Szukaj w serwisie:

Forum - gdzie zdobyć staż na BHP-owca

+ napisz odpowiedź
~Ranze
2012-03-31 00:42:36

Kończę podyplomówkę z BHP, rozumiem żeby odbyć staż pracy najpierw muszę mieć uprawnienia, czyli otrzymać dyplom (nie wcześniej) który uprawnia mnie do tytułu starszego inspektora. Jednak, aby mieć specjalistę należy odbyć staż w służbie BHP w charakterze pracownika (stosunek pracy)przez okres 1 roku. Czy są uwarunkowania w jakiej firmie mają się one odbyć i czy może być to umowa o pracę na 1/8 etatu????

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-04-04 12:31:53

Szczegółową regulację dotyczącą kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w służbie bhp lub do wykonywania jej zadań zawiera § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704, ze zm.). Przepis ten wylicza wymagania kwalifikacyjne oraz stanowiska, na jakich dopuszcza się zatrudnianie pracowników służby bhp.

W świetle tego przepisu można zasadniczo wskazać na dwa kryteria decydujące o możliwości zatrudnienia na jednym ze stanowisk służby bhp, a mianowicie:
- wykształcenie o profilu bhp;
- staż pracy w służbie bhp.

Dodatkowym warunkiem jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.

Stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia, pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,
2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jak z powyższego wynika, aby być pracownikiem służby bhp wystarczy posiadać wykształcenie średnie z zakresu bhp, co pozwala na objęcie stanowiska inspektora ds. bhp.

Dalszy awans w ramach służby bhp jest już uzależniony od zdobycia odpowiedniego stażu pracy w służbie bhp bądź/oraz od zdobycia wyższego wykształcenia w zakresie bhp.

O tym, czy dany kierunek studiów, czy studium lub ukończona w ich ramach specjalizacja wpisują się w zakres problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy decyduje w głównej mierze program studiów (studium), a nie sama nazwa kierunku lub specjalności. Właściwy w tym zakresie kierunek/specjalizacja powinien/powinna obejmować zajęcia dydaktyczne dotyczące merytorycznych aspektów związanych z omawianą dziedziną.

Natomiast wymóg odpowiedniego stażu w służbie bhp, o którym mowa w rozpatrywanym przepisie można wypełnić poprzez wykonywanie pracy w służbie bhp w charakterze pracownika (stosunek pracy). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zob. art. 2 KP). Podkreślić więc należy, że przepis ten wymaga legitymowania się odpowiednim stażem w służbie bhp, a nie ogólnym stażem pracy.

Przedmiotowego stażu w służbie bhp nie nabędzie zatem, np.:
- pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w trybie art. 23711 § 1 KP,
- specjalista spoza zakładu pracy, który wykonuje zadania służby bhp na zasadach art. 23711 § 2 KP (chyba, że był lub jest jednocześnie zatrudniony w innym zakładzie pracy w służbie bhp),
- pracodawca wykonujący zadania służby na warunkach art. 23711 § 1 zd. 2 KP, czy
- osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło, z uwagi na brak statusu pracownika.

Omawiany staż może być odbyty u dowolnego pracodawcy. Nie ma więc znaczenia, czy pracodawca jest państwową/samorządową jednostką sfery budżetowej, czy też jest podmiotem spoza sfery budżetowej (tzw. pracodawca prywatny). Bez znaczenia jest także forma organizacyjna, w jakiej pracodawca prowadzi działalność gospodarczą (spółka prawa handlowego, spółka cywilna, czy też działalność prowadzona przez osobę fizyczną).

Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy, na jakim pracownik został zatrudniony, tym samym wymagany staż w służbie bhp można zdobyć pracując na dowolnej części etatu (pełny etat, 1/2 czy 1/8 etatu).

Na zakończenie należy podkreślić, że o obsadzie stanowisk w ramach służby bhp decyduje wyłącznie pracodawca. Spełnienie przez pracownika (kandydata na pracownika) tejże służby wymogów uprawniających do zajmowania stanowiska, np. specjalisty ds. bhp, nie pociąga za sobą obowiązku awansowania (zatrudnienia w przypadku kandydatów) na to stanowisko.

Decyzja pracodawcy w tym przedmiocie należy do sfery jego kierowniczych uprawnień. Pracodawca decyduje o strukturze tej służby i jej personalnej obsadzie. Do niego należy zapewnienie odpowiedniego składu pracowników, posiadających wymagane prawem kwalifikacje, ale i odpowiednie predyspozycje, które w sposób odpowiadający jego oczekiwaniom pozwolą wypełniać im powierzone sobie zadania.

~Ranze
2012-04-15 14:35:50

Serdecznie dziękuję Panu za wyczerpującą odpowiedź, która jest dla mnie bardzo pomocna.

~Słomka
2012-10-16 09:30:41

Witam,


Jestem w trakcie studiów podyplomowych z BHP. Jestem Inspektorem Nadzoru ds. Ochrony Środowiska i w zakresie moich obowiązków jest także pilnowanie zasad BHP, ale jest to umowa zlecenie więc staż się nie liczy.

Czy mogę się zatrudnić na jakąś część etatu w firmie poniżej 100 pracowników jako bhp-owiec w komórce bhp (jeśli taką mają) lub w firmie BHP jako stażystka i będzie mi się to liczyło do stażu pracy jeszcze zanim ukończę studia BHP?

~Angel
2012-10-24 13:27:14

Witam, bardzo prosze o odpowiedź na moje pytanie. Jestem po studiach podyplomowych z BHP. W tej chwili pracuję jako Inspektor BHP na pełny etat już 8 miesiecy. Wiem, że zgodnie z rozporzadzeniem, żeby nabyc prawa do specjalisty bhp muszę odbyć 1 rok stażu w słuzbie bhp. A moje pytanie jest nastepujące, czy np. zwolnienie lekarskie w trakcie trwania tego roku wlicza się do rocznego stażu pracy czy nie???, czy rok ten przesuwa się o kolejne dni na kórych byłam na zwolnieniu lekarskim???? BArdzo proszę o ospowiedz. Pozdrawiam

~Dorota
2012-10-27 21:50:58

Przyłączam się do zapytania Słomka, chciałabym się dowiedzieć czy zatrudnienie na zasadzie bezpłatnego stażu na stanowisku inspektora bhp przez okres 1 roku, spełni kryteria aby pozyskać uprawnienia specjalisty?? ( posiadam ukończone już studia techniczne oraz podyplomowe z zakresy bhp).

~Bandziorno
2012-10-29 10:55:12

aby liczył się staż w służbie bhp, trzeba być zatrudnionym na etat lub jego część 1/2, 1/4 nawet 1/8,u danego pracodawcy na stanowisku Inspektora BHP lub Starszego Inspektora BHP w zależności od posiadanego wykształcenia. Możesz poprosić swojego aktualnego pracodawce o rozbicie etatu np. 3/4 etatu jako magazynier 1/4 jako Inspektor BHP a po roku uzyskasz uprawnienia do bycia specjalistą.

~Bandziorno
2012-10-29 10:56:29

staż się nie wlicza, musi występować stosunek pracy. Pozdrawiam

~pytająca
2013-07-04 12:47:33

Hej, mam pytanie, czy w umowa o pracę w firmie outsorcingowej bhp (w umowie napisane pracownik służby bhp) daje awans na specjaliste?

~gien
2013-07-31 22:06:14

Witam!


Chciałbym zrobić podyplomówkę z BHP, jednocześnie realizując staż. Innymi słowy po roku zdobyć spec. ds BHP.

Nie mam możliwości odbycia staż u w służbie BHP w firmie zatr. pow. 100 osób, ale mogę wykonywać takie obowiązki w ramach zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwie - w tym przypadku jako dodatkowe czynności do umowy o pracę na innym stanowiku.

Wg poniższych interpretacji ta opcja nie daje mi stażu.


Cytat:

"Czy pracownik przy innej pracy, np. kierownik produkcji, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp w odlewni zatrudniającej 80 pracowników, po roku wykonywania tych zadań spełnia wymóg stażu? Nie, ponieważ wykonywanie zadań służby bhp to nie służba bhp w rozumieniu rozporządzenia. "

www.asystentbhp.pl/art/staz-w-sluzbie-bhp/1"Rozróżnienie w art. 23711 § 1 K.p. zatrudnienia w służbie BHP od powierzenia wykonywania zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy powoduje, w opinii większości ekspertów, że okres wykonywania zadań tej służby przez pracownika zatrudnionego przy innej pracy nie może być zaliczany do stażu pracy w służbie BHP (por. Atest 6/2011, Staż pracy w służbie BHP, str. 31)."

http://asystentbhp.pl/art/uprawnienia-pracownika-po-studiach-podyplomowych-bhp/1#.UfeOZKy87XQ
Wg znajomego który prowadzi wykłady z BHP na wyższej uczelni i pracuje w branży już od dawna to kwestia interpretacji, poza tym jak twierdzi, jeśli dodatkowo będę mieć praktykę u niego to będzie to podkładka i ogólnie żeby się nie przejmować.

Być może mówi tak bo wie, że mam dostęp do potencjalnych klientów których on mógłby dostać (w najbliższym czasie) gdyby przyjął mnie na praktykę (wspomniał o tym).


Zastanawiam się, czy druga opcja (staż w tamach dodatkowych czynności w firmie pon. 100 osób) - nie byłaby uchybieniem jakichś wymogów formalnych, przez co w przyszłości firma dla której mógłbym pracować mogłaby mieć nieprzyjemności.


Chciałbym to zrobić zgodnie z wymogami. Proszę o wskazówki, być może są jeszcze inne ścieżki uzyskania

stażu.

~mati
2013-08-05 20:46:16

jestem po studiach Bhp też kombinowałem pytałem i niestety trzeba odbyć ten staż w zakładzie pow 100 os. na umowe o pracę wymiar godzin obojętny staż można odbyć dopiero po zakończeniu studiów wszystkie informacje zweryfikowane w PiP Poznan i Zielona Góra

~bhpowiec
2013-10-02 11:38:38

Witam!

Mam pytanie idące o krok dalej, czyli po odbyciu już rocznego stażu po podyplomówce wystarczy teraz odbyc szkolenie okresowe aby zdobyc tytuł specjalisty? czy jeszcze jakieś inne?

~Justyna
2013-10-23 11:49:17

Witam

Czy w trakcie studiów podyplomowych pracując jako bhp liczy sie rocnzy staż do bycia specjalistą bhp, czy dopiero po ukończeniu studiów?

~elan
2014-07-30 12:47:25

Witam

Osobiście ukończyłem studia wyższe o specjalności BHP i pytając się w PIP powiedzieli, że musi to być rok stażu pracy w służbie BHP czyli w jednostce powołanej w zakładzie pracy powyżej 100 osób. Jednakże musi występować stosunek pracy, wiec staże bezpłatne itp dopadają. Wyjątkiem jest staż z Urzędu pracy

~EDZIA
2014-08-13 11:35:11

Co miales na mysli pisząc, że wyjątkiem jest staż z Urzędu Pracy??


Ja własnie z tym mam problem, i nie wiem kto was informował, ale jesli chodzi o to roczne zatrudnienie to wcale nie musi byc we firmie zatrudniajcej powyzej 100 pracowników!!!!!! Moze to byc nawet firma która nie ma pracowników (fakt nie ma wymogu aby zatrudniała bhpowca) ale jest np. nadgorliwa i ma za duzo kasy wiec moze sobie miec takiego bhpowca nawet na 1/20 etatu!!!!!


A jak to w koncu jest ze stażem z Urzędu pracy??? ACHA I CZY TEN ROK MUSI BYĆ W CIAGŁOŚCI CZY NP MOZNA PÓŁ ROKU ZROBIC SOBIE W JEDNEJ FIRMIE A POTEM POŁ ROKU W INNEJ PO NP MIESIĘCZNEJ PRZERWIE???

~kasia
2014-09-29 22:23:07

Witam

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością BHP. Ni było tam jednak zajęć z zakresu pedagogiki (nie mogę prowadzić szkoleń). Czy wystarczy uzupełnienie tego braku kursem pedagogicznym? Będę mogła wtedy pracować jako pełnoprawny behapowiec?

Z góry dziękuję za odpowiedź

~Piotr
2014-11-04 16:07:20

Widzę tu trochę złą interpretację przepisów... Fakt, staż pracy musi być w służbach BHP. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie zdobywania doświadczenia w firmie zatrudniającej np.: 10 pracowników, ale która powołała służbę BHP. Przepis odnosi się do obowiązku, kiedy pracodawca musi tworzyć takową służbę.

~allicja7
2014-12-27 20:49:45

A próbowaliście moze w szkole Cosinus ? Chyba własnie to moze byc bardzo dobre rozwiazanie.

~Kati
2015-01-27 14:06:57

Czy mając ukończone studia podyplomowe BHP i pracując jako( jedna umowa dwa stanowiska) projektant i starszy inspektor ds. BHP. Zdobym ten staż czy nie? Moim zdaniem to jest juz utworzona służba bhp, nie mam tylko jej obowiązków ale mam drugie stanowisko - inspektor.
I ponawiam pytanie jak to jest z chorobowym? Liczy sie okres zatrudnienia do stazu czy nie?

~magdalena
2015-02-13 22:40:05

Witam mam pytanie, czy kończąc studia podyplomowe bhp i mając na nich odpowiednią liczbę godzin przygotowania pedagogicznego można założyć własną działalnośc, wyrobić pieczątkę jako starszy inspektor bhp i robić szkolenia wstępne pracowników czy jest do tego potrzebny tytuł specjalisty?

~ohggii
2015-03-13 08:36:06

Polecam skorzystać z kursów/szkoleń z BHP.

Znam ciekawą stronę, gdzie są dostępne szkolenia z całego kraju. :)

rekrutacyjnarewolucja.pl

~marion
2015-03-20 13:49:50

Witam,

ja znalazłam staż na stronie rekrutacyjna rewolucja. Mają dużo ofert pracy i staży :)

~Marta
2015-05-07 10:02:32

Dziwie się, że część z Was ma już tytuł inspektor/starszego inspektora ds. bhp a nie wie podstawowych rzeczy. Staż odbywa się w firmie gdzie utworzona jest służba bhp a więc są to dwa przypadki:

- firma powyżej 100 pracowników

- firma poniżej 100 z nakazem z PIP o utworzeniu służby bhp (szczególne warunki pracy).

Ale z tym, że pracodawca ma sporo kasy i sobie sam utworzy i zatrudni bhpowca - nie da się ukryć, nie istnieje zakaz zrobienia czegoś takiego, nie wiadomo jednak czy taki staż będzie uznany i czy wtedy to faktycznie się liczy. Poruszaliśmy to na studiach i wykładowcy nie wiedzieli jak się do tego odnieść. Widać nie ma takich przypadków bo nie ma u nas bogatych pracodawców:)

Staż z PUP nie łączy w formie stosunku pracy a więc nie liczy się do rocznego stażu, który trzeba odbyć.

~des
2015-05-07 15:13:19

Cześć, jeżeli szukasz ofert stażu spadź na stronie http://rekrutacyjnarewolucja.pl/. Mają tam też dobre kursy i szkolenia. Może coś znajdziesz.

~Seba
2015-06-08 08:53:52

Witam

Czy będąc zatrudniony na st. starszego inspektora BHP w biurze rachunkowym liczy się mi staż? Oczywiście na umowe o prace w wymiarze 1/16 etatu.


Kolejne pytanie. Czy będąc zatrudniony w biurze rachunkowym mogę wykonywać szkolenia dla klientów biura? Czy tylko i wyłącznie moje obowiązki zamykają się dla pracowników biura?

~nowy
2015-06-17 13:50:25

7 lat temu skończyłem podyplomówkę z BHP. Los tak chciał że dopiero teraz mogę kręcić się za stażem.

Czy jest jakis okres po ukończeniu szkoły na zrobienie stażu ( żeby nie stracić uprawnień???)

Czy mogę się zatrudnić u znajomego prowadzącego małą działalnośc na 1/8 etatu i będzie ok???

~augusta
2015-07-29 13:08:33

najpierw trzeba się wyuczyć. długo szukałam dobrej szkoły, polecane niepolecane mają średnie opinie, więc postawiłam na nową educatio. wiem że jako nowa szkoła bardzo się przyłożą do nauki i będą faktycznie uczyć. a i sądzę że jak dobra szkoła to i staż pomogą znaleźć.

~Feliks
2015-08-24 09:13:21

dobra szkoła policealna pomoże zdobyć a przynajmniej jakąś praktykę zdobędziesz na zajęciach więc łatwiej będzie znaleźć/zahaczyć się w jakieś firmie. dlatego wybrałem educatio w warszawie. kładą duży nacisk na praktykę i zdobycie tych informacje które są potrzebne.

~Wiktoria
2015-08-24 10:15:33

Mi się wydaje, że szkoła policalna jest wystarczająca by się nauczyć na osobę zajmującą się sprawami bhp. Ale okaże się dopiero w praniu jak to jest dokładnie. Na razie od nowego semestru zaczynam naukę w szkole w Warszawie w Educatio i jestem dobrej myśli! :)

~stzbhp
2015-08-31 09:17:26

Stosunkowo nie dawno w Job Safety Ośrodek Szkoleniowy był nabór na stażystę z Białegostoku i okolic - www.jobsafety.com.pl

~iwona78
2015-09-30 18:07:53

Tak to prawda, Cosinus jest taka bardzo popularną szkoła policealną. Ale jest tez doskonała alternatywa dla tych którzy w krótkim czasie- bo tylko w ciągu 2 lat mogą zdobyć jej dyplom ukończenia.

~Julian
2015-10-03 22:20:21

Firma Job Safety Ośrodek Szkoleniowy świadczy kompleksową obsługę wsparcia procesów pracy i produkcji w zakresie bezpieczeństwa. Korzystając z usług Job Safety macie Państwo pewność obniżenia kosztów działalności Swojej Firmy poprzez kompleksową obsługę w zakresie BHP. Zlecenie firmie zewnętrznej wyżej wymienionych zadań, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa podmiot gospodarczy może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli podstawowej działalności. Przenosząc część swoich funkcji na wykonawcę usługi uzyskujecie Państwo wykonanie zadań niższym kosztem, z gwarancją wysokiej jakości.

www.jobsafety.com.pl

~Dorota
2015-10-06 08:04:37

Witam ja zaczęłam podyplomówkę i zastanawiam sie czy jakbym teraz odbyła staż zawodowy w ramach prac intnterwencyjnych np. na stanowisku asystent w służbie BHP czy to zaliczałbym mi się do rocznego stażu??

~arleta
2015-10-08 08:35:27

Witam, moje pytanie troche inne niz wszystkie ale całkiem podobne, jestem po liceum ogólnokształcącym zaocznym, zyciem tak pokierowałam ze nie mogłam skończyc szkoły w odpowiednim czasie, do matury nie podchoodziłam z powodu braku czasu na nauke (niepełnosprawny syn). Dzis mam 30 lat i w koncu czas dla siebie, chce uzupełnic wykształcenie i podjąć prace, czy zrobienie w studium policealnym technika bhp w moim wieku ma sens???? czy po takim studium mam realne szanse na prace??

~Szymon507
2016-02-11 06:59:24

Ja jestem zdania, że cokolwiek człowiek by nie robił to takie szkolenie bhp http://szkoleniebhp.com.pl/ mu się przyda.

~patryk82pokora
2016-02-18 14:48:45

Chciałbym pójść na studia bhp, ale mam podobny problem, co kolega wyżej - mam 33 lata. Czy w ogóle mi się to opłaca?

~agata
2016-03-01 17:34:41

Witam ,

mam pytanie.

Jeżeli ktoś zdobył tytuł inspektora BHP (po szkole policealnej), to czy jeśli zatrudni się na podstawie umowy o pracę na stanowisku inspektora BHP w biurze rachunkowym ,w którym właścicielka jest starszym inspektorem BHP, to czy taką pracę można zaliczyć do stażu pracy i czy można na tej podstawie dostać tytuł starszego inspektora BHP?

~agnesska27
2016-06-01 13:30:25

Dołączam się do pytania! Przy okazji czy orinetuje się ktoś kto pokrywa koszt szkolenia online na platformie http://www.platforma-bhp.pl/ko... jeśli jest zatrudniony u innego pracodawcy, a sam prowadz włąsną firmę? To jest mój obowiązek czy szefa?

~wozekinstruktor
2016-10-14 12:27:17

http://wozek-instruktor.blogspot.com/search?q=jak+zosta%C4%87


Witam tuaj opisałem swoje prywatne przemyślenia oraz doświadczenia związane ze stażem bhp studiami itd zachęcam do czytania i dzielenia się swoimi przemyśleniami

~justynaxyz
2017-06-07 19:08:43

Czy po skończeniu studiów podyplomowych z BHP i po rocznej pracy w dwuosobowej firmie zajmującej się szkoleniami BHP, zewnętrzna obsługą firm z zakresu BHP (zatrudnienie jako starszy inspektor) - uzyskam uprawnienia specjalisty?

+ napisz odpowiedź