwiększonym o 6 dni z tytułu urlopu uzupełniającego. Wymiar urlopu takiego pracownika będzie zatem wynosił 22 dni, co wynika z proporcji: 26 x 10/12 ≈ 22.

Brzmienie art. 158 KP, który ustanawia konstrukcję urlopu uzupełniającego jest źródłem nieporozumień w praktyce. Zgodnie z jego treścią pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.
Przepis ten niejednokrotnie jest mylnie rozumiany w ten sposób, że warunkiem uzyskania prawa do urlopu uzupełniającego jest uprzednie wykorzystanie całego urlopu w przysługującym niższym wymiarze.
To błędna interpretacja tego przepisu. Pracownik dysponuje bowiem przysługującym urlopem w ramach posiadanego na dany moment wymiaru. Tym samym możliwość sięgnięcia po „dodatkowe dni” urlopu na zasadach art. 158 KP powstaje dopiero z chwilą uzyskania 10-letniego stażu pracy. Prawo do tych dni powstaje więc już z tym dniem i nie jest uzależniona od ilości posiadanych na tą chwilę dni urlopu.

Jeżeli zatem do dnia uzyskania 10-letniego stażu pracy pracownik wykorzysta cały przysługujący mu na dany rok urlop w wymiarze adekwatnym do krótszego niż 10 lat stażu, to z dniem osiągnięcia 10-letniego stażu nabywa prawo do „dodatkowych” 6 dni urlopu. Będzie to wtedy typowy urlop uzupełniający.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby „dodatkowe dni” uzyskane na podstawie art. 158 KP połączyć z posiadanym już urlopem i wykorzystać je łącznie. Przy czym w takiej sytuacji nie mamy już do czynienia z typowym urlopem uzupełniającym lecz z jednolitym urlopem w wyższym wymiarze.

+ napisz odpowiedź