Szukaj w serwisie:

Forum - okres wypowiedzenia dłuższy nie kodeks przewiduje

+ napisz odpowiedź
~Antiq
2011-11-15 12:41:26

Na początku tego roku zawarłem umowę o pracę. Mój pracodawca długo szukał odpowiedniej osoby na to stanowisko pracy. Z uwagi na moje doświadczenie zawodowe i biegłą znajomość problematyki związanej z tym stanowiskiem pracodawca od razu zaproponował mi zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, w której zamieścił klauzulę o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ostatnio dowiedziałem się, że tak długich okresów wypowiedzenia nie przewiduje kodeks pracy. Czy uzgodnienie dłuższego okresu wypowiedzenia niż przewidziany w kodeksie pracy nie jest niezgodne z prawem? Czy w sytuacji, gdybym miał możliwość zatrudnienia u innego pracodawcy na lepszych warunkach pracy obowiązuje mnie ten wydłużony umownie okres wypowiedzenia, czy też mogę się powołać na krótszy okres wypowiedzenia określony w kodeksie pracy?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-11-17 12:05:39

Dopuszczalność ustalenia dłuższych niż przewidziane w kodeksie pracy okresów wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas nieokreślony uzależnione jest od tego, czy ma on obowiązywać tylko pracodawcę, tylko pracownika czy też obie strony stosunku pracy.

Sąd Najwyższy niejednokrotnie w swych orzeczeniach potwierdzał dopuszczalność uzgodnienia w tego typu umowach dłuższego okresu wypowiedzenia niż wynikający z art. 36 § 1 kodeksu pracy, który wiązałby obydwie strony stosunku pracy (zob. m.in. uchwałę SN z 9.11.1994 r., I PZP 46/94, OSNP 1995/7/87; wyrok SN z 2.10.2003 r., I PK 416/02, OSNP 2004/19/328).

Dla przypomnienia, przepis ten stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Żadnych zastrzeżeń nie budzi również sytuacja, w której dłuższym okresem wypowiedzenia na podstawie umowy o pracę został związany wyłącznie pracodawca. W takiej sytuacji w pełnym zakresie zastosowanie znajduje zasada uprzywilejowania (korzystniejszości), która chroni interes prawny pracownika.

W myśl tej zasady postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy (tu: art. 36 § 1 KP). Postanowienia mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (zob. art. 18 § 1 i 2 KP). Z uwagi na przedmiotową zasadę, niedopuszczalne byłoby więc zastrzeżenie dłuższego okresu wypowiedzenia wyłącznie dla samego pracownika.

Jak zatem wynika z powyższych wyjaśnień, zastrzeżeń nie budzi jedynie przypadek ustalenia dłuższego okresu wypowiedzenia dla obydwu stron stosunku pracy oraz dla samego pracodawcy.

Jest to jednak tylko ogólne założenie, w ramach którego dopuszczalne są pewne wyjątki. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której zastrzeżenie dla obu stron stosunku pracy dłuższego okresu wypowiedzenia, od przewidzianego w kodeksie pracy, wcale nie będzie korzystnym rozwiązaniem dla pracownika. Pracownik taki może być bowiem zainteresowany szybszym odejściem z pracy, a wtedy przewidziany w umowie okres wypowiedzenia będzie działał na jego niekorzyść.

Sytuacja taka może zaistnieć również w Pana przypadku.
Rozpatrując tego typu przypadek, w jednym ze swych orzeczeń, Sąd Najwyższy uznał, że zagadnienie "korzystniejszości" powinno być rozpatrywanie w kontekście wszystkich postanowień umowy, a nie tylko fragmentu dotyczącego okresu wypowiedzenia.

Ocena ważności umownego wydłużenia okresu wypowiedzenia powinna być dokonywana przy uwzględnieniu warunków istniejących w momencie zawierania umowy o pracę, mając na względzie swoisty „bilans zysków i strat” pracownika. Mając to na uwadze, pracownik nie jest związany dłuższym okresem wypowiedzenia i może zaprzestać świadczenia pracy z upływem okresu właściwego (wynikającego z kodeksu pracy), chyba że dłuższy okres wypowiedzenia jest zgodny z jego wolą i interesem (por. wyrok SN z 10.01.2006 r., I PK 97/05, OSNP 2007/3-4/39).

+ napisz odpowiedź