Szukaj w serwisie:

Forum - Dzień dobry

+ napisz odpowiedź
~Krzysiek XYZ
2012-10-02 07:24:52

Chciałem zapytać o coś z czym zawsze mam problem przy wypowiadaniu umowy.
Obecną umowę z pracodawcą zawarłem 2-11-2009r. Teraz to jest już umowa bezterminowa. Z tego jak wiem to mam na razie 1 miesięczne wypowiedzenie. Chciałem rozwiązać umowę przed końcem roku. Wiem, że pracodawca nie zgodzi się na porozumienie stron.
A ja chcę tylko do końcu roku pracować u niego, bo mam inną pracę. I słyszałem, że podobno do okresu wypowiedzenia wlicza się długość wypowiedzenia, co może spowodować, że w moim przypadku wpadnę w 3 miesięczne wypowiedzenie. Czy to prawda? Kiedy mam złożyć wypowiedzenie, żeby pracować do końca roku i nie dłużej?
Podobne pytanie już ktoś zadał na forum ale Pan nie odpowiedział na nie, czy mogę prosić o odpowiedź? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-10-18 12:02:11

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli. Przepisy Kodeksu pracy (dalej jako: KP) nie regulują zagadnień związanych ze składaniem oświadczeń woli. Dlatego też w tym zakresie, na podstawie art. 300 KP, odpowiednie zastosowanie znajdują reguły przyjęte w kodeksie cywilnym (dalej jako: KC). W związku z tym, oświadczenie woli zawierające wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 KC).


Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronną czynnością prawną, stąd też dla swej skuteczności nie wymaga zgody drugiej strony. Zgodnie z teorią doręczenia, dla zapewnienia skuteczności złożenia oświadczenia woli wystarcza jedynie stworzenie realnej możliwości zapoznania się z jego treścią przez adresata. Zatem skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia nastąpi również wtedy, gdy druga strona odmówiła przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę (por. wyrok SN z dnia 13.12.1996 r., I PKN 41/96, OSNP 1997/15/268). Faktyczne zapoznanie się z treścią doręczonego adresatowi oświadczenia woli nie jest zatem konieczne (por. wyrok SN z dnia 16.03.1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229).


Zgodnie z art. 30 § 21 KP, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.


Wbrew obiegowym opiniom, oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem może być złożone w dowolnym dniu tygodnia. Ze złożeniem wypowiedzenia nie trzeba więc czekać na dzień, który poprzedza dzień rozwiązania umowy o pracę o wymaganą liczbę tygodni/miesięcy okresu wypowiedzenia.


Odmienny pogląd reprezentowany był w starszym orzecznictwie. Przez wiele lat uważano mianowicie, że okresy wypowiedzenia są „sztywne”, przez co wypowiedzenie staje się wiążące dla drugiej strony od dnia rozpoczęcia biegu obowiązującego okresu wypowiedzenia, liczonego w taki sposób, że ostatni dzień ustawowego okresu wypowiedzenia przypadał na datę określoną przez wypowiadającego, jako dzień zakończenia stosunku pracy (termin wypowiedzenia) (zob. m.in. wyroki SN z dnia: 23.03.1978 r., I PRN 24/78, OSNC 1978/11/214; wyrok SN; 14.04.1983 r., I PRN 32/83, OSNC 1983/12/197; 8.11.1988 r., I PRN 48/88, PiZS Nr 2-3/1989, s. 69). Od poglądu tego SN odstąpił w późniejszym orzecznictwie (zob. m.in. uchwałę SN z dnia 9.11.1994 r., I PZP 46/94, OSNAPiUS 1995/7/87; wyrok SN z dnia 28.06.2005 r., III PK 44/05, OSNP 2006/9-10/147).

Obecnie przyjmuje się, że okres wypowiedzenia ma charakter okresu minimalnego. Rozpoczyna swój bieg już w momencie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie. Tym samym, okres wypowiedzenia to czas pomiędzy złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę a jej rozwiązaniem. Początek biegu okresu wypowiedzenia ustalamy zgodnie z przywołaną powyżej formułą (tj. art. 61 KC w zw. z art. 300 KP), natomiast jego koniec (tzn. termin wypowiedzenia) określają już przepisy KP, a ściślej art. 30 § 21 KP.


Oznaczenie okresu wypowiedzenia w przedziale pomiędzy momentem skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę a terminem wypowiedzenia sprawia, że w praktyce będą one z reguły dłuższe (por. M. Gersdorf, „Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne”, PiZS Nr 11/1998, s. 29).


Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli umowy którą Pan posiada, uzależniona jest od długości zakładowego stażu pracy (zatrudnienia u danego pracodawcy) i wynosi odpowiednio:

1). 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2). 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, lecz krócej niż 3 lata,

3). 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 KP).


Na poczet zakładowego stażu pracy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na podstawę prawną nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę); liczbę oraz długość przerw pomiędzy poszczególnymi stosunkami pracy z tym samym pracodawcą; tryb i przyczyny ich rozwiązania; wymiar etatu; a przy umowach o pracę - bez względu na ich rodzaj (por. uchwałę SN z dnia 15.01.2003 r., III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Do zakładowego stażu pracy wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmian pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następca prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (np. dziedziczenie).


Jak wynika z zapytania, u obecnego pracodawcy jest Pan zatrudniony krócej niż 3 lata zasadniczo więc należałoby przyjąć, że posiada Pan 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Niemniej jednak - jak słusznie Pan zauważa - do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wlicza się również okres wypowiedzenia tej umowy. Dlatego też o długości przewidzianych w art. 36 § 1 KP okresów wypowiedzenia nie decyduje staż pracy w momencie wręczenia wypowiedzenia, lecz staż pracy, jaki będzie posiadał pracownik w terminie wypowiedzenia, czyli ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Staż ten jest więc liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (por. uchwała SN z dnia 4.04.1979 r., I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188; wyrok SN z dnia 11.05.1999 r., I PKN 34/99, OSNP 2000/14/544).


Powyższe oznacza, że 1-miesięczne wypowiedzenie złożone przez Pana w październiku zakończyłoby się 30 listopada (zob. art. 30 § 21 KP). W związku z tym, że w trakcie biegu tego wypowiedzenia, w dniu 2 listopada 2012 r. mija trzecia rocznica Pana zatrudnienia u obecnego pracodawcy, z tym dniem długość okresu wypowiedzenia obowiązującej Pana umowy o pracę wydłuża się do 3 miesięcy. Tym samym termin wypowiedzenia złożonego przez Pana w październiku przypadnie na 31 stycznia 2013 r.


Jak wynika z treści zapytania, taki obrót sprawy nie byłby dla Pana korzystny. W analizowanym przypadku w zasadzie nie jest bowiem możliwe rozwiązanie obowiązującej umowy o pracę z wykorzystaniem trybu „za wypowiedzeniem” (art. 30 § 1 pkt 2 KP) przed końcem bieżącego roku. Niemniej jednak art. 36 § 6 KP przewiduje w tym zakresie pewien wyjątek. Otóż w myśl tego przepisu, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron mogą one ustalić wcześniejszy termin jej rozwiązania. Zawarte w ten sposób porozumienie dotyczy jedynie wyznaczenia wcześniejszego momentu rozwiązania umowy o pracę. Nie należy go zatem utożsamiać z porozumieniem rozwiązującym umowę o pracę (art. 30 § 1 pkt 1 KP). W związku z tym, porozumienie to nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Umowa ta rozwiąże się więc za wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 KP), jednak we wcześniejszym terminie, niż zakładała to strona rozwiązująca umowę o pracę w dniu składania wypowiedzenia. W porozumieniu tym strony mogą uzgodnić dowolną datę zakończenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (np. 31.12.2012 r.). Oczywiście do wcześniejszego rozwiązania w ten sposób wypowiedzianej już umowy o pracę dojdzie pod warunkiem, że obie strony wyrażą zgodną w tym zakresie wolę.


Jeżeli więc po wypowiedzeniu przez Pana umowy pracodawca nie zaakceptuje propozycji ustalenia wcześniejszego terminu jej rozwiązania na zasadach art. 36 § 6 KP - umowa rozwiąże się dopiero 31 stycznia 2013 r.

+ napisz odpowiedź