Szukaj w serwisie:

Forum - Ochrona emeryta

+ napisz odpowiedź
~Dominika Mazur
2012-10-10 12:56:30

Dzień dobry,
Mój ojciec urodził się 5 maja 1951 roku. Ma więc już 61 lat. W dniu 1-go marca 2011 roku zawarł umowę na czas określony na 2 lata, czyli do 28 lutego 2013 r. W umowie jest napisane, że każda ze stron może ją wypowiedzieć za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W poniedziałek ojciec dostał wypowiedzenie. Czy pracodawca nie złamał prawa? Przecież ojciec jest w wieku przedemerytalnym, więc podlega pod ochronę, jaką daje artykuł 39 Kodeksu Pracy.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-11-15 15:31:56

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy (dalej: KP), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.


Zakaz wypowiadania umowy o pracę ustanowiony na mocy przedmiotowego przepisu został uzależniony od kumulatywnego zaistnienia dwóch przesłanek, tj.:

1). osiągnięcia przez pracownika wieku, który nie więcej niż o 4 lata poprzedza moment wejścia w wiek emerytalny,

2). posiadania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (tzw. okres składkowy i nieskładkowy), który warunkuje uzyskanie prawa do świadczeń emerytalnych z osiągnięciem wieku emerytalnego.


Zakładam, że Pani ojciec może nabyć prawa emerytalne w tzw. powszechnym wieku emerytalnym, który dla mężczyzn wynosi obecnie 65 lat. Dla tej grupy osób ochrona w wieku przedemerytalnym, o którym mowa w analizowanym przepisie, obejmuje okres pomiędzy 61 a 65 rokiem życia.


Zakazem wypowiedzenia w okresie przedemerytalnym zostały objęte umowy o pracę z pracownikami, którzy wymagany do nabycia uprawnień emerytalnych staż ubezpieczeniowy mają przed rozpoczęciem okresu ochronnego lub w jego trakcie staż ten wypracują.


Przy czym, zakaz ten dotyczy umów z osobami, które w okresie obowiązującej umowy o pracę („w okresie zatrudnienia”) nabędą wiek emerytalny. Wobec tego omawiana ochrona nie przysługuje pracownikowi, któremu co prawda brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, lecz którego dalsze zatrudnienie nie umożliwi mu uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (por. wyr. SN z 22.3.1977 r., I PRN 24/77, Legalis).


Ochroną z art. 39 KP nie będzie więc objęty pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, której termin (ostatni dzień obowiązywania) przypada przed datą osiągnięcia wieku emerytalnego. Z tego typu sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku Pani ojca. W ostatnim dniu obowiązywania zawartej przez niego umowy będzie on bowiem w wieku niespełna 63 lat, co nie umożliwia uzyskanie prawa do emerytury. Pracodawca mógł więc wypowiedzieć mu umowę o pracę.

+ napisz odpowiedź