Szukaj w serwisie:

Forum - Okres karencji w służbie BHP

+ napisz odpowiedź
~leon
2012-01-31 13:41:56

W latach 2003-2010 wykonywałem zadania służby bhp, jako pracownik zatrudniony przy innej pracy. Moja umowa z tym zakładem pracy jednak rozwiązała się z końcem 2010 r. Zaraz po tym podjąłem pracę w innym zakładzie pracy, jednak na stanowisku niemającym nic wspólnego z problematyką bhp. Niedawno jednak otrzymałem propozycję z jeszcze innego przedsiębiorstwa na pełnienie w nim zadań służby bhp, po ponad rocznej przerwie, w charakterze tzw. specjalisty spoza zakładu pracy. Czy nadal obowiązuje przepis, który umożliwia osobom nieposiadającym kwalifikacji wymaganych przez rozporządzenie o służbie bhp pełnić tego typu zadania do lipca 2013 r.? Czy obejmuje on tylko osoby zatrudnione kiedyś w służbie bhp, czy też osoby pełniące jej zadania poza strukturą służby?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-02-01 08:41:07

Tak, przepis ten obowiązuje nadal. Jest to § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. - zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468; dalej jako "nowela"). Zgodnie z jego treścią osoby, o których mowa w art. 23711 § 1 i 2 kodeksu pracy, czyli zatrudnione w służbie bhp oraz wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie noweli (tj. w dniu 1.07.2005 r.), niespełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2.09.1997 r. ws. służby bhp (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.; dalej jako „rozp. ws. sł. bhp”), zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp lub wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od dnia wejścia w życie noweli.

Jak z powyższego wynika, działaniem tego przepisu objęte są dwie odrębne kategorie osób:
1). zatrudnionych w służbie bhp,
oraz
2). wykonujących zadania tej służby.

W punkcie pierwszym chodzi o pracowników, którzy wchodzili wówczas w skład utworzonej u danego pracodawcy służby bhp (członków służby bhp). Natomiast pod pojęciem „osób wykonujących zadania służby bhp” należy rozumieć zarówno pracowników zatrudnionych w tej dacie przy innej pracy (art. 23711 § 1 KP), jak i specjalistów spoza zakładu pracy (art. 23711 § 2 KP). Ustanowienie okresu karencji miało na celu umożliwić każdej z tych osób podniesienie wykształcenia przy zachowaniu możliwości wykonywania dotychczas świadczonej pracy.

Każda z osób, która „była zatrudniona w służbie bhp” lub „wykonywała jej zadania” w dniu 1.07.2005 r. jest objęta 8-letnim okresem karencji, w trakcie którego może nadal wykonywać pracę na wspomnianym stanowisku w służbie bhp lub wykonywać zadania tej służby. Przy czym należy podkreślić, że uprawnienie to nie jest uzależnione od faktu nieprzerwanego pozostawania w zatrudnieniu na stanowisku w służbie bhp, czy też nieprzerwanego wykonywania zadań tej służby po wspomnianej dacie. Po dniu 1.07.2005 r. każda z omawianych osób mogła zmieniać pracę, czy też zaprzestać na dowolny okres pełnienia zadań służby bhp, co w żadnej mierze nie pozbawia jej możliwości powołania się na rozpatrywane uprawnienie.
Ośmioletni okres karencji upływa w dniu 1.07.2013 r. Z tą chwilą każda osoba zatrudniona w służbie bhp lub wykonująca jej zadania będzie już zobowiązana spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozp. ws. służby bhp.
W chwili obecnej wymogi określone tym przepisem muszą już spełniać osoby, które w dniu 1.07.2005 r. nie były zatrudnione w służbie bhp, ani też nie pełniły jej zadań. Osoby te nie korzystają bowiem z okresu karencji.

Przepis § 4 rozp. ws. służby bhp wylicza stanowiska w służbie bhp oraz wymagania kwalifikacyjne związane z każdym z tych stanowisk. Podstawowymi kryteriami warunkującymi możliwość zatrudnienia w służbie bhp są:
1). wymóg wykształcenia o profilu bhp;
oraz
2). wymóg stażu pracy w służbie bhp.
Dodatkowym warunkiem jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozp. ws. służby bhp:
1). inspektorem ds. bhp pracy może być osoba posiadająca zawód technika bhp,
2). starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca:
a). zawód technika bhp pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b). wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,
3). specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
4). starszym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
5). głównym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
Odmiennie przedstawia się kwestia wymagań kwalifikacyjnych „osób pełniących zadania służby bhp”. I tak, aby wykonywać zadania służby bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu należy spełniać co najmniej wymagania przewidziane dla specjalisty ds. bhp, a zatem posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Natomiast pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp powinien spełniać wymagania przewidziane dla dowolnego z wymienionych stanowisk służby bhp.

~J.M
2012-11-17 08:55:47

Czy jest jakaś nadzieja aby ten wyjątkowy "gniot"legislacyjny

/przecież kompetencje są szzególnie istotne/został zmieniony,czy są czynione jakieś starania w tej materii?????Pozdrawia bhp-owiec o 54 letnim stażu po lipcu bezodp.papierów.

~bhp
2012-11-17 21:54:12

Oczywiście organizacje behapowskie próbują wydłużyć abolicję do emerytury dla długoletnich behapowców. Wszystko się napewno wyjaśni przed 1.07.2013

~bhp
2012-11-18 12:43:10

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE


PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Ogólne kierunki proponowanych zmian przepisów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy


1. Umocowanie prawne działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy w oddzielnej ustawie, przez analogię do Ustawy o społecznej inspekcji pracy.


2. Powołanie samorządów zawodowych na wzór istniejących i skupiających inżynierów budownictwa, księgowych, doradców podatkowych, urbanistów, architektów w celu późniejszej rejestracji pracowników służby bhp, aktualizowania wiedzy, uzyskiwania certyfikatów kompetencji, pomocy prawnej.


3. Zniesienie możliwości zawartej w art. 23711 Kodeksu pracy, dotyczącej pracodawców,którzy sami mogą wykonywać zadania służby bhp, jeżeli zatrudniają do 10 lub do 20 pracowników.


4. Zapewnić możliwość kontynuowania pracy na stanowisku specjalisty bhp każdej osobie posiadającej dyplom technika bhp z co najmniej z 10-letnim stażem pracy w służbie bhp,i/lub umożliwienie wykonywania zadań służby bhp jako specjalista spoza zakładu.


5. Osoba kończąca studia podyplomowe, by uzyskać kwalifikacje przewidziane dla specjalisty powinna wykazać się co najmniej 5-letnim stażem pracy w służbie bhp.


6. Wydłużyć kształcenie na studiach podyplomowych do trzech semestrów. Ponadto, studia te powinny kończyć się egzaminem państwowym, tak jak technik bhp.


7. Zwiększyć częstość szkoleń dla pracowników służby bhp zamiast obecnych 5 lat - 3 lata jako minimum.


8. Pracodawca zatrudniający 100 i więcej pracowników lub osób zatrudnionych na innej zasadzie niż umowa o pracę oraz zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono siódmą i wyższą kategorie ryzyka w rozumieniu przepisów w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków,zobowiązany jest do zatrudnienia w 1/2 wymiaru czasu pracy pracownika służby bhp .


9. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 300 pracowników .


10. Rozgraniczyć zakresy działań i uprawnienia służby bhp w zależności od posiadanych wymagań kwalifikacyjnych.


11. Pracownik służby bhp powinien przejść obowiązkową certyfikację, potwierdzającą jego kompetencje z tytułem zawodowym, posiadać licencję nadaną w trybie przepisów.

~Tadeusz Józwiak
2012-11-19 14:59:43

Polemizowałbym z pkt.7. Nie wiem jak jest w innych firmach, bo w mojej za moje szkolenie muszę płacić z własnej kieszeni. Pracodawcy bardzo niechętnie chcą płacić pomimo tego, że jest to firma z zatrudnieniem powyżej 450 pracowników. W wieku 60+ i stażem w bhp 36 lat mam się zwolnić i przekwalifikować ? Wystarczy już, że uzupełniłem szkolenie w zakresie technika bhp.


Czy zasadne jest, że zarówno inspektor bhp i specjalista bhp mają ten sam zakres obowiązków określony w rozp. w spr. służby bhp ?

~główny specjalista ds BHP
2013-06-07 12:54:26

moje zdanie jest następujące - od 2005 roku było wystarczająco czasu na doszkolenie.

~zbigniew
2013-07-02 10:08:33

Czego moge sie nauczyc na szkoleniu TECHNIK BHP w momencie gdy mam 41 letni staz pracy i szereg szkolen dodatkowych (pierwsza pomoc, ewakuacja, itp)

Jestem po pierwszym semestrze Technika BHP.

I co dalej - moge czy nie moge pracowac jako behapowiec ?

Liczylem ze cos sie zmieni przed 1.07.2013 r.

~k.
2013-10-18 18:44:59

witam, mam pytanie dotyczące uprawnień jakie posiadam po ukończeniu studiów licencjackich o kier. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Czy mogę bez przeszkód wykonywać zadania służby bhp w firmie, w której jestem zatrudniona (profil działalności firmy zupełnie nie związany z bhp)? czy potrzebne mi dodatkowo jakieś uprawnienia pedagogiczne? co prawda w suplemencie do dyplomu jest napisane, że przygotowano mnie do udzielania szkoleń wstępnych i okresowych, jednak nie mogę znaleźć rzetelnych informacji dotyczących tego jak to wygląda ze strony prawnej? czy są jakieś przeciwwskazania, żebym podjęła pracę jako bhpowiec w swojej firmie? otrzymuję same sprzeczne odpowiedzi na ten temat. niektórzy twierdzą, że mogę pełnić taką funkcję już teraz, inni, że powinnam skończyć studia podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym. bardzo proszę o pomoc lub choćby o podanie jakiegoś wiarygodnego źródła,w którym znalazłabym odpowiedź na swoje pytanie.

+ napisz odpowiedź