Szukaj w serwisie:

Forum - szkolenie wstępne pracownika tymczasowego

+ napisz odpowiedź
~Dragon`67
2012-05-15 09:06:53

witam, chciałem zapytać, czy w przypadku pracownika tymczasowego zatrudnianego u tego samego pracodawcy użytkownika, na tym samym stanowisku, ale przez inną agencję pracy tymczasowej wymagane jest ponowne odbycie szkolenia wstępnego?
Wertując internet natknąłem się na sprzeczne ze sobą opinie

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-05-17 08:18:01

Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) - dalej jako: „PracTymU” - szkolenie w zakresie bhp przeprowadza pracodawca użytkownik (art. 9 ust. 2a PracTymU). Do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisy kodeksu pracy (dalej jako: „KP”) stosuje się odpowiednio (art. 9 ust. 2b PracTymU).

Wspomniane przepisy kodeksowe, które w omawianym zakresie znajdują „odpowiednie zastosowanie” to przede wszystkim art. 2373 § 2 KP, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy (tu: szkolenie wstępne), które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Przedstawiony w zapytaniu problem rozstrzyga już samo brzmienie art. 2373 § 2 zd. 2 KP. Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi mianowicie do wniosku, że w przypadku pracownika tymczasowego zatrudnianego u tego samego pracodawcy użytkownika, na tym samym stanowisku, ale przez inną agencję pracy tymczasowej przeprowadzenie wstępnych szkoleń bhp jest koniecznością.

W świetle art. 2373 § 2 zd. 2 KP można wskazać dwie przesłanki zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia rozpatrywanego szkolenia, są nimi: warunek bezpośredniości następujących po sobie umów o pracę z tym samym pracodawcą oraz warunek tożsamości stanowiska pracy.

Przepis art. 2373 § 2 zd. 2 KP zwalnia z obowiązku przeszkolenia wyłącznie takiego pracodawcę, który na tym samym stanowisku zatrudnia pracownika bezpośrednio po ustaniu obowiązywania poprzednio zawartej z nim umowy o pracę. Przy czym należy podkreślić, że chodzi tutaj o umowę o pracę łączącą te same podmioty w charakterze pracownika i praco-dawcy.

W tym kontekście zwrócić należy bowiem uwagę na fakt, iż praca tymczasowa stanowi szczególny rodzaj więzi prawnej łączącej trzy podmioty, tj.: pracownika tymczasowego, agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę użytkownika. W stosunku pracy tymczasowej umowa o pracę łączy pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej, a nie pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem (zob. art. 7 PracTymU). Z tej też przyczyny odpada przesłanka bezpośredniego następowania po sobie umów o pracę zawieranych pomiędzy tymi samymi podmiotami.

Dodatkowym argumentem na poparcie przedstawionej powyżej tezy może być również i to, że zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wystawiane jest co prawda przez jego organizatora (tu: pracodawca użytkownik - zob. art. 9 ust. 2a PracTymU), jednak na potwierdzenie spełnienia obowiązku odbycia szkolenia wstępnego w ramach konkretnego stosunku pracy. Tym samym powinno ono być przechowywane w części B akt osobowych pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej, która w okresie odbywania danego szkolenia pracownika tego zatrudniała.

+ napisz odpowiedź