Szukaj w serwisie:

Forum - Problem

+ napisz odpowiedź
~Anna
2012-07-22 18:32:35

Zastanawiam się czy mogę odmówić przyjęcia rozwiązania umowy o pracę, które chce mi złożyć pracodawca? Co się stanie, gdy odmówię ? Zakładam, że wtedy pracodawca może wysłać je pocztą. Ale co będzie jak nie odbiorę przesyłki pocztowej? Czy po pewnym czasie tak nieskutecznie wręczane rozwiązanie traci moc?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-25 11:58:49

Pismo rozwiązujące umowę o pracę (za wypowiedzeniem, czy też bez wypowiedzenia) jest oświadczeniem woli. Kodeks pracy (dalej: KP) nie zawiera własnej regulacji dotyczącej zasad składania oświadczeń woli, stąd też zastosowanie w tym zakresie znajdują reguły przyjęte w kodeksie cywilnym (art. 61 i nast. KC). Upoważnienie do stosowania przepisów kodeksu cywilnego wynika z art. 300 KP, zgodnie z którym w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W myśl wspomnianych przepisów oświadczenie woli zawierające wypowiedzenie umowy o pracę bądź rozwiązanie bez wypowiedzenia uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 KC). Oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną i jako takie nie wymaga uzyskania zgody drugiej strony (adresata).
Skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę nastąpi więc również wtedy, gdy druga strona odmówił przyjęcia takiego oświadczenia (por. wyrok SN z dnia 13.12.1996 r., I PKN 41/96, OSNP 1997/15/268).

Dla zapewnienia skuteczności złożenia oświadczenia woli wystarcza jedynie stworzenie realnej możliwości zapoznania się z jego treścią przez adresata. Przy czym faktyczne zapoznanie się z treścią doręczonego mu oświadczenia woli nie jest konieczne (por. wyrok SN z dnia 16.03.1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229).

Pismo rozwiązujące umowę o pracę wywoła pożądany w nim skutek niezależnie od tego, czy po jego przedstawieniu odmówi Pani jego przyjęcia, czy też choćby nawet przeczytania. Za moment złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę będzie uważana chwila, w której pracodawca stworzy Pani możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowego oświadczenia. Fakt zaistnienia okoliczności umożliwiających zapoznaniu się z treścią przedstawionego pisma pracodawca będzie mógł dowieść za pomocą alternatywnych środków dowodowych (np. świadkowie).

Wymóg skutecznego złożenia oświadczenia woli może być uznany za spełniony, pomimo tego że dokument zawierający jego treść nie dotarł fizycznie do rąk adresata. Ma to szczególne znaczenie w przypadku oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę składanych za pośrednictwem poczty/kuriera. W tym kontekście, o złożeniu oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę będziemy mogli mówić zatem również w sytuacji, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej/kurierskiej zawierającej to oświadczenie.

Unikanie odbioru przesłanego pod adresem pracownika pisma potwierdzającego rozwiązanie z nim umowy o pracę nie jest traktowane jako skuteczne uchylenie się od następstw wynikających z faktu złożenia oświadczenia woli (zob. wyrok SN z dnia 11.12.1996 r., I PKN 36/96, OSNP 1997/14/251).

W orzecznictwie przyjmuje się, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej, zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy (wyrok SN z dnia 5.10.2005 r., I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263). Celem obalenia tego rodzaju domniemania pracownik powinien przytoczyć i udowodnić zaistnienie okoliczności, stanowiących przeszkodę w odebraniu przesyłki z poczty. Nieobalenie przedmiotowego domniemania skutkować będzie ostatecznym przyjęciem założenia, że zaistniała sytuacja, w której rzeczywiste zapoznanie się adresata z treścią oświadczenia woli zawartego w przesyłce było możliwe, choć do niego nie doszło wyłącznie z jego winy. Tym samym, rozwiązanie umowy o pracę zawarte w treści omawianej przesyłki, spełniające wszelkie wymogi formalne dotyczące tej czynności prawnej, może być uznane za skutecznie dokonane w świetle art. 61 KC w zw. z art. 300 KP.

Podkreślenia jednakże wymaga, że samo podjęcie zawiadomienia o przesyłce (awizo) zawierającej oświadczenie woli nie jest równoznaczne z jego dotarciem do adresata, w sposób zapewniający zapoznanie się z treścią oświadczenia. Możliwość taka powstaje dopiero w chwili, gdy adresat odbierze z poczty nadesłaną na jego adres przesyłkę, na którą wystawiono awizo (por. wyrok SN z dnia 18.11.1999 r., I PKN 375/99, OSNP 2001/7/227). Chwila otrzymania awizo wyznacza jedynie moment, od którego możemy mówić o stworzeniu możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej przesyłki.

Jak zatem wynika z przedstawionych wyjaśnień, przy zaistnieniu okoliczności umożliwiających zapoznanie się z treścią pisma zawierającego oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę, ewentualna Pani odmowa przyjęcia takiego pisma, czy też jego niepodjęcie z poczty nie zniweczy skutku rozwiązującego. Tego typu postawa nie pozbawi go zatem mocy prawnej.

+ napisz odpowiedź