Szukaj w serwisie:

Forum - Staż

+ napisz odpowiedź
~Andrzej Darnowski
2012-04-19 18:18:42

Proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie.


Pracowałem tylko trzy dni będąc na stażu po przebytym kursie zorganizowanym wspólnie przez Opieka Społeczna-Progres pod nazwą"


Kapitał Ludzki Lepsze Jutro"Staż trwał 6-miesięcy na dwie tury.


Pierwsza trwała trzy miesiące, przerwa trzy miesiące i następne trzy miesiące stażu.Trzy miesiące płacili mi najmniejszą krajową.Ciągłość zwolnienia przekroczyła mi 182 i trwa nadal.Niestety nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia oraz nie otrzymuję zasiłku chorobowego,gdyż Firma Progres nie opłaca do ZUS składek chorobowych.Jakie mam prawo w tym przypadku.Czy w przerwie trwającej powinienem otrzymać chorobowe lub inne wynagrodzenie?Rozwiązali ze mną umowę i zostałem bez pieniędzy na życie i leki.


z.poważaniem Andrzej Darnowski

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-04-24 09:34:15

Przedstawione zapytanie zawiera pewne niejasności.

Zakładam, że chodzi w nim o staż, który jest jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przewidzianą w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) - dalej jako: PromZatU, podczas odbywania którego nastąpiła niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwającą ponad 182 dni, co w konsekwencji doprowadziło do utraty prawa do świadczenia przysługującego z tytułu stażu.

Wspomniany staż jest organizowany dla osób bezrobotnych i polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34 PromZatU).

W tym miejscu pojawia się pierwsza z wątpliwości. Wspomina Pan mianowicie o rozwiązaniu umowy z Panem. Tymczasem staż organizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy organizatorem stażu (podmiot przyjmujący bezrobotnego na staż) a starostą. Stażysta nie zawiera umowy z organizatorem stażu. Zakładam więc, że chodziło Panu właśnie o umowę starosty z organizatorem stażu.

Z omawianej formy aktywizacji zawodowej mogą korzystać osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy ustawa zalicza:
1) bezrobotnych do 25 roku życia,
2) bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, oraz kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych (art. 49 PromZatU).

Minimalny okres stażu wynosi 3 miesiące. Natomiast maksymalny jego okres uzależniony jest od tego, do jakiej grupy osób powyżej wymienionych należy bezrobotny. W stosunku do osób:
- bezrobotnych w wieku do 25 lat
- bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia, staż może trwać do 12 miesięcy.
Natomiast pozostałe grupy osób z powyżej wymienionych mogą odbywać staż trwający nie dłużej niż 6 miesięcy.

W czasie odbywania stażu bezrobotny nie otrzymuje zasiłku lecz stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. I tu kolejna z wątpliwości. W zapytaniu wspomina Pan bowiem, że otrzymywał „najniższą krajową” (zakładam, że chodzi o minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi 1.500 złotych brutto ), podczas gdy kwota stypendium, stanowiąca 120% zasiłku dla bezrobotnych, jest niższa niż minimalne wynagrodzenia za pracę.

Stypendium jest świadczeniem o charakterze gwarancyjnym, gdyż przysługuje również za okresy udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadające w czasie odbywania stażu. Niezdolność do pracy zaistniała w trakcie stażu jest więc traktowana podobnie jak niezdolność do pracy pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy. Tym samym, stażysta zachowuje prawo do stypendium na takich samych warunkach jak pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w razie choroby. Przy czym stypendium nie zmienia swego charakteru i przekształca się w zasiłek chorobowy lecz jest wypłacane nadal jako stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Prawo do stypendium przysługuje przez okres niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż okres trwania stażu. W razie przedłużającej się niezdolności do pracy może się jednak skończyć jeszcze wcześniej, a mianowicie z upływem okresu, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, czyli z upływem 182-go dnia niezdolności do pracy.
W takiej sytuacji, bezrobotny traci prawo do tego świadczenia, pomimo trwającej jeszcze niezdolności do pracy. W odróżnieniu od pracownika, z upływem 182-go dnia niezdolności do pracy bezrobotny nie nabywa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego (por. wyrok NSA z 24.03.1993 r., II SA 359/93, PS 1994, nr 11-12).

Taka sytuacja najprawdopodobniej miała miejsce w Pana przypadku. Jak wynika z Pańskich wyjaśnień, niezdolność do pracy powstała w trzecim dniu 6-miesięcznego stażu, przedzielonego na dwie części, 3-miesięczną przerwą. W normalnym cyklu zdarzeń, za czas stażu powinien Pan otrzymywać stypendium, zaś w okresie przerwy w odbywaniu stażu - zasiłek dla bezrobotnych. Na przestrzeni tych 9-ciu miesięcy (3 miesiące stażu + 3 miesiące przerwy + 3 miesiące stażu) upłynął 182 dniowy okres uprawniający Pana do stypendium wypłacanego przez okres niezdolności spowodowanej chorobą. Niemniej jednak przez 182 dni zasadniczo powinien Pan zachować prawo do stypendium (za okres stażu) bądź zasiłku dla bezrobotnych (w okresie przerwy w odbywaniu stażu).

I tu ostatnia z wątpliwości. A mianowicie stypendium oraz zasiłek dla bezrobotnych finansowane są z Funduszu Pracy i wypłacane przez powiatowy urząd pracy. To starosta ustala i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiów stażowych i zasiłków dla bezrobotnych (zob. art. 54 PromZatU), a nie organizator stażu. Tymczasem pisze Pan, że nie otrzymał świadczeń za pełny okres 182 dni.

Jeżeli więc rzeczywiście odbywał Pan staż na przedstawionych powyżej zasadach to sprawa wymaga wyjaśnienia u źródeł, tzn. w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest Pan zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

~julitta
2012-06-25 20:18:19

Witam,

mam bardzo pilne pytanie czy może mi ktoś pomóc, 4 czerwca podjęłam staż z PUP


Forum PrawnePanel użytkownika Tematy bez odpowiedzi Nowe posty Użytkownicy Szukaj Szybkie menu Wyloguj się


Wróć Forum Prawne > Panel użytkownika > Prywatne wiadomości > Wysłane
Przeładuj stronę pilne

Witaj, julitta05.
Ostatnie logowanie: Dzisiaj (19:24)
Prywatne wiadomości: nieprzeczytanych: 0, razem 1.

Twój panel użytkownika
Twój profil
Edytuj szczegóły
Profile Privacy
Edytuj zdjęcie
Społeczność
Lista przyjaciół
Ustawienia & opcje
Edytuj avatar
Edytuj podpis
Edytuj e-mail & hasło
Edytuj opcje
Edytuj listę ignorowanych
Prywatne wiadomości
Lista wiadomości
Wyślij nową wiadomość
Śledzone wiadomości
Edytuj foldery
Subskrypcje wątków
Lista subskrypcji
Edytuj foldery
Różne
Przypomnienie o wydarzeniach
Załączniki
Usuń konto

Private Message: pilne
Odbiorcy: Janusz M.
Dzisiaj, 19:42
julitta05
Początkujący

Zarejestrowany: Jun 2012
Posty: 0

Domyślnie pilne
witam,


mam do Pana pytanie 4 czerwca rozpoczęłam staż niestety 7 czerwca mój syn trafił na ostry dyżur z natychmiastowym przyjęciem dziecka na oddział, na zwolnieniu ( l4) przebywałam do 22 czerwca ( samotnie wychowująca matka) niestety po powrocie otrzymałam informację ,że w dniu dzisiejszym mój pracodawca chce rozwiązać umowę stażu w PUP poinformowano mnie ,że ma takie prawo ale niestety ja nie uzyskam żadnych pieniążków za zwolnienie, czytałam różne wypowiedzi na forum ale są różne. Jeśli mogę prosić o odpowiedz jak to wszystko wygląda to będę bardzo wdzięczna
julitta05 jest on-line Przekaż wiadomość Odpowiedź z cytowaniem

Szybka odpowiedź
Wiadomość:
Remove Text Formatting

Pogrubienie

Pochylenie

Podreślenie
Wstaw link

Wstaw obraz

Oznacz zaznaczony tekst jako cytat

Zmniejsz rozmiar
Zwiększ rozmiar

Switch Editor Mode
jeśli mogę prosić o pomoc, pilne!!! 4 czerwca rozpoczęłam staż niestety 7 czerwca mój syn trafił na ostry dyżur z natychmiastowym przyjęciem dziecka na oddział, na zwolnieniu ( l4) przebywałam do 22 czerwca ( samotnie wychowująca matka) niestety po powrocie otrzymałam informację ,że w dniu dzisiejszym mój pracodawca chce rozwiązać umowę stażu w PUP poinformowano mnie ,że ma takie prawo ale niestety ja nie uzyskam żadnych pieniążków za zwolnienie, czytałam różne wypowiedzi na forum ale są różne. Jeśli mogę prosić o odpowiedz jak to wszystko wygląda to będę bardzo wdzięczna

+ napisz odpowiedź