Szukaj w serwisie:

Forum - ogłoszenie upadłości zakładu pracy

+ napisz odpowiedź
~Agata
2012-09-16 18:43:21

Witam,

Czy w przypadku upadłości zakładu pracy (40 pracowników) pracodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych czy też może wręczać wypowiedzenia tak aby uniknąć wypłacania odpraw tj. po upływie 30 dni?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-25 14:15:46

Odprawa przewidziana w art. 8 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), zwanej również ustawą o zwolnieniach grupowych, przysługuje nie tylko w przypadkach określonych w art. 1 (tryb grupowy), ale również w przypadkach określonych w art. 10 ustawy (tryb indywidualny).

Znaczenie tego rozróżnienia uwidacznia się na tle zakresu obowiązku zachowania przewidzianych ustawą procedur. Przy zwolnieniach w trybie indywidualnym nie stosuje się konsultacji zbiorowej (art. 2 ustawy); nie zawiera porozumienia ze związkami zawodowymi (art. 3 ustawy); nie zawiadamia się powiatowego urzędu pracy o zwolnieniach (art. 4 ustawy), a także nie ma wymogu ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika (art. 9 ustawy).

Z trybem grupowym (art. 1 ustawy) mamy do czynienia w sytuacji rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Natomiast tryb indywidualny (art. 10 ustawy) ma miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona powyżej, nawet 1 pracownika.

Tym samym, prawo do odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę w trybie indywidualnym uwarunkowane jest zajściem dwóch przesłanek:
1) poziom zatrudnienia w momencie wręczenia wypowiedzenia (ewentualnie zawarcia porozumienia) wynosi co najmniej 20 pracowników,
2) wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę musi być przyczyna, która nie stoi po stronie pracownika (jest od niego niezależna).

Przesłanki te muszą wystąpić łącznie. Brak którejkolwiek z nich przekreśla możliwość sięgnięcia po przepisy ustawy, co w konsekwencji sprawia, że pracownik nie może żądać wypłaty odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na zasadach przewidzianych w jej treści.

Okres 30 dni, o którym mowa w obydwu przytoczonych przepisach (art. 1 i 10 ustawy) jest miarodajny dla ustalenia liczby (procentu) pracowników, w stosunku do których powstała konieczność rozwiązania stosunków pracy na zasadach określonych ustawą. Stanowi on przedział czasowy, w granicach którego dokonuje się ustalenia liczby zwalnianych pracowników, która decyduje o tym, czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze zwolnieniami odbywającymi się w trybie zbiorowym, czy indywidualnym.

Okres ten jest okresem sztywnym i zamkniętym. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika dokonane:
- przed jego terminem początkowym,
- po terminie końcowym,
- w trakcie jego biegu, które nie spełnia warunków ilościowych określonych w art. 1 ustawy jest zwolnieniem dokonanym w trybie indywidualnym.

+ napisz odpowiedź