Szukaj w serwisie:

Forum - Czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem?

+ napisz odpowiedź
~Jolanta
2011-10-31 15:12:54

Wykonuję pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. We wrześniu br. odbyłam badania okresowe. W zaświadczeniu stwierdzającym moją zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku lekarz zaznaczył, że powinnam używać okularów. Pracodawca odmówił mi refinansowania kosztów ich nabycia tłumacząc, że w swej pracy używam wyłącznie laptopa, a w takiej sytuacji obowiązek ten na nim nie spoczywa.

Czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem?

~Piotr Wąż
2011-11-03 08:34:13

Problem ten rozstrzyga rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973).

Zgodnie z treścią rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8 ust. 2).

Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników, ale również praktykantów oraz stażystów, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (>4 godziny).

Bardzo często w praktyce zdarza się, że pracodawcy odmawiają refundacji kosztów nabycia okularów powołując się na § 3 pkt 4 rozporządzenia, zgodnie z którym jego postanowień nie stosuje się do systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że przepisu tego nie należy utożsamiać z bezwarunkowym zwolnieniem spod obowiązku refinansowania zakupu okularów każdemu pracownikowi (praktykantowi, stażyście), który do pracy używa laptopa. Istotne znaczenie w tym zakresie ma pojęcie stanowiska pracy, które zostało zdefiniowane w rozporządzeniu jako przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:

a) wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,

b) wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,

c) wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek (§ 2 pkt 2).

Przywołany § 3 pkt 4 rozporządzenia zwalnia z obowiązku refinansowania kosztów nabycia okularów jedynie tych pracodawców, których pracownicy (praktykanci, stażyści) używają laptopów poza tak zdefiniowanym stanowiskiem pracy. Chodzi tutaj więc o tzw. pracowników mobilnych.

Jeżeli jednak pracodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują swą pracę co najmniej we wspomnianym wymiarze czasowym w miejscu spełniającym warunki opisanego stanowiska pracy, a stanowisko to wyposażone jest w laptop zamiast komputera stacjonarnego to pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez nich kosztów nabycia okularów.

+ napisz odpowiedź