Szukaj w serwisie:

Forum - Przerwa w pracy specjalisty ds. bhp

+ napisz odpowiedź
~Magda
2012-10-23 08:50:39

Dzień dobry. Jestem specjalistą ds. BHP z wyższym wykształceniem z rocznym stażem w służbie BHP. Czy istnieje podstawa prawna, która mówi, że w momencie odejścia ze stanowiska bhp, a idąc przykładowo na parę lat do pracy na stanowisko fryzjerki czy innego nie związanego z bhp moje uprawnienia się przedawniają? czy wystarczy po zakończeniu ważności szkolenia okresowego dla służby bhp je aktualizować?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-12-07 14:02:13

Przerwa w zatrudnieniu nie pozbawia stażu nabytego dotychczas w związku z zatrudnieniem w służbie bhp, czyli na jednym ze stanowisk wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

W związku z tym, w przypadku ponownego podjęcia pracy w charakterze pracownika służby bhp po przerwie, dotychczasowy okres zatrudnienia w tej służbie podlega sumowaniu.

Poza spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych opisanych w § 4 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia (odpowiedni staż w służbie bhp oraz wykształcenie kierunkowe), pracownik zatrudniony w służbie bhp powinien ukończyć szkolenie bhp dla pracowników tej służby.

Jeżeli powróciłaby Pani do pracy w służbie bhp w okresie ważności poprzednich szkoleń bhp - nie będzie potrzeby ponownego ich odbywania.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) - dalej jako „rozp. ws. szkoleń bhp” - pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych w służbie bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Jednocześnie § 15 ust. 5 rozp. ws. szkolenia bhp, zwalnia z obowiązku uczestniczenia w pierwszym szkoleniu okresowym osoby, które:

1) przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

2) odbędą w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Dodatkowo przepis § 17 rozp. ws. szkoleń bhp rozszerza jeszcze bardziej zakres podmiotowy osób zwolnionych z obowiązku poddania się szkoleniu okresowemu. Zgodnie z jego treścią ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15: szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

+ napisz odpowiedź