Szukaj w serwisie:

Forum - Czasowe powierzenie innej pracy

+ napisz odpowiedź
~JestPraca24.pl
2011-06-22 00:36:15

Na zasadach art. 42 § 4 kodeksu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę niż wskazana w umowie o pracę. Powierzenie takie nie wymaga dokonywania zmian w treści umowy o pracę. Nie wymaga również zachowania formy pisemnej (wyrok SN z 13.03.1979 r., I PRN 18/79, nie publ.). Stąd też polecenie skierowania do innej pracy może być wydane ustnie, choć ze względów dowodowych wskazane byłoby jednak sformułowanie go na piśmie.Pełna treść artykułu: Czasowe powierzenie innej pracy

~Joanna
2011-11-24 08:25:21

co z dodatkami płacowymi, które przysługują pracownikowi na stanowisku na które został czasowo (3 m-ce) przeniesiony a na wcześniejszym stanowisku mu nie przysługiwały? Czy należy mu je wypłacić? Czy też pozostać można przy warunkach płacowych z poprzedniego stanowiska? Chodzi o zmianę z dyspozytora na brygadzistę - dodatek brygadzistowski.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-12-01 08:19:37

Wspomniany art. 42 § 4 KP ustanawia regułę niepomniejszania wynagrodzenia w okresie czasowego powierzenia innej pracy niż określona w umowie o pracę. Pracownik powinien więc otrzymywać wynagrodzenie, które co do wysokości zasadniczo odpowiada wynagrodzeniu otrzymywanemu dotychczas.

W każdym bądź razie, w orzecznictwie przyjmuje się, że w takiej sytuacji obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalania ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop (por. wyrok SN z 22.11.1990 r., I PR 362/90, OSP 1991/9/213). Wszystkie zatem składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie obliczania ekwiwalentu urlopowego powinny być zachowane w całym okresie świadczenia powierzonej pracy.

Omawiany przepis zapewnia zatem, że wynagrodzenie ustalane na zasadach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) nie ulegnie uszczupleniu.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w okresie świadczenia innej pracy pracownik otrzymywał wynagrodzenie wyższe od otrzymywanego na dotychczasowym stanowisku pracy. W niektórych przypadkach dokonanie stosownej weryfikacji w tym zakresie będzie wręcz obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zgodnie z zakładowymi przepisami płacowymi (np. regulamin wynagradzania) lub ustaloną w tym zakresie praktyką za pracę na czasowo powierzonym stanowisku przewidziane jest wynagrodzenie wyższe niż na stanowisku, z którego pracownik został czasowo przeniesiony.

W tym kontekście chodzi głównie o różnicę spowodowaną wypłacaniem określonego dodatku do wynagrodzenia. Jeżeli z pracą na danym stanowisku związany jest określony dodatek, to prawo do tego dodatku przysługiwać powinno również pracownikowi, który świadczy pracę na tym stanowisku na zasadach art. 42 § 4 KP. Przykładem tego typu świadczenia jest wspomniany w pytaniu dodatek brygadzistowski.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń, zatrudnienie pracownika na stanowisku brygadzisty wywołuje skutki w treści stosunku pracy zarówno w zakresie obowiązków, jak i wynagrodzenia. W okresie powierzenia funkcji brygadzisty co do zasady pracownik ma obowiązek wykonywania nie tylko czynności określonych umową o pracę wspólnie z innymi członkami brygady, ale także organizowania i kierowania pracą brygady, nadzorowania pracy innych pracowników, prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót i sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp (zakres czynności brygadzisty).

Za pełnienie funkcji brygadzisty pracownikowi przysługuje z reguły dodatkowe wynagrodzenie, obliczane w wartości procentowej w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego. Zasady przyznawania tego dodatku określają przepisy szczególne. Realizacja stosunku pracy po powierzeniu funkcji brygadzisty różni się zatem pod względem warunków pracy i płacy od zatrudnienia przed tym powierzeniem (zob. wyrok SN z 18.02.1976 r., I PRN 3/76, OSNCP 1976/6/99).

Niewypłacenie pracownikowi czasowo pełniącemu funkcję brygadzisty związanego z tą funkcją dodatku przewidzianego w przepisach zakładowych może być przedmiotem roszczenia dochodzonego przed sądem pracy.

~terin
2015-04-29 14:14:07

jeśli szukacie ciekawych ofert pracy polecam stronę rekrutacyjna rewolucja. Ja szybko znalazłam pracę. :)

+ napisz odpowiedź