Szukaj w serwisie:

Forum - grzegorz

+ napisz odpowiedź
~grzegorz
2012-10-17 20:13:07

witam zamierzam załozyc działaność gospodarcza jednoosobową prosze o informacje czy musze miec szkolenie BHP oraz badania lekarskie. Nadmienie ze pracuje na budowie jako nadzó czyli pow 3,5 metra. Prosze o info jak to prawenie wyglada Dziekuje

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-12-07 14:06:20

Z samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej we wspomnianej w zapytaniu dziedzinie nie wynika obowiązek posiadania aktualnych szkoleń bhp oraz badań profilaktycznych uwzględniających pracę na wysokości. Zagadnienie to aktualizuje się dopiero w momencie zawarcia umowy z innym podmiotem, który w jej ramach zleci Panu wykonywanie zadań w tym zakresie.

Aktualność w tym przedmiocie zachowuje stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (dalej: DP GIP) w sprawie szkolenia bhp i badań lekarskich osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę (GNP/426/4560-364/07/PE). W oparciu o zawarte w nim postanowienia należałoby przyjąć, że powierzając wykonywanie niektórych prac osobom zatrudnionym na umowie cywilnoprawnej i wyznaczając miejsce wykonywania tej pracy, pracodawca (lub inna osoba organizująca pracę - podkr. PW) powinien zapewnić im (zgodnie z art. 304 § 1 kodeksu pracy) bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Te obowiązki obciążają również przedsiębiorców niebędących pracodawcami (z uwagi na niezatrudnianie pracowników - podkr. PW), organizujących pracę osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 304 § 3 kodeksu pracy). Przy czym - jak zastrzega DP GIP - wspomniany przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany.

Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kodeksu pracy obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim.

Zdaniem DP GIP, mając na uwadze obecną treść art. 3041 kodeksu pracy, należy stwierdzić, że osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą) na własny rachunek działalność gospodarczą (czy też pozostałe osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy - podkr. PW) mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami - w zakresie ustalonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą).

Nie ma natomiast podstaw do traktowania osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą (czy też pozostałych osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy - podkr. PW) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcą lub inny podmiot organizujący pracę tak jak pracowników.

W tym nie ma obowiązku kierowania ich na wstępne badania lekarskie i organizowania wstępnych szkoleń bhp.

Aczkolwiek wymóg taki może wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej. Umowa łącząca podmioty może (i powinna) określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca (lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą). Ewentualne roszczenia przeciwko niemu będą mogły być dochodzone w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

Przedmiotowa umowa powinna również rozstrzygać kwestię pokrywania kosztów przeprowadzonych badań i szkoleń, obciążając nimi jedną ze stron lub rozkładając ich ciężar na każdą z nich. Odpowiedni zapis w tym przedmiocie można wprowadzić do treści umowy w formie aneksu na każdym etapie jej obowiązywania. Ewentualny spór wynikły na tym tle będzie rozstrzygał właściwy sąd cywilny.

+ napisz odpowiedź