Szukaj w serwisie:

Forum - przygotowanie do pracy, a czas pracy

+ napisz odpowiedź
~Radek
2011-11-23 10:59:15

Pracuję codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00. Moja praca wymaga przed jej rozpoczęciem przebrania się w odzież roboczą. Czy pracodawca może wymagać ode mnie, abym był na stanowisku już od 7:00 przebrany w odzież roboczą? Czy czasu na przygotowanie się do pracy nie wlicza się do czasu pracy?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-11-24 15:14:03

Jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy (art. 94 pkt 2 KP). Realizując ten obowiązek pracodawca ustala reguły rządzące procesem pracy obowiązujące w prowadzonym przez siebie zakładzie pracy, w treści odpowiedniego aktu prawa zakładowego.

Podstawowym tego typu aktem, ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników jest regulamin pracy. W jego treści powinny zostać określone m.in. takie istotne z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia kwestie jak:
- systemy i rozkłady czasu pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy,
- przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
- warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu.

Ustalenia te mogą być również przedmiotem odpowiedniej regulacji zawartej w układzie zbiorowym pracy bądź obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy). Ustalenia te są również przekazywane pracownikowi w formie tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), która towarzyszy umowie o pracę.

Pod pojęciem rozkładu czasu pracy należy rozumieć sposób rozplanowania czasu, w którym pracownik jest zobowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy, w poszczególnych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego.

Nakładając na pracownika obowiązek stawienia się do pracy w konkretnej godzinie pracodawca jednocześnie wyznacza moment, od którego wymaga, aby ten pozostawał w jego dyspozycji. Z tą chwilą rozpoczyna się czas pracy.

Zgodnie z art. 128 § 1 KP, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przyjmuje się, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, gdy jest gotowy i zdolny do świadczenia pracy. Natomiast pracownik znajduje się w stanie gotowości do wykonywania pracy, gdy stawia się w umówionym czasie i miejscu do dyspozycji pracodawcy z zamiarem wykonywania pracy. Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy oznacza, że ten ostatni może dysponować osobą pracownika polecając mu wykonywanie umówionej pracy.

W tym kontekście należy mieć na względzie fakt, że zgodnie z art. 2379 § 3 KP pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Pracownika nieprzygotowanego do wykonywania pracy, z powodu nieprzebrania w odzież roboczą, nie sposób uznać za gotowego do pracy, a tym samym i za pozostającego w dyspozycji pracodawcy.

Zasadniczo żaden przepis prawa pracy nie nakazuje wprost zaliczyć do czasu pracy okresu przygotowania do pracy. Co do zasady więc pracownik jest zobowiązany stawić się w miejscu pracy odpowiednio wcześniej, tak aby przed rozpoczęciem pracy zdążyć z przebraniem się w odzież roboczą oraz będąc w ten sposób przygotowany dotrzeć na stanowisko pracy o wymaganej porze.

Pracodawca może zatem zamieścić we wspomnianych aktach prawa zakładowego postanowienie, zgodnie z którym pracownik ma obowiązek być gotowym do świadczenia pracy na stanowisku pracy już od pierwszej minuty jego „dniówki roboczej”.

Od tej ogólnej zasady przewidziane są pewne wyjątki.
W doktrynie prawa pracy przyjmuje się mianowicie, że w niektórych przypadkach okres przygotowania do pracy będzie wliczany do czasu pracy. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, do których zakresu obowiązków należy podejmowanie określonych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem pracy. Przykładem w tym zakresie może być pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy. Do zakresu obowiązku takiego pracownika zalicza się bowiem m.in. czas związany z obsługą codzienną pojazdu, w tym czynności związane z przygotowaniem pojazdu do ruchu.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca w treści aktów prawa zakładowego zaliczył do czasu pracy czynności związane z procesem przygotowania do pracy. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.

~niosen
2011-12-19 17:24:06

Niewiele więcej można dodać ponad to, co było napisane. Co najwyżej tyle, że każdy pracodawca powinien jeszcze wykazywać się choć szczątkowym poczuciem przyzwoitości. Tak, czy inaczej, dobrze zostało to wyjaśnione przez Infora.

+ napisz odpowiedź