Szukaj w serwisie:

Forum - staz

+ napisz odpowiedź
~dagmara
2012-07-24 17:12:09

mam pytanie jestem na stazu z urzedu pracy juz drugi miesiac,moj szef po tygodniu po podpisaniu przyjecia mnie na staz zostawił mnie sama od tego momentu chodze o roznych godzinach do pracy i zostaje sama jak zwykły pracownik a dostaje tylko 800zł.z urzedu szef za kazdym razem kiedy prosze o jakas jeszcze osobe do pomocy zbywa mnie,i dotego zeby dostac dzien wolny ktory przysługuje mi z urzedu pracy kaze mi odrabiać w sobote.szef sprawia wrazenie bardzo miłego
co mam robic

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-30 11:54:20

Staż jest jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, której zasady organizacji określa ustawia z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. - dalej jako: PromZatU) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 - dalej jako: rozporządzenie).

Staż dla bezrobotnych jest szczególnym rodzajem więzi prawnej, która łączy trzy podmioty: stażystę, organizatora stażu oraz starostę powiatu (prezydenta w miastach na prawach powiatu).
Podstawą omawianej formy aktywizacji jest umowa o organizację stażu, którą zawiera starosta z pracodawcą (organizatorem stażu). Umowa ta ma charakter umowy cywilnoprawnej. Nie stanowi więc źródła stosunku pracy. Tym samym w całym okresie odbywania stażu stażysta zachowuje status bezrobotnego, nie nabywając statusu pracownika.

Staż realizowany jest w sposób zgodny z programem stanowiącym integralną część wspomnianej umowy. Program powinien określać:
1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
5) opiekuna osoby objętej programem stażu (art. 53 ust. 4 PromZatU).

Starosta sprawuje stały nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego. W ramach tego nadzoru organizator dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje go o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu (zob. § 6 pkt 8 i 10 rozporządzenia). W celu zapewnienia stażyście pomocy w wypełnianiu powierzonych mu zadań oraz do udzielania bieżących wskazówek organizator stażu wyznacza opiekuna. Opiekun może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 stażystami (zob. § 6 ust 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia).

Rozporządzenie w sposób szczegółowy wylicza prawa i obowiązki organizatora stażu i stażysty (zob. § 6 rozporządzenia), które zostały ukształtowane w sposób niemalże analogiczny do praw i obowiązków stron stosunku pracy. Również pozycja prawna stażysty odbywającego staż jest w pewnym sensie zbliżona do pracowników zatrudnianych przez organizatora stażu.

Rozporządzenie w tym zakresie przyznaje bowiem stażyście prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w art. 183a i nast. kodeksu pracy.

Wśród obowiązków ciążących na organizatorze stażu względem stażysty wymienić należy w szczególności:
1). zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
2). zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
3). zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
4). zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
5). szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy (zob. § 6 ut 1 rozporządzenia).
Rozporządzenie określa normy czasu pracy stażystów. Zgodnie z § 7 ust. 1, czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W odróżnieniu od regulacji zawartej w art. 128 kodeksu pracy, norma tygodniowa nie jest normą przeciętną lecz sztywną. Tym samym nie jest dopuszczalne jej przekroczenie w jednym z tygo-dni pod warunkiem odpowiedniego skrócenia w innym z tygodni. Wspomniane normy nie mogą być w ogóle przekraczane, co ma związek z zakazem pracy nadliczbowej stażystów.

Co do zasady stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani - jak już wspomniano - w godzinach nadliczbowych. Przy czym jedynie zakaz pracy nadliczbowej jest zakazem bezwzględnym, co oznacza, że w żadnym przypadku - nawet za zgodą samego stażysty - nie może być uchylony. W pozostałym zakresie wspomniany zakaz ma charakter względny. Zgodę na odbywanie stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej w sytuacji może wyrazić starosta, od warunkiem, że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy (zob. § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. Stażysta ma zatem prawo do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Ponadto, podobnie jak w przypadku pracowników, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy stażysty wynosi co najmniej 6 godzin, ma on prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

W czasie odbywania stażu bezrobotny nie otrzymuje zasiłku lecz stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, które wypłaca powiatowy urząd pracy. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z wypłatą stypendium. Wysokość otrzymywanego przez Panią świadczenia wydaje się odpowiadać wartości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie to ma charakter gwarancyjny i przysługuje również za okresy udokumentowanej niezdolności do pracy (np. chorobowe; opieka nad dzieckiem, czy chorym członkiem rodziny), przypadające w czasie odbywania stażu, za który pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa na podstawie odrębnych przepisów (art. 92 kodeksu pracy).

Bezrobotny odbywający staż ma prawo do dni wolnych, z zachowaniem prawa do stypendium, w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Dni wolnych udziela się na wniosek stażysty. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu (zob. art. 53 ust. 7a PromZatU). Tym samym, w trakcie 12-miesięcznego stażu (maksymalnie dopuszczalny okres trwania stażu) bezrobotny ma prawo do 24 dni wolnych. Dni wolne mogą być wykorzystywane na bieżąco po każdym zakończonym miesiącu stażu bądź w większej ilości po przepracowaniu odpowiednio długiego okresu.

O wszelkich nieprawidłowościach w przebiegu stażu (np. brak opiekuna, nieudzielaniu dni wolnych, wyznaczaniu pracy w dniu wolnym) powinna Pani informować starostę za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, w którym jest Pani zarejestrowana.

+ napisz odpowiedź