Szukaj w serwisie:

Forum - Dzień dobry panie ekspercie

+ napisz odpowiedź
~Z.F.
2012-09-25 08:50:41

Chciałam zapytać, czy w świadectwie pracy mogę wpisać okresy nieobecności w pracy pracownika, które nie została przez niego usprawiedliwiona? Zanim rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym, pracownik przez pewien czas nie stawiał się w pracy.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-10-01 08:21:51

Informacje, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy stanowią zamknięty katalog. Ustanawia go przepis art. 97 § 2 kodeksu pracy (dalej jako: KP) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm. - dalej jako: „rozporządzenie”).

Żaden z tych przepisów nie przewiduje zamieszczania w świadectwie pracy informacji na temat okresów nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Mimo tego, w praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pracodawcy zamieszczają tego typu informację w ustępie 6 świadectwa pracy („Informacje dodatkowe”), czy też traktując okresy nieusprawiedliwionej nieobecności, jako okresy nieskładkowe - wypisują je w ustępie 4 punkt 10 świadectwa pracy. Tego typu działanie jest ze wszech miar nieuprawnione.

O tym, co można wpisać w ustępach 6 oraz 4 punkt 10 świadectwa pracy możemy się dowiedzieć z objaśnień do świadectwa pracy, stanowiących załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z ich treścią, w ustępie 6 pracodawca zamieszcza wyłącznie informację:
1). o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;
2). na żądanie pracownika:
a). o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
b). o uzyskanych kwalifikacjach,
c). o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

Natomiast okresy nieskładkowe, które pracodawca powinien wypisać w ustępie 4 punkt 10 świadectwa pracy to okresy przypadające w czasie zatrudnienia, które są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Okresy te wymienia art. 7 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wyliczenie to nie wspomina o okresach nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Stąd też wniosek, że w świetle art. 97 § 2 i postanowień omawianego rozporządzenia brak jest podstaw do zamieszczania w treści świadectwa pracy informacji o okresach nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, również w kontekście okresów nieskładkowych.

W przypadku zamieszczenia w świadectwie pracy informacji naruszających przepisy rozporządzenia pracownik może wszcząć procedurę sprostowania treści świadectwa, przewidzianą w art. 97 § 21 KP.

+ napisz odpowiedź