Szukaj w serwisie:

Forum - prawo do urlopu

+ napisz odpowiedź
~Eliz
2012-03-14 12:56:45

Po ukończeniu studiów w maju 2003 r. pracowałam zawodowo w okresie od 1.06. do 30.09.2003 r. W tym czasie nie korzystałam z urlopu. Nie otrzymałam również ekwiwalentu za ten urlop, ponieważ wtedy podobno były takie przepisy. W ostatnich ponad ośmiu latach nie pracowałam w charakterze pracownika, lecz na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło oraz przez pewien czas (od 1.01.2006r. do 31.12.2008 r.) prowadziłam działalność gospodarczą. Niedawno powróciłam do pracy w wyuczonym zawodzie, zawierając w dniu 1.03.2012 r. umowę o pracę na czas określony do końca 2013 r. I tu mój problem. Pracodawca nie chce mi zaliczyć okresu pomiędzy wrześniem 2004 r. a marcem 2012 r. do stażu pracy w zakresie wymiaru urlopu. To jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ponieważ w tym okresie nie miałam statusu pracownika.


Jednak zastanawia mnie inna związana z tym kwestia. A mianowicie pracodawca uważa, że obowiązują mnie stare zasady nabywania pierwszego urlopu, co oznacza, że nabędę do niego prawo po przepracowaniu pół roku. Czy pracodawca ma rację?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-03-28 13:02:28

Niestety, tak.

Obecnie obowiązujące zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego zostały uregulowane w art. 153 KP, zgodnie z którym pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Powyższe brzmienie tego przepisu zostało ustalone na mocy ustawy z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) - dalej jako „nowela”, która weszła w życie z dniem 1.01.2004 r. Na powyższych zasadach prawo do pierwszego urlopu nabywają więc pracownicy, którzy podjęli swą pierwszą pracę po tej dacie.

Natomiast w myśl art. 18 tejże ustawy do pracowników, którzy podjęli zatrudnienie przed jej wejściem w życie (tj. 1.01.2004 r.), lecz do tej daty nie nabyli prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego (kolejny urlop po pierwszym w życiu urlopie) stosuje się do czasu nabycia prawa do kolejnego urlopu przepis art. 153 KP w jego dotychczasowym brzmieniu, a zatem stare zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu.

Najogólniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o pracowników, którzy podjęli zatrudnienie przed 1.01.2004 r. i nie przepracowali do tej daty pełnego roku, co według starego brzmienia art. 153 KP uprawniało do wykorzystania pierwszego urlopu w pełnym wymiarze.

Zgodnie z brzmieniem art. 153 KP sprzed 1.01.2004 r. pracownik uzyskiwał bowiem prawo do połowy wymiaru urlopu przysługującego w skali całego roku z upływem 6 miesięcy pracy, natomiast prawo do drugiej połowy rocznego wymiaru z upływem roku pracy. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywał (podobnie jak i obecnie) już w każdym następnym roku kalendarzowym.

Właśnie te zasady znajdują zastosowanie w Pani przypadku.
Przy czym, art. 18 wspomnianej noweli zachowuje stare zasady wyłącznie w zakresie sposobu udzielania urlopu, natomiast w zakresie wymiaru urlopu (ilości dni urlopu) obowiązują już zasady nowe. Tym samym, na starych zasadach, może Pani uzyskać prawo do 20, a nie tylko do 18 dni urlopu, jak stanowił ówczesny art. 154 § 1 pkt 1 KP.

Mając powyższe na uwadze, sprawa Pani urlopu przedstawia się następująco.

Jak już wspomniano, wymiar Pani urlopu wynosi obecnie 20 dni, gdyż posiada Pani staż pracy krótszy niż 10 lat (8 lat zaliczane z tytułu ukończenia studiów wyższych + 4 miesiące pracy w ramach stosunku pracy w 2003 roku). Z upływem 6 miesięcy pracy nabędzie Pani prawo do połowy wymiaru urlopu (tj. do 10 dni), który by Pani przysługiwał z upływem roku. Na poczet tych 6 miesięcy zalicza się 4 miesiące przepracowane przez Panią w 2003 roku. Przy zaliczeniu tych 4 miesięcy, szósty miesiąc Pani pracy upłynie w dniu 30.04.2012 r. (upływ 6 miesięcy pracy).

Natomiast prawo do kolejnych 10 dni nabędzie Pani już z upływem całego roku pracy (z uwzględnieniem 4 miesięcy pracy w 2003 roku), czyli w dniu 31.10.2012 r. Wreszcie prawo do kolejnego urlopu w wymiarze 20 dni nabędzie Pani 1.01.2013 r. i będzie mogła Pani z niego korzystać już na nowych zasadach.

+ napisz odpowiedź