Szukaj w serwisie:

Forum - Dzień dobry

+ napisz odpowiedź
~Unita
2012-08-14 07:03:27

Mam umowę na czas wykonania okreslonej pracy, tj. na czas realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych. Pracodawca mi ją wypowiedział w tamten piątek bez podania przyczyn przed zakończeniem projektu. Czy rzeczywiście nie musiał podawać przyczyn, tak jak to jest przy umowie na czas określony? Umowa trwała już ponad 1 rok, czy miałem tylko 14 dniowy okres wypowiedzenia. Czy mogę się odwołać do sądu? Co mogę pracodawcy zarzucić?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-08-28 11:23:18

Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej, która ulega rozwiązaniu z mocy prawa (samoczynnie) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Przepisy prawa pracy limitują przypadki, w których może dojść do jej wcześniejszego rozwiązania z zastosowaniem trybu wypowiedzenia. Wypowiedzenie tego typu umowy może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 2 kodeku pracy - dalej jako: KP) oraz w ramach tzw. zwolnień grupowych (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.)).

Tylko zaistnienie jednej z tych przyczyn upoważnia do wcześniejszego rozwiązania omawianej umowy, tzn. przed zakończeniem pracy, na czas wykonania której została zawarta. Długość okresu wypowiedzenia przedmiotowej umowy jest stała i niezależnie od czasu trwania umowy wynosi zawsze 2 tygodnie. Przepisy nie przewidują obowiązku uzasadniania jej wypowiedzenia (zob. art. 30 § 4 KP).

W sytuacji, gdy wypowiedzenia dokonał pracodawca - w razie sporu w tym przedmiocie - będzie spoczywał na nim obowiązek udowodnienia faktu zaistnienia przyczyn uzasadniających wypowiedzenie.

Jeżeli pracodawca wypowiedział Panu umowę zawartą na czas wykonania określonej pracy w warunkach, gdy żadna z wymienionych powyżej przyczyn nie miała miejsca należałoby przyjąć, że doszło do naruszenia przepisów o wypowiadaniu tego typu umów.

W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu z powództwem o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące (zob. art. 50 § 3 i 4 KP). To zasadniczo jedyne roszczenie, jakiego może dochodzić pracownik. Ograniczenie to nie dotyczy jednak pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz pracownika w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. Ta grupa pracowników, w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tego typu umów - poza wspomnianym powództwem o odszkodowanie - może wystąpić z alternatywnym powództwem o pozbawienie skuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach (zob. art. 50 § 5 KP).

+ napisz odpowiedź