Szukaj w serwisie:

Forum - DELEGACJA WŁASNYM SAMOCHODEM

+ napisz odpowiedź
~MarKal
2012-03-30 09:03:24

Dzień dobry. Pracodawca dość często wysyła mnie w delegacje. Z reguły jeżdżę środkami komunikacji miejskiej. Chciałem się zapytać, czy mogę wymóc na pracodawcy podróż własnym samochodem? Jak wtedy rozliczyć koszty? Według 1 kilometra? Czy jeżeli koszty te były nie większe niż przy podróży śrokami komunikacji miejskiej to pracodawca powinien się zgodzić na podróż własnym środkiem transportu? Dziękuję z góry za odpowiedź

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-04-04 12:51:44

W swym zapytaniu nie wspomina Pan, czy Pański pracodawca jest pracodawcą państwowym, czy prywatnym. Tymczasem sposoby ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej u pracodawców będących jednostkami państwowej i samorządowej sfery budżetowej i u pozostałych pracodawców, tzn. pracodawców w sektorze prywatnym zostały określone odmiennie.


Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej zostały ustalone w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19.12.2002 r. - w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.; dalej jako rozporządzenie ws. podróży krajowych) oraz w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).


Natomiast warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikom zatrudnionym w sektorze prywatnym są określane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.


Dopiero w przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają w tym zakresie żadnych postanowień - pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w treści wymienionych rozporządzeń. Przede wszystkim zaś zastosowanie znajdują określone w ich treści zasady dotyczące organizacji podróży służbowych.


Zakładam, że tak właśnie będzie w Pana przypadku, tzn. że z uwagi na brak odmiennych uregulowań dotyczących podróży służbowych w aktach prawa zakładowego - zastosowanie znajdują przedmiotowe rozporządzenia. Przyjmując jako punkt wyjścia tego typu założenie stwierdzić należy, że zgodnie z treścią rozporządzenia ws. podróży krajowych, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca (§ 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. podróży krajowych). Pracodawca może (ale nie musi) uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

Środkiem transportu będzie z reguły środek transportu publicznego lub pojazd należący do pracodawcy.


Natomiast wyłącznie na uprzedni wniosek pracownika pracodawca może (ale nie musi) wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).


Przepisy te zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.


Wyrażona w powyższym trybie zgoda na korzystanie ze środka transportu należącego do pracownika ma zasadniczo postać jednorazową i wniosek pracownika powinien być ponawiany przed odbyciem każdej kolejnej podróży. W związku z tym, w celu długookresowego dopuszczenia możliwości wykorzystywania prywatnego środka transportu pracownika do celów odbywania podróży służbowych korzystniejszym jest więc zawarcie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej pomiędzy stronami stosunku pracy. Rozliczenie należności z tytułu podróży służbowej odbywa się wówczas na zasadach określonych w § 4 wspomnianego rozporządzenia. Kwota zwrotu przybiera postać ryczałtu.


Poza zwrotem kosztów dojazdu z tytułu odbywanej podróży służbowej należy się Panu również dieta przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Zgodnie z § 4 rozporządzenia ws. podróży krajowych, wysokość diety została ustalona na poziomie 23 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,

b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.


Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

~Polon
2017-09-12 14:00:01

Zdecydowanie odradzam. Lepiej zorganizować to przez profesjonalną firmę, która zajmuje się organizacją podróży firmowych. Ja korzystam z usług tej firmy http://www.staremiasto.pl/ i zawsze jestem zadowolony.

~Kadziorek
2017-10-24 14:01:09

O wiele lepiej zlecić organizacje podróży służbowej firmie http://www.staremiasto.pl/, załatwią Ci wygodny transport, hotel i jedzenie smaczne. Bardzo polecam.

+ napisz odpowiedź