Szukaj w serwisie:

Forum - oszukani

+ napisz odpowiedź
~hania
2012-09-13 16:14:41

witam dostałam wypowiedzenie z pracy jako likwidacja stanowiska bez obowiazku swiadczenia pracy. Moje wypowiedzenie przypadło na dzien 31.08 2012 . nie otrzymałam odprawy ani wypłaty za miesiąc sierpiem i nie wykozystane 7 dni urlopu. Dostałam świadectwo pracy 27.07.2012 iz adnotacja ze pracownikowi wypłacono swiadczenia ,zdenerwowałam się i zadzwonilam do kadrowej z wyjasnieniem ze ja nie otrzymałam zadnych pieniędzy ,przeprosiła mnie ze zawczesnie dostałam swiadectwo ,w odpowiedzi uzyskałam informacje że pieniądze dostane do 10.09.2012. nie stety nie dostałam ,zadzwoniłam ponownie uzyskałam informacje ze firma zgłosiła do sądu upadłośc i do chwili roztrzygnięcia przez sąd sprawy nie dostane zednych pieniędzy ,co mam zrobic gdzie isc po pomoc

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-19 08:38:31

Upadłość pracodawcy może być prowadzona w trybie układowym (upadłość z możliwością zawarcia układu) lub likwidacyjnym (upadłość obejmująca likwidację majątku). Upadłość układowa zmierza do zachowania przedsiębiorstwa pracodawcy, pod warunkiem spłaty zadłużenia według zasad określonych w układzie zawartym z wierzycielami. Natomiast upadłość likwidacyjna zmierzać będzie do likwidacji majątku pracodawcy i zaspokojenia jego wierzycieli.

Odmienność celów, do jakich zmierza każdy z tych rodzajów upadłości determinuje szereg różnic związanych ze sposobem zarządzania majątkiem upadłego oraz procedurą służącą osiągnięciu tego celu.

W kontekście zadanego pytania najistotniejszy jest jednak fakt, że niezależnie od tego, z jakim rodzajem upadłości mamy do czynienia w przypadku Pani byłego pracodawcy, postępowanie upadłościowe będzie zmierzało m.in. do zaspokojenia zaległych należności ze stosunku pracy, w szczególności takich jak: zaległe wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy też odprawa z tytułu tzw. zwolnień grupowych.

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek pracodawcy, na który składa się prowadzone przez niego przedsiębiorstwo i związane z nim prawa majątkowe i niemajątkowe stają się tzw. masą upadłości, z której będzie dokonywana spłata długów upadającego pracodawcy.

W toku postępowania upadłościowego wierzytelności ze stosunku pracy mają charakter uprzywilejowany. W odróżnieniu od należności przysługujących innym wierzycielom upadłego pracodawcy nie muszą być formalnie zgłaszane przez pracowników (byłych pracowników), lecz na liście wierzytelności umieszczane są z urzędu. Ponadto, należności te podlegają zaspokojeniu w pierwszej kolejności, przed należnościami przysługującymi innym wierzycielom pracodawcy (tj. wierzycielom niebędącym pracownikami).

Na odzyskanie zaległych należności pracownik nie musi czekać do zakończenia niejednokrotnie długotrwałego postępowania upadłościowego. Ogłoszenie upadłości jest stanem niewypłacalności pracodawcy, który stanowi warunek umożliwiający odzyskanie omawianych należności ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.).

Stan niewypłacalności pracodawcy zachodzi w szczególności w sytuacji:
1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika (upadłość likwidacyjna);
2) ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu (upadłość układowa);
3) zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
5) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ponadto niewypłacalność zachodzi w innych sytuacjach szczególnych, określonych w przepisami wspomnianej ustawy (zob. art. 4-8a ustawy).

Stan niewypłacalności pracodawcy stwierdza sąd upadłościowy w formie postanowienia. Wypłata środków z Funduszu odbywa się w oparciu o zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, który powinien sporządzić pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy. Wykaz ten powinien zostać sporządzony w okresie jednego miesiąca od dnia wydania postanowienia stwierdzającego niewypłacalność pracodawcy i przekazany do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.
W zbiorczym wykazie zamieszcza się roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy. Natomiast roszczenia dotyczące świadczeń należnych po tej dacie zamieszcza się w wykazie uzupełniającym.

Z wnioskiem o wypłatę zaległych świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu może wystąpić również sam pracownik lub były pracownik. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo marszałka województwa, nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu zbiorczego i uzupełniającego.

Wypłata świadczeń na wniosek pracownika/byłego pracownika będzie miała miejsce zwłaszcza w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany nie sporządził omawianych wykazów bądź pominął w nich konkretną osobę.
Formularze wniosków są dostępne pod adresem:
http://www.fgsp.gov.pl/
bądź w oddziałach terenowych, realizujących zadania Funduszu, których wykaz znajdzie Pani pod adresem:
http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=76

Marszałek dokonuje wypłaty niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu oraz niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy. O ewentualnej odmowie wypłaty świadczenia w całości lub w części marszałek województwa zawiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowaną osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczenia ze środków Funduszu rozstrzyga sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jak już wspomniano, wypłata środków z Funduszu uzależniona jest przede wszystkim od zaistnienia stanu niewypłacalności pracodawcy. Zanim więc pracownik złoży marszałkowi odpowiedni wniosek, wskazanym byłoby sprawdzić, czy w sprawie danego pracodawcy zostało wydane postanowienie stwierdzające ten stan. Taką informację można uzyskać w sądzie upadłościowym (wydział ds. upadłości w sądzie rejonowym-sądzie gospodarczym), właściwym ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.

Jeżeli okaże się, że w sprawie Pani pracodawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, to sugerowałbym złożyć we właściwym miejscowo sądzie pracy pozew o zapłatę wszystkich zaległych należności wraz z odsetkami.

O niewypłaceniu tych należności może Pani również poinformować właściwy miejscowo okręgowy inspektorat pracy w formie wniosku o przeprowadzenie kontroli (skargi).

~Elżbieta
2014-05-13 14:54:39

Jeśli miałeś wypadek na terenie całej Polski czy zagranicą-zadzwoń pomogę uzyskać Tobie należne odszkodowanie-tel.725 943 367 Wysokie odszkodowania.Tzn.Jeśli miałeś wypadek w pracy,komunikacyjny,zadośćuczynienie,błędy medyczne,złamania,potrącenia,potknięcia,w sklepie,na posesji,słupy energetyczne,elektryczne,w szkole,gazociągi,odszkodowanie za urodzenie dziecka,za stan wojenny 13 grudzień 1981 r.,za zwrot karty pojazdu,wypadek w szkole,powodzie,zalania mieszkaniowe,zerwanie linie energetyczne,wodociągi,majątkowe itp.zadzwoń pomogę.Nasza firma jest rzetelna i 130 tysięcy ponad należnych odszkodowań wywalczyliśmy.Jeśli miałeś albo ktoś z Twojej rodziny,znajomych,sąsiadów do 10.08.1997 r. wstecz zadzwoń pomogę itp.

+ napisz odpowiedź