Szukaj w serwisie:

Forum - Kłaniam się,

+ napisz odpowiedź
~Tommy
2012-08-09 06:32:42

Mam pytanie takie: czy jak jestem chory to pracodawca może żądać, żebym osobiście usprawiedliwił swoją obecność, czy zwolnienie lekarskie może za mnie przekazać pracodawcy moja żona, czy muszę to być koniecznie ja sam?

~zyczliwa
2012-08-13 16:31:16

Nie ma obowiązku żeby oddać osobiście może oddać osoba upoważniona

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-08-27 13:20:05

Interesującą Pana kwestię rozstrzyga rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 227, poz. 1678 ze zm.). W świetle postanowień tego aktu, na tle przedstawionego przez Pana problemu należy rozróżnić dwa zagadnienia:
1. poinformowanie o nieobecności,
2. usprawiedliwienie nieobecności.

Pracownik jest zobowiązany do uprzedzenia pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Natomiast w przypadkach nieprzewidywalnych, powodujących niemożność stawienia się do pracy, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Zasady zgłaszania nieobecności w pracy powinny określać przepisy zakładowe (np. układ zbiorowy pracy, regulamin pracy). Jeżeli przepisów takich brak bądź nie wprowadzają one przedmiotowych zasad, wówczas zawiadomienia o nieobecności w pracy można dokonać za pośrednictwem telefonu lub innego środka łączności (np. e-mail, fax, SMS) albo drogą pocztową/kurierem. W tym ostatnim przypadku, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

Rozporządzenie nie wymaga, aby pracownik osobiście zawiadomił pracodawcę o przyczynie swej nieobecności. Wręcz przeciwnie. Przewiduje ono, że poza pracownikiem może to uczynić również inna osoba, która wcale nie musi być członkiem rodziny pracownika (np. sąsiad). Przepisy zakładowe nie mogą wykluczyć takiej możliwości. Wprowadzenie zakazu zawiadamiania o przyczynie nieobecności pracownika przez inne osoby byłoby sprzeczne z art. 18 kodeksu pracy, a w konsekwencji nieważne.

Poza zawiadomieniem o przyczynie nieobecności na pracowniku spoczywa obowiązek udowodnienia faktu jej zaistnienia. Pracownik powinien zadbać o to, aby dowody (dokumenty) usprawiedliwiające nieobecność przedstawiać pracodawcy „na bieżąco”, niezwłocznie po ich otrzymaniu. Należy bowiem pamiętać, że pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności w pracy i jej przyczynie, nieprzedłożenie stosownego dowodu usprawiedliwiającego niestawiennictwo w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, stanowiące podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (por. wyrok SN z 14.12.2000 r., I PKN 150/00, OSNAPiUS 2002/15/357).

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy (druk L-4) jest jednym z dowodów zaistnienia przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy. Powinno być ono dostarczone pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (zob. art. 62 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)).

Przepisy nie wyłączają możliwości tzw. dostarczenia zastępczego. Pracownik nie ma zatem obowiązku osobistego dostarczania przedmiotowego dokumentu. Może więc go przesłać pocztą/kurierem bądź przekazać za pośrednictwem innej osoby. W tym kontekście należy mieć w szczególności na uwadze, że w praktyce wymóg osobistego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego byłby niejednokrotnie niemożliwy do zrealizowania ze względu na brak możliwości przemieszczania się pracownika bądź znaczne utrudnienia w tym zakresie (np. pracownik przebywa w szpitalu).

+ napisz odpowiedź