Szukaj w serwisie:

Forum - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

+ napisz odpowiedź
~Zygmunt
2012-10-14 22:46:09

Przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości i likwidacja pracodawcy. Jaki mam okres wypowiedzenia ,a byłem zatrudniony na czas nieokreślony od 1994 roku. Czy należy mi się 3 miesięczna odprawa od pracodawcy?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-11-30 11:07:31

Długości trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony ustanawia art. 36 § 1 kodeksu pracy.Zgodnie z jego treścią:


Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:


1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,


2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,


3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.Jak więc z powyższego wynika obowiązuje Pana 3-miesięczny okres wypowiedzenia.Rozwiązanie umowy o pracę w związku z likwidacją pracodawcy może pociągać za sobą obowiązek wypłacenia odprawy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) - tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych.Warunkiem uzyskania prawa do tej odprawy jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie:


1) w dniu wręczenia wypowiedzenia pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników,


2) wyłącznym powodem rozwiązania umowy o pracę była przyczyna, która nie stoi po stronie pracownika (jest od niego niezależna), taka jak np. likwidacja, czy upadłość pracodawcy.Jeżeli zatem przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była likwidacja/upadłość pracodawcy, który w momencie wręczenia wypowiedzenia zatrudniał co najmniej 20 pracowników, to w związku z rozwiązaniem w tych okolicznościach umowy o pracę nabędzie Pan prawo do wspomnianej odprawy.Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych uzależniona jest również od długości stażu pracy u danego pracodawcy (w danym zakładzie pracy) i kształtuje się następująco:


1). 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;


2). 2-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;


3). 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

+ napisz odpowiedź