Szukaj w serwisie:

Forum - Staż na stanowiska BHP

+ napisz odpowiedź
~Przyszły BHPowiec
2011-11-28 09:24:17

W tym roku rozpocząłem studia podyplomowe o profilu bhp. Obecnie pracuję na stanowisku marketingowca w małej firmie, która nie posiada służby bhp. W przyszłości jednak chciałbym znaleźć pracę w firmie, w której mógłbym wykonywać pracę w służbie bhp.

Czy staż pracy wymagany do zajmowania niektórych stanowisk służby bhp mogę zdobyć pracując w charakterze pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu jedynie po-wierzono wykonywanie zadań służby bhp bądź poprzez wykonywanie zadań tej służby w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-11-30 11:40:34

Szczegółową regulację dotyczącą kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w służbie bhp lub do wykonywania jej zadań zawiera § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704, ze zm.). Przepis ten wylicza wymagania kwalifikacyjne oraz stanowiska, na jakich dopuszcza się zatrudnianie pracowników służby bhp.

Zasadniczymi kryteriami warunkującymi możliwość zatrudnienia na jednym z tych stanowisk jest wymóg posiadania określonego:
1) wykształcenia o profilu bhp;
2) stażu pracy w służbie bhp.

Dodatkowym warunkiem jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.

Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:
- inspektorów,
- starszych inspektorów,
- specjalistów,
- starszych specjalistów
- oraz głównych specjalistów do spraw bhp (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

Stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia, pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,

2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Wymóg odpowiedniego stażu w służbie bhp, o którym mowa w tym przepisie można wypełnić poprzez wykonywanie pracy w służbie bhp w charakterze pracownika (stosunek pracy). Podkreślić więc należy, że przepis ten wymaga legitymowania się odpowiednim stażem w służbie bhp, a nie stażem pracy.

Rozpatrywanego stażu w służbie bhp nie nabędzie np.:
- pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w trybie art. 23711 § 1 KP,
- specjalista spoza zakładu pracy, który wykonuje zadania służby bhp na zasadach art. 23711 § 2 KP (chyba, że był lub jest jednocześnie zatrudniony w innym zakładzie pracy w służbie bhp),
- pracodawca wykonujący zadania służby na warunkach art. 23711 § 1 zd. 2 KP, czy
- osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia, z uwagi na brak statusu pracownika.

W tym miejscu należy wskazać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zob. art. 2 KP).

~terin
2015-04-29 14:11:30

Każde szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe. :)

Polecam ciekawą stronę, gdzie oferują szkolenia i kursy z całego kraju :)

rekrutacyjna rewolucja.pl

+ napisz odpowiedź