Szukaj w serwisie:

Forum - termin wypłaty wynagrodzenia

+ napisz odpowiedź
~Anna
2011-11-10 12:37:05

Jestem nauczycielką. W październiku tego roku w zatrudniającej mnie szkole po raz kolejny miała miejsce sytuacja, w której pracodawca nie zachował – w mojej ocenie –przewidzianego w Karcie Nauczyciela terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wypłata dokonywana jest przelewem na konto, dlatego też cała operacja od momentu zaksięgowania wypłaty do jej wpłynięcia na konto trwa czasem 2-3 dni. Termin ten się wydłuża w przypadku, gdy w międzyczasie wystąpią dni, w których banki nie pracują. Pracodawca uważa, że momentem wypłaty wynagrodzenia jest dzień zaksięgowania przelewu, a nie dzień wpłynięcia środków na konto pracownika. A skoro wszystkie przelewy są zaksięgowane najpóźniej w dniu wypłaty to znaczy, że termin ten został przez niego dotrzymany. Czy pracodawca ma rację?

~Piotr Wąż
2011-11-16 13:10:24

Nie, nie ma racji.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

Pod pojęciem „dzień ustawowo wolny w rozumieniu tego przepisu należy rozumieć wyłącznie któryś z dni wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 18.01.1951 o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu, dniami wolnymi od pracy są:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,
n) niedziele.

Dniem wolnym od pracy nie jest natomiast sobota (zob. wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., II GSK 401/05, Lex, nr 197607). Tym samym, w świetle przywołanego art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela, przypadająca na pierwszy dzień miesiąca sobota nie daje podstaw do przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę na dzień następny. A właściwie w tym przypadku na następny dzień roboczy, czyli poniedziałek.

W praktyce, wypłata wynagrodzenia następuje w formie pieniężnej do rąk pracownika lub przelewem na jego rachunek bankowy. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, że przewidziany w art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela, obowiązek wypłaty wynagrodzenia w pierwszym dniu miesiąca lub w dniu następnym jest spełniony wówczas, gdy w tym dniu pieniądze znajdą się na rachunku bankowym nauczyciela, w taki sposób, że ten ostatni będzie mógł nimi dysponować, tzn. podjąć gotówkę lub dokonać innych dyspozycji, np. dalszych przelewów.

Problem ten dotyczy nie tylko nauczycieli. Jest on jak najbardziej aktualny w stosunku do pozostałych grup zawodowych i ich pracodawców. Tym samym każdy pracodawca, który zgodnie z wnioskiem pracownika przelewa jego wynagrodzenie na wskazany przez niego rachunek bankowy ponosi związane z tym ryzyko wynikające z faktu niedotrzymania ustawowego terminu wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku pracowników podlegających kodeksowi pracy termin wypłaty wynagrodzenia określa art. 85 § 2 KP, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Każdy pracodawca powinien pamiętać o tym, że proces przelewu może się rozciągnąć w czasie do tego stopnia, że pomiędzy jego zaksięgowaniem przez wpłacającego a momentem uznania wpłaty przez rachunek odbiorcy może upłynąć więcej niż 1 dzień. Zwłaszcza w sytuacji, gdy rachunki bankowe pracodawcy i pracownika nie są prowadzone przez te same banki. Fakt ten może mieć niebagatelne znaczenie w zakresie zachowania terminu płatności.

Mając to na uwadze, niekiedy pracodawca powinien dokonać przelewów w pewien czas przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Z uprzedzeniem na tyle wystarczającym, aby w dniu wypłaty pieniądze znajdowały się na rachunkach bankowych pracowników.

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1.000 do 30.000 złotych (art. 282 § 1 pkt 1 KP).

+ napisz odpowiedź