Szukaj w serwisie:

Elastyczne formy zatrudnienia

Znak - praca

W dzisiejszych czasach formy zatrudniania pracowników uległy zdecydowanemu rozszerzeniu. Oprócz tradycyjnych form uznanych przez większość ludzi czyli umów o pracę – pojawiły się nowe a czasami bardziej upowszechniły się na  rynku formy, które występowały już dużo wcześniej. Jednym z podstawowych czynników wpływających na upowszechnienie się innych form zatrudnienia jest przede wszystkim sytuacja ekonomiczna i gospodarcza. Sytuacja, która ostatnimi czasy okazuje się wyjątkowo mało przewidywalna powoduje, że pracodawcy poszukują takich form zatrudniania, które to rozkładają ryzyko biznesowe na pracodawców i pracowników.

Każda z obowiązujących form podjęcia współpracy z zatrudnionym pracownikiem ma swoje wady i zalety. Formy zatrudnienia możemy podzielić na te które reguluje kodeks pracy oraz te które reguluje kodeks cywilny.

Umowa o pracę

To podstawową forma prawna, w ramach której zatrudnia się pracowników. Nazywamy to stosunkiem pracy. Umowa o pracę łączy się  z systemem gwarancji i przywilejów pracowniczych. Do nich należy zaliczyć:

- zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- prawo do płatnego urlopu,

- wynagrodzenia oraz zasiłek chorobowy,

- szczególna ochrona niektórych grup pracowników, unormowanie czasu pracy, zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w szczególnych przypadkach, obowiązek zastosowania określonych procedur przy wypowiadaniu umów.


Właśnie dzięki w/w przywilejom stosunek pracy jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracowników i jednocześnie powodem wysokich kosztów dla pracodawców.

Umowy prawa cywilnego

Obok umów o pracę najbardziej nietypową, ale na pewno najczęściej spotykaną, metodą zatrudniania pracowników jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Do nich należy zaliczyć umowę o dzieło czy też umowę zlecenie.  Ta forma zatrudnienia cieszy się dużą popularnością u pracodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza uprawnień oraz faktu, że umowa ta daje możliwość przerzucenia ryzyka sytuacji gospodarczej na dwie strony.

Umowy cywilnoprawne dają dużą swobodę w możliwości kształtowania treści stosunku prawnego, nie narzucając przy tym minimalnych gwarancji.

Z punktu widzenia pracodawcy umowa ta nie narzuca minimalnego wynagrodzenia za pracę a co za tym idzie świadczenia pieniężne realizowane w ramach takiej umowy mogą być ustalane poniżej tej granicy. Dzięki temu pracodawca może uzależnić całość świadczenia  finansowego od efektu pracy. Efekt pracy może być osiągnięty przez osobę zatrudnioną, a wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, jak w przypadku umowy o pracę lecz z tytułu uzyskania zamierzonego rezultatu z tejże pracy.

Ponadto gdy prawo pracy reguluje dobowy i tygodniowy limit czasu pracy tak kodeks cywilny w żaden sposób tego nie określa. Ponadto należy pamiętać, że wprowadzenie do umowy cywilnej czasu pracy jest elementem sugerującym na istnienie stosunku pracy. W tego rodzaju umowie należy tylko się ograniczyć do zadań jakie mają być wykonane. Ponadto w umowie cywilnej brak jest wymogów w zakresie płatnych zwolnień. Jeżeli pracodawca wraz z wykonawcą takiej umowy domówi i zapisze ten element będzie miał problem, gdyż taka umowa spowoduje jej przekształcenie w  umowę o pracę.

Samozatrudnienie

W ostatnich latach ta forma zatrudnienia jest bardzo popularna. Ta forma zatrudnienia stała się powszechna po kryzysie gospodarczym z 2008 roku.  Umowa ta pozwala przenieść pracodawcy ryzyko finansowe, do tej pory głównie tkwiące na pracodawcy  na pracownika. Głównym celem umowy o świadczenie usług jest wykonanie przez przyjmującego zlecenia określonych zadań czy też czynności.  Pracownik podpisujący taką umowę musi się liczyć  z prawami rynku i związanym z tym ryzykiem ekonomicznym. Musi mieć świadomość rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie tym samym zrzeka się wszystkich praw pracowniczych a zyskuje zobowiązania typu co miesięczna składka do zakładu ubezpieczeń społecznych.

Ze strony pracodawcy to zdecydowane obniżenie kosztów typu: składki  ZUS,  świadczenia socjalne, natomiast ze strony pracownika to kontynuacja działalności  zawodowej na rynku ale już na innych zasadach.

Tego typu umowy bywają dość często negocjowane. Negocjacje dotyczą głównie takich kwestii jak: okres wypowiedzenia, który zdarza się być dłuższym niż klasyczna umowa o pracę czy też dodatkowe wynagrodzenie za brak płatnego urlopu.

Osoba rozpatrująca decyzję o przejściu na działalność gospodarczą powinna wziąć pod uwagę koszty, do których należą:

•comiesięczne składki do zakładu ubezpieczeń społecznych,

• prowadzenie administracji księgowo-podatkowej,

• prawo do zasiłku chorobowego  po 180 dniach,

• urlop  zazwyczaj bezpłatny,

• większa trudność  w pozyskaniu kredytu.


Ale prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się oczywiście także z pewnymi korzyściami, do nich należy zaliczyć:

  • Bycie sobie szefem
  • Pozyskanie większej liczby klientów a przez to rozwój biznesu co uniezależnienie się od jednego pracodawcy,
  • większą elastyczność w organizowaniu i planowaniu pracy własnej, zarówno w odniesieniu do godzin, jak i miejsca pracy.

Wszystkie w/w formy zatrudnienia zależą tylko od nas. To my musimy mierzyć siły na zamiary i dokonywać wyboru w życiu. To od nas zależy jaką formę preferujemy i o jaką się staramy. Ale każda w/w wymieniona daje nam szanse na zarabianie pieniędzy.

Agata Hagno

Źródło: opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)