Szukaj w serwisie:

Forum - pytanie

+ napisz odpowiedź
~Robeno
2012-08-02 06:54:53

Witam. Chciałem zapytać co ma być pierwsze umowa o pracę, szkolenia bhp, czy badania wstępne? Czy jak nie przejdę badań to pracodawca może mi rozwiązać dopiero co podpisaną umowę, czy też jest tak, że dopiero ją podpisujemy z pracodawcą po przejściu badań. No i czy ze szkoleniami jest tak samo. Dziękuję

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-08-03 12:50:30

Zasady dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń bhp określają odpowiednio art. 229 § 1 pkt. 1 oraz art. 2373 § 2 kodeksu pracy (dalej: KP).

Zgodnie z art. 229 § 1 KP, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Przy czym, zwolnione z tego obowiązku są osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Natomiast zgodnie z art. 2373 § 2 KP, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Słowem-klucz w przedmiocie odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie jest określenie statusu osoby, która w świetle przytoczonych przepisów podlega badaniom lekarskim i prze-szkoleniu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że przepis art. 229 § 1 KP posługuje się w tym zakresie pojęciem "osoba przyjmowana do pracy", podczas gdy art. 2373 § 2 KP mówi o "pracowniku".

Zgodnie z kodeksową definicją "pracownikiem" jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 KP). O powstaniu stosunku pracy zasadniczo więc możemy mówić dopiero z chwilą zaistnienia wymienionych w art. 2 KP podstaw zatrudnienia pracowniczego. Umowa o pracę powinna wskazywać zarówno datę jej zawarcia, jak i termin rozpoczęcia pracy. Jeżeli w umowie o pracę termin rozpoczęcia pracy nie został określony - stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy o pracę (art. 26 KP). Z tą chwilą możemy dopiero mówić o stronach stosunku pracy, tj. o pracowniku i pracodawcy.
W konsekwencji, użycie w art. 229 § 1 KP pojęcia „osoba przyjmowana do pracy” zamiast „pracownik” oznacza, że chodzi w nim o osobę nie będącą jeszcze pracownikiem, tj. kandydata na pracownika.

Podobnym rozróżnieniem pojęć "osoba przyjmowana do pracy" i "pracownik" posługuje się również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.).
Jeżeli jednak przed odbyciem badań wstępnych strony zawarły umowę o pracę, a posiadająca wówczas status pracownika osoba nie uzyska zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, to pracodawca nie może jej dopuścić do pracy. Pomimo tego, zawarta umowa o pracę nadal obowiązuje, przy czym fakt niezdolności do pracy może stanowić przesłankę jej rozwiązania.

Inaczej przedstawia się sprawa w przypadku szkoleń bhp (tu: wstępnych szkoleń bhp). W odróżnieniu od art. 229 § 1 pkt 1 KP, przepis art. 2373 § 2 KP posługuje się pojęciem "pracownika". Stąd też wniosek, że wstępne szkolenia bhp odbywają się już po nawiązaniu stosunku pracy.

+ napisz odpowiedź