Szukaj w serwisie:

Elastyczne formy zatrudnienia - fakty i mity

praca tymczasowa, korepetycje

W ostatnich latach rynek pracy bardzo się zmienił. Zmiany te nie ograniczają się tylko do rynków lokalnych, ale mają zasięg globalny. Nowe podejście do zagadnienia pracy dotyczy zarówno pracodawców jak i pracowników, choć często te dwa środowiska nie są ze sobą w pełni kompatybilne. Jedno jest pewne, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymusza nowatorskie podejście do metod weryfikacji efektywności całych zespołów pracowniczych jak również ich poszczególnych członków.

Klasyczne podejście do stanowiska pracy, pracownika oraz przedziału godzin aktywności zawodowej nie sprawdza się w kontekście nowinek technologicznych i telekomunikacyjnych, które umożliwiają dostęp do zasobów firmy i innych współpracowników niemal z każdego miejsca na świecie. Aby dostosować model pracy do możliwości jakie niesie ze sobą nasz obecny poziom zaawansowania technologicznego coraz częściej podnosi się postulaty wdrażania elastycznych form zatrudniania.

Intencją środowisk propagujących te formy zatrudniania pracowników jest ponadto walka ze stereotypami, krzywdzącymi wiele potencjalnych grup społecznych w ujęciu ich przydatności na rynku pracy. Z pewnością elastyczne formy zatrudniania są niezwykle atrakcyjne dla kobiet w ciąży, czy też na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, osób niepełnosprawnych lub starszych, szczególnie uwzględniając ogólnoświatowe tendencje do stałego podwyższania wieku emerytalnego coraz to szerszym grupom zawodowym.

Elastyczne formy zatrudniania to po angielsku „Flexible Forms of Employment”, a „Security” oznacza bezpieczeństwo i stąd właśnie wziął się termin „flexicurity”, który łączy w sobie te dwa pojęcia. Jest to socjalny model zatrudnienia oparty na łatwym procesie naboru oraz zwalniania pracowników przez pracodawcę, a także wysokich zabezpieczeniach socjalnych dla bezrobotnych. Chodzi o uświadomienie pracownikom,  że świadczenie pracy na rzecz konkretnego pracodawcy nie jest stanem bezwzględnie trwałym i jest wysoce zależny od prawa popytu i podaży.

Zmiana zatrudnienia, jest czymś naturalnym, a wręcz pożądanym ze względu na rozwój osobisty i zawodowy. Pracownicy nie powinni obawiać się zmian, gdyż przejęcie inicjatywy gwarantuje im rozwój, a bezwolne poddawanie się tendencjom rynku lub walczenie z nimi zagraża budowaniu spójnej drogi kariery. Ważnym aspektem idei flexicurity jest bezpieczeństwo socjalne osób znajdujących się chwilowo poza rynkiem pracy. Świadomość tego bezpieczeństwa również pozytywnie wpływa na mobilność
i elastyczność pracowniczą. 

Elastyczne formy zatrudnienia charakteryzują się elastycznością czasu i miejsca pracy, formy stosunku pracy, formy relacji pracownika z pracodawcą oraz wynagrodzenia.

Najważniejsze jest zbudowanie przejrzystego i uniwersalnego systemu monitoringu wykonywanej pracy i skupienie się na wynikach, czy efektach, a nie samym procesie i długości jej trwania. Pracodawca jak najszybciej powinien się przyzwyczaić, że płaci za wyniki, a nie za gotowość. Pracownik z kolei, otrzymuje bardzo przejrzysty komunikat, mówiący o tym, że premiowana jest efektywność i wysoki standard, a nie bierność, czy wręcz unikanie nowych wyzwań i redukcja  zakresu obowiązków.

Oczywiście nie dotyczy to wszystkich stanowisk pracy bez wyjątku. Nie bierzemy tu pod uwagę stanowisk bezpośrednio ukierunkowanych na kontakty rzeczywiste z klientem, czy też konkretnym otoczeniem. W dużej mierze sfera produkcji również ma ograniczone możliwości wprowadzania pełnego spektrum elastycznych form zatrudnienia. Elastyczność dotycząca miejsca pracy zwraca uwagę na to, iż w wielu przypadkach przywiązanie do konkretnej lokalizacji nie znajduje uzasadnienia, a jest wręcz ekonomicznie nie korzystne dla obu stron. Pracodawca ponosi koszty utrzymania stanowiska pracy, a pracownik traci czas na dojazd i również z tego tytuły generuje niestety coraz to większe koszty.

Najtrudniejszą kwestią dla pracownika w całym ujęciu elastycznych form pracy jest odejście od tradycyjnego stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na rzecz umów cywilno-prawnych. Umowy te w swojej konstrukcji i ramach prawnych dają mniejsze poczucie stabilności i bezpieczeństwa, ale na dobrą sprawę ich specyfika ogranicza się do nie uregulowanych kwestii płatnych urlopów i okresów pozostawania w chorobie. Świadomi tych ułomności pracodawcy podejmują jednak działania rekompensujące tworząc systemy ubezpieczeń grupowych czy też tzw. premii wakacyjnych. Z uwagi na funkcjonujące w umowach o pracę okresy wypowiedzenia gwarancja stałości i bezpieczeństwa kontynuacji zatrudnienia jest dość dyskusyjna. Kolejny przejaw elastycznej formy zatrudnienia to zmienność wynagrodzenia, uzależniona od wykonywanego zakresu pracy oraz ilości usług świadczonych na rzecz pracodawcy.

Jak widać z tej krótkiej charakterystyki cech elastycznych form zatrudniania wynika
w sposób oczywisty, że pracodawcy są naturalnymi orędownikami elastycznych zarobków i cywilno-prawnego charakteru zawieranych umów, a pracownicy z kolei chętnie opowiadają się za pracą w domu, w dowolnym zakresie godzinowym. Najmniej kontrowersji budzi zadaniowy charakter pracy, gdyż trudno tu doszukać się argumentów przeciw dla obu stron.

Niestety elastyczne formy zatrudniania to zagadnienie, które jeszcze nie na stałe zagościło w mentalności zarówno pracodawców jak i pracowników. Mimo wszystko jesteśmy społeczeństwem dość tradycyjnym, mało mobilnym i ceniącym sobie przede wszystkim stabilność i przewidywalność w niedalekim horyzoncie czasowym. Jednakże globalny rynek konsekwentnie wymusza zmianę podejścia wszystkich jego uczestników chociażby do zagadnień flexicurity. Stare nawyki muszą ustąpić miejsca nowoczesnym, elastycznym i dopasowanym do bieżącej sytuacji gospodarczej postawom. Ważna jest dojrzałość obu stron, gdyż w dużej mierze elastyczne formy zatrudnienia opierają się na wzajemnym zaufaniu pracodawcy
i pracownika.

Ilona Krzempek

Źródło: opracowanie eksperta © JestPraca24.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)