Szukaj w serwisie:

Forum - Praca w niskiej temperaturze

+ napisz odpowiedź
~Michał Bebło
2012-01-26 08:20:49

Pracuję w firmie spedycyjnej w charakterze pracownika administracyjnego. W okresach zimowych często pomieszczenia biurowe są niedogrzane. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej na hali załadunkowej, gdzie zatrudnieni tam pracownicy jeszcze bardziej są narażeni na niskie temperatury. Pracodawca próbuje usprawiedliwiać się sytuacją ekonomiczną przedsiębior-stwa. Czy jednak może to być wyjątek od obowiązku zapewnienia komfortowych warunków pracy. Jakie w ogóle w tym zakresie obowiązują normy? Czy pracownikom w pracującym w takich warunkach nie przysługują jakieś ciepłe napoje lub posiłki?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-02-07 08:24:07

Jak wynika z art. 207 KP, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, niezagrażających zdrowiu lub życiu pracowników. Jest również zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności zaś zobligowany jest reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. - dalej jako: bhpR) wymagają, aby pomieszczenia pracy zapewniały pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
W szczególności w pomieszczeniach tych należy zapewnić m.in. odpowiednią temperaturę (zob. § 15 ust. 1 bhp).

Zgodnie z § 30 bhpR, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Pod pojęciem "pomieszczenie pracy" należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:
a) łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
c) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą (§ 2 pkt 3 bhpR).

Pomieszczeniem pracy jest zatem zarówno pokój biurowy, jak i co do zasady hala załadunkowa. Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy jest obowiązkiem bezwzględnym. Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania tego obowiązku może być usprawiedliwione jedynie względami technologicznymi (np. chłodnie), w żadnej zaś mierze złą sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa pracodawcy (por. wyrok WSA w Białymstoku SA/Bk 75/01, Pr.Pracy 2002/3/35).

W pomieszczeniach biurowych Pani pracodawca powinien więc bezwzględnie zapewnić temperaturę nie niższą niż 18°C. Natomiast w hali załadunkowej - przy założeniu że wykonywana tam praca nie jest pracą lekką - nie niższą niż 14°C, chyba że zachodzą jakieś względy natury technologicznej usprawiedliwiające jej obniżenie poniżej 14°C.

Z uwagi na bezwzględny charakter omawianego obowiązku kwestia wydawania profilaktycznych posiłków i napojów w interesującym Panią przypadku może być rozważana jedynie w ograniczonym zakresie, w odniesieniu do prac wykonywanych na hali załadunkowej.

Na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279 - dalej jako: pinR) pracodawca powinien wydać gorący posiłek pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych , w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC (np. chłodnie), jeżeli praca ta jest związana z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Jeżeli jednak w hali załadunkowej nie występują wspomniane względy technologiczne to pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia temperatury o wysokości określonej w § 30 bhpR. W takiej temperaturze profilaktyczny posiłek będzie przysługiwał wyłącznie pod warunkiem wykonywania prac związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet.
Natomiast ciepłe napoje profilaktyczne przy pracy w warunkach mikroklimatu zimnego przysługują wyłącznie przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC oraz w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000. Z uwagi na to, że hala załadunkowa jest pomieszczeniem zamkniętym, w grę wchodzi wyłącznie drugi z tych przypadków i oczywiście przy założeniu, że będą istniały wspomniane uwarunkowania technologiczne usprawiedliwiające utrzymywanie się temperatury poniżej 14OC.

Poza powyższymi wyjątkami temperatura w pomieszczeniach pracy musi spełniać wymogi określone w § 30 bhpR. W tym kontekście należy wspomnieć, że zgodnie z art. 210 KP w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Przepis ten znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy pracodawca nie zapewni w miejscu pracy właściwej temperatury. Zbyt niska (niewłaściwa) temperatura w miejscu pracy może stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników.

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa wspomnianego zagrożenia pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, również zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może z tego tytułu ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji. W szczególności zaś za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się w tych warunkach z miejsca pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

O fakcie niezapewnienia właściwej temperatury w miejscu pracy warto również zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Zgłoszenie o przypadkach zagrożenia można dokonać nawet telefonicznie. Inspektor pracy może w takiej sytuacji wydać nakaz wstrzymania prac na stanowiskach pracy do czasu zapewnienia wymaganej temperatury.

Osoba odpowiedzialna za stan bhp w zakładzie pracy oraz osoba kierująca pracownikami, która nie przestrzega przepisów i zasad bhp podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

~zmarznięty
2013-01-29 18:16:03

Do jakiej grupy można zakwalifikować handel obwożny,gdzie pracownik jest kierowcą,kasierem i konwojentem?Czy praca w temp. -30 do +30 mieści się w jakiś ramach?

+ napisz odpowiedź