Szukaj w serwisie:

Forum - Praca w temperaturze -15/-25 stopni Celcjusza

+ napisz odpowiedź
~DD
2012-02-13 10:44:46

Witam. Pracuje w firmie energetycznej, która obsługuje sieć trakcyjną. Proszę o odpowiedź przy jakiej temperaturze możemy pracować bezpiecznie na wysokości wykonyjąc przegląd sieci trakcyjnej. Przy pracach awaryjnych musimy pracować niezależnie od temperatury.Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-02-28 08:58:47

Powszechnie obowiązujące przepisy nie ustanawiają dolnej granicy temperatury, w jakiej praca może być wykonywana. Jeżeli jednak temperatura w miejscu pracy jest niska - nakładają na pracodawcę szereg obowiązków.

Przede wszystkim, pracownikom wykonującym prace w niskiej temperaturze praco-dawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią odzież ochronną (nakrycie głowy, środki ochrony kończyn górnych i dolnych) w celu zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem omawianego czynnika.

Poza tym, zgodnie z § 44 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy po-mieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży.

Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. W pomieszczeniach tych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16°C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

W razie, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie tego typu pomieszczeń, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła (np. koksowniki), przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto, w związku z tym, że praca w niskiej temperaturze jest zaliczana do prac w warunkach szczególnie uciążliwych, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wykonującym ją pracownikom napoje oraz posiłki profilaktyczne na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

Stosownie do zawartych tam przepisów, ciepły posiłek wydawany jest pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) jeżeli wysiłek fizyczny związany z tą pracą powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i po-wyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Natomiast gorące napoje profilaktyczne przy pracach na otwartej przestrzeni wydawane są w przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej 10°C.

+ napisz odpowiedź