Szukaj w serwisie:

Forum - Przekształcenie a art. 23[1] Kodeksu pracy

+ napisz odpowiedź
~Z. Zieliński
2012-04-05 12:37:56

Dzień dobry,
W czerwcu tego roku zamierzamy zakończyć procedurę przekształcenia obecnej spółki cywilej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy w związku z takim przekształceniem musimy stosować procedurę z art. 23[1] Kodeksu pracy? Czy musimy wypowiadać umowy pracownikom zmieniając im nagłówki w umowach i nazwę pracodawcy jako strony umowy o pracę. Będę wdzięczny za odpowiedź

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-04-17 11:38:47

Przepis art. 231 Kodeksu pracy (dalej jako: KP) znajduje zastosowanie do sytuacji, w której dochodzi do przejścia (przejęcia) zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Pod pojęciem „przejścia” w rozumieniu tego przepisu rozumie się wszelkiego rodzaju czynności i zdarzenia, które powodują przekazanie innej osobie zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym w całości lub w części.
Innymi słowy - przejęcie zakładu pracy ma miejsce zawsze wówczas, gdy do innej osoby przechodzą składniki majątkowe, z którymi związane było zatrudnienie pracowników.
Zdarzeniem powodującym „przejęcie” może być czynność prawna zarówno dwustronna (np. umowa dzierżawy, umowa kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa), jak i jednostronna, a także inne zdarzenie (np. dziedziczenie w wyniku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną) [por. uchwały SN: z 19.01.1993 r., I PZP 70/92, OSNCP 1993/6/100; z 22.02.1994 r., I PZP 1/94, OSNAPiUS 1994/2/23; z 7.06.1994 r., I PZP 20/94, OSNP 1994/9/141].

W przedstawionym przez Pana przypadku nie mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 KP, lecz z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych.
Powstająca w ten sposób spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest innym w stosunku do spółki cywilnej pracodawcą, lecz tym samym pracodawcą kontynuującym działalność w zmienionej formie organizacyjno-prawnej.

W tym przypadku zatem nie stosujemy procedury przewidzianej w art. 231 KP, ponieważ w świetle tego przepisu mamy do czynienia z jednym i tym samym pracodawcą (tożsamość podmiotu pracodawcy). Nie dochodzi więc do zmiany podmiotu, na rzecz którego świadczona jest praca. Pracownicy nadal świadczą pracę na rzecz tego samego pracodawcy, co przed zmianą organizacyjno-prawną. Pomimo tego, o procedurze przekształcenia należy poinformować pracowników (postulat transparentności).

Tożsamość podmiotowa pracodawcy uzasadnia zachowanie treści umów o pracę w ich dotychczasowym brzmieniu. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że w związku z przekształceniem dochodzi do zmiany nazwy pracodawcy. Zmianie ulega nie tylko stanowiące część firmy (tzn. nazwy, pod którą pracodawca prowadzi swe przedsiębiorstwo) dodatkowe oznaczenie wskazujące na formę prawną podmiotu (w rozważanym przypadku będzie to zmiana z "s.c." na "sp. z o.o."), ale niekiedy dochodzi do zmiany samej firmy pracodawcy.

Względy natury formalnej wymagają w takich sytuacjach uporządkowania dokumentacji pracowniczej. Dotyczyć to będzie także części nagłówkowej obowiązujących umów o pracę. Stosowne zmiany w tym zakresie można nanieść w formie aneksów (porozumienia zmieniające).

Niektóre przekształcenia formy organizacyjno-prawnej spółek będą za sobą pociągały potrzebę stosowania art. 231 KP. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia, np. w przypadku łączenia się lub podziału spółek. W tego typu przypadkach dochodzi bowiem do powstania nowego podmiotu.

+ napisz odpowiedź