Szukaj w serwisie:

Forum - czy nalezy mi sie dodatek wyrownawczy

+ napisz odpowiedź
~Jan Polak
2012-02-12 18:59:01

Witam
Jestem pracownikiem przewozów regionalnych. Pracowałem na stanowisku kierownika pociągu. W roku 2006 zachorowałem w wyniku czego wszczepiono mi rozrusznik serca. Robiąc badania okresowe lekarz zakładowy nie dopuścił mnie do na poprzednio sprawowane stanowisko pracy. Zaznaczył,że mogę pracować na stanowisku poza ruchem pociągów. Otrzymałem II kategorie ogólnego stanu zdrowia.Na stanowisku kierownika pociągu musi być kategoria I . Zmuszony bylem do podjęcia pracy na innym stanowisku tj.kasjer biletowy. W związku z tą zmianą nie zostałem objęty podwyżką plac dla wszystkich stanowisk pracy przez co do chwili obecnej tracę na wynagrodzeniu. Czy taka sytuacja ma podstawę prawną oraz czy w związku z zaistniałą sytuacją należą mi się jakiekolwiek zasiłki albo dodatki wyrównawcze do pensji i przez jaki okres? Nadmienię iż nie otrzymałem żadnych dodatkowych świadczeń finansowych z chwila przejścia na nowe stanowisko pracy. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-02-28 09:07:16

Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem, przeciwwskazania lekarskie do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku mogą stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia warunków umowy o pracę przez np. zmianę stanowiska pracy, a w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi tego typu stanowiska, bądź gdy pracownik odmówił podjęcia pracy na zaproponowanym stanowisku - mogą uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.01.1998 r., I PKN 491/97, OSNP 1999/1/10; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1999 r., I PKN 469/99, OSNP 2001/10/346; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.2.1979 r., I PRN 14/79, Serwis Podatkowy Nr 6/1979, s. 33).

W świetle przepisów Kodeksu pracy (dalej jako: KP), obowiązek wypłaty dodatku wyrównawczego pracownikowi przeniesionemu na inne stanowisko przysługuje wyłącznie pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź zapadł na chorobę zawodową. Warunki przyznania tego świadczenia w każdym z tych dwu przypadków określa art. 230 i 231 KP.

Zgodnie z art. 230 KP, w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Natomiast zgodnie z art. 231 KP, dodatek wyrównawczy przysługuje pracownikowi przeniesionemu do innej pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego, w związku z utratą zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jeżeli nie został on jednocześnie uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Również i w takiej sytuacji, jeżeli przeniesienie na inne stanowisko powoduje obniżenie wynagrodzenia za pracę, pracownikowi zostaje przyznany dodatek wyrównawczy na okres do 6-ciu miesięcy.

Z Pańskiego zapytania wnoszę, że żaden z tych dwóch przepisów nie wchodzi w grę. Stąd też dodatek wyrównawczy niestety nie będzie przysługiwał.

Niejasny jest natomiast wątek podwyżek, którymi nie został Pan objęty. Jeżeli rzeczywiście podwyżki miały charakter powszechny, czyli zostały przyznane wszystkim pracownikom z wyjątkiem Pana osoby to tego typu działanie może stanowić przejaw nierównoprawnego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagradzania za pracę. Przy podwyżkach tego typu podwyżce nie powinien mieć znaczenia stan Pańskiego zdrowia.

Niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą może być uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Zgodnie z art. 183d KP osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Odpowiednie powództwo w tym zakresie rozpatrują sądy pracy.

+ napisz odpowiedź