Szukaj w serwisie:

Forum - staż

+ napisz odpowiedź
~kasia
2012-04-30 20:11:09

Witam mam pytanie dotyczące stażu. Kończę teraz technikum technologi żywienia praktyki miałam w cukierni zakładach mięsnych i mleczarni. Teraz po maturze i egzaminie zawodowym chciałabym odbyć staż. Ile trwa staż i gdzie muszę się udać by go odrobić?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-05-09 09:17:11

Staż - o jaki Pani pyta - organizowany jest dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Stanowi on jedną z form aktywizacji zawodowej przewidzianych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) - dalej jako: PromZatU.


Polega on na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34 PromZatU).


Staż nie jest zatem formą stosunku pracy. W całym okresie odbywania stażu stażysta zachowuje status bezrobotnego, nie nabywając statusu pracownika. Stanowi on bardzo specyficzną więź prawną, która łączy trzy podmioty: stażystę, organizatora stażu oraz starostę powiatu (prezydenta w miastach na prawach powiatu).


Staż przewidziany jest dla:

1) bezrobotnych do 25 roku życia,

2) bezrobotnych długotrwale, albo po zakończeniu realizacji tzw. kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

7) bezrobotnych niepełnosprawnych (art. 49 PromZatU).


Natomiast organizatorem stażu może być:

1) pracodawca, którym w rozumieniu ustawy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;

2) rolnicza spółdzielnia produkcyjna;

3) pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.);

4) przedsiębiorca w ogóle niezatrudniający pracowników, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zob. art. 53 ust. 1 PromZatU).


Podmiot zamierzający zorganizować staż występuje do właściwego miejscowo starosty z wnioskiem o zawarcie odpowiedniej umowy. We wniosku może on wskazać imię i nazwisko konkretnego bezrobotnego, którego zamierza przyjąć na staż. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy z inicjatywą zorganizowania stażu wyszedł sam bezrobotny, który na własną rękę odnalazł podmiot zainteresowany omawianą formą aktywizacji zawodowej.


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z organizatorem stażu umowę, której zasadniczą część stanowi program. Przy ustalaniu programu uwzględnia się predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać:

1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;

2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;

3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

5) opiekuna osoby objętej programem stażu (art. 53 ust. 4 PromZatU).


Umowy nie zawiera się w przypadku, gdy organizatorem stażu jest powiatowy urząd pracy lub starostwo powiatowe. Tego typu organizatorzy sporządzają jedynie program stażu, organizując staż zgodnie z jego treścią.


Minimalny okres stażu wynosi 3 miesiące. Natomiast maksymalny czas jego trwania uzależniony jest od tego, do jakiej grupy osób wymienionych w art. 49 PromZatU należy bezrobotny. Jedynie w odniesieniu do:

a) bezrobotnych w wieku do 25 lat;

b) bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia - staż może trwać do 12 miesięcy.

Pozostałe grupy osób wymienionych w art. 49 PromZatU mogą odbywać staż niedużej niż przez 6 miesięcy.


O możliwość odbycia stażu powinna Pani pytać we właściwym miejscowo urzędzie pracy bądź samodzielnie podjąć poszukiwania organizatora stażu, który złoży wspomniany wniosek staroście.

Dla potencjalnych organizatorów stażu jest on bardzo atrakcyjną formą zatrudnienia. Organizator nie ponosi bowiem żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Przez cały okres odbywania stażu bezrobotny otrzymuje z urzędu pracy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.


Szczegółowe kwestie związane z organizacją stażu i jego przebiegiem reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Akt ten jest dostępny pod poniższym adresem:

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091421160

+ napisz odpowiedź