Szukaj w serwisie:

Forum - uprawnienia BHP

+ napisz odpowiedź
~Aleksandra Szkudlarek
2012-07-03 20:22:03

Wlaśnie kończę studia podyplomowe BHP i pracuję na etacie jako księgowa w firmie na terenie której prowadzą działalność jeszcze 2 firmy. Chcialabym zająć sie sprawami BHP wszystkich firm i jednoczesnie zdobyć wymagany 1 rok stażu dla specjalisty ds. BHP. Planuję zawrzeć z moim pracodawcą 2 umowy - 1/2 etatu-ksiegowa i 1/2 etatu starszy inspektor ds BHP (ewentualnie umowa zlecenie na szkolenia okresowe). Jednocześnie planuję zawrzeć z pozostałymi firmami umowy zlecenie. Dodam, że są to małe firmy zatrudniające do 20 pracownikow. Czy moje stanowisko jest prawidlowe? Czy będzie mi się liczył staż pracy jeśli będę też wykonywać obowiazki księgowe?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-19 10:53:15

Jak już pisaliśmy wcześniej, staż wymagany do zajmowania jednego ze stanowisk w służbie bhp - wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.) - można zdobyć wyłącznie poprzez zatrudnienie w służbie bhp w charakterze pracownika (stosunek pracy).

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zob. art. 2 KP). Omawiany staż można więc zdobyć wyłącznie przez zatrudnienie w służbie bhp u pracodawcy, który w swym zakładzie pracy służbę tę utworzył, w formie wyodrębnionej komórki organizacyjnej.

Obowiązek utworzenia służby bhp spoczywa na pracodawcach, którzy zatrudniają więcej niż 100 pracowników. Natomiast pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników mogą powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy bądź specjaliście spoza zakładu pracy. Ponadto, obowiązek utworzenia służby bhp u pracodawców zatrudniających nie więcej niż 100 pracowników może również nakazać właściwy inspektor pracy, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi (zob. art. 23711 § 4 KP).

A zatem, specjalista spoza zakładu pracy oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy mogą wykonywać zadania służby bhp wyłącznie u pracodawców zatrudniających do 100 pracowników. Z chwilą, gdy poziom zatrudnienia przekroczy 100 pracowników (bądź na mocy decyzji inspektora pracy) - pracodawca jest zobowiązany utworzyć służbę bhp i zatrudnić w niej pracownika (-ów).

Tym samym stażu w służbie bhp nie nabędzie, m.in.:
- pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w trybie art. 23711 § 1 KP (gdyż nie jest on w służbie bhp zatrudniony, a zadania tej służby wykonuje jedynie dodatkowo),
- specjalista spoza zakładu pracy, który wykonuje zadania służby bhp na zasadach art. 23711 § 2 KP,
- pracodawca wykonujący zadania służby na warunkach art. 23711 § 1 zd. 2 KP,
- osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. (z uwagi na brak statusu pracownika).

Staż w służbie bhp można nabyć niezależnie od wymiaru etatu, na jakim pracownik został w tej służbie zatrudniony. Nie ma przy tym również znaczenia fakt, że w danej firmie pracownik wykonuje jednocześnie pracę na innym stanowisku w ramach odrębnej umowy o pracę.

Z uwagi na obowiązek uzyskania omawianego stażu odmiennie przedstawia się kwestia możliwości wykonywania przez Panią zadań służby bhp u obecnego pracodawcy oraz w firmach zewnętrznych.

Jak wynika z przedstawionego zapytania, ani w firmie obecnego Pani pracodawcy, ani też w dwóch firmach prowadzących działalność na terenie jego zakładu pracy nie działają służby bhp. W grę zatem wchodzi jedynie wykonywanie zadań służby bhp przez ich powierzenie (u obecnego pracodawcy) bądź w charakterze specjalisty spoza zakładu (we wspomnianych firmach zewnętrznych).

Aby pełnić zadania służby bhp jako tzw. specjalista spoza zakładu musiałaby Pani spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane dla specjalisty ds. bhp (zob. § 4 ust. 4 rozporządzenia). A zatem musiałaby Pani posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp (ten wymóg Pani niebawem spełni) oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp (ten wymóg należałoby uzupełnić poprzez zatrudnienie w służbie bhp w firmie, w której została ona utworzona).
Z tego wynika, że do momentu wypracowania rozpatrywanego stażu nie może Pani wykonywać zadań służby bhp jako specjalista spoza zakładu pracy.

Natomiast u obecnie zatrudniającego Panią pracodawcy może Pani wykonywać zadania służby bhp jako pracownik zatrudniony przy innej pracy (np. księgowa) w trybie art. 23711 § 1 KP.
W tym przypadku przepisy są bardziej liberalne niż w odniesieniu do specjalistów spoza zakładu wykonujących zadania służby bhp. Pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp powinien bowiem spełniać wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla dowolnego stanowiska w służbie bhp, wymienionego w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

Należy jednak podkreślić, że taka forma aktywności zawodowej nie zapewni Pani zdobycia wymaganego stażu w służbie bhp.

~terin
2015-03-31 15:11:55

plus można odbyć szkolenia i kursy, żeby podnieść dodatkowo kwalifikację, ja znalazłam ciekawe szkolenia na stronie rekrutacyjna rewolucja , polecam :)

~marion
2015-04-29 13:13:21

Ja również znalazłam ciekawe szkolenia na stronie rekrutacyjna rewolucja.pl . Polecam wejśc i zobaczyć jakie są oferty :)

+ napisz odpowiedź