Szukaj w serwisie:

Czasowe powierzenie innej pracy

szef, polecenie, praca

Na zasadach art. 42 § 4 kodeksu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę niż wskazana w umowie o pracę. Powierzenie takie nie wymaga dokonywania zmian w treści umowy o pracę. Nie wymaga również zachowania formy pisemnej (wyrok SN z 13.03.1979 r., I PRN 18/79, nie publ.). Stąd też polecenie skierowania do innej pracy może być wydane ustnie, choć ze względów dowodowych wskazane byłoby jednak sformułowanie go na piśmie.

Przede wszystkim jednak czasowe powierzenie innej pracy musi spełniać następujące przesłanki:

  1. zaistnienie uzasadnionych potrzeb po stronie pracodawcy,
  2. zachowanie wysokości wynagrodzenia pracownika,
  3. inna praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika,
  4. okres powierzenia nie może przekraczać 3 miesięcy w skali roku kalendarzowego.

Wymienione powyżej przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Kodeks pracy nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem „uzasadnionych potrzeb pracodawcy”. Z całą pewnością nie obejmuje ono zmiany zakresu obowiązków pracownika z powodu stanu jego zdrowia. Zmiana tak bowiem podyktowana byłaby potrzebami pracownika a nie pracodawcy (por. wyrok SN z 13.10.1999 r., I PKN 293/99, OSNP 2001/4/113). Dobrym przykładem w tym zakresie będzie natomiast przypadek pracownika, który po niezgodnym z prawem rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę został przywrócony przez sąd na dotychczasowe stanowisko, które zostało w międzyczasie zajęte przez innego pracownika. W takiej sytuacji konieczne może się okazać powierzenie przywróconemu pracownikowi innej pracy na czas niezbędny do dokonania wymaganych zmian organizacyjnych.

Fakt czasowego powierzenia innej pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika. Pod pojęciem wynagrodzenia należy w tym kontekście rozumieć wszystkie jego składniki otrzymywane przez pracownika przed powierzeniem innej pracy. Struktura jego wynagrodzenia w okresie powierzenia powinna więc być zachowana.

W praktyce najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia spełnienia przesłanki powierzenia pracy odpowiadającej kwalifikacjom pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego, pod pojęciem kwalifikacji, o jakich mowa w art. 42 § 4 kodeksu pracy, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika - jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego (wyrok SN z 4.10.2000 r., I PKN 61/00, Pr. Pracy nr 5/01, s. 33).

Praca czasowo powierzona powinna być adekwatna do posiadanych przez pracownika kwalifikacji. Nieadekwatna będzie więc zarówno praca przewyższająca jego kwalifikacje, jak i praca przy której kwalifikacje te w ogóle nie będą mogły być wykorzystywane (por. wyrok SN z 5.02.1998 r., I PKN 515/97, OSNAPiUS 1999/2/46). W tym miejscu dla przykładu można wskazać, że naruszeniem art. 42 § 4 kodeksu pracy będzie powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie). Odmowa wykonywania takiej pracy nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 kodeksu pracy (wyrok SN z 8.05.1997 r., I PKN 131/97, OSNP 1998/6/178).

Ostatnią z omawianych przesłanek jest długość okresu powierzenia innej pracy, który nie powinien przekroczyć 3 miesięcy liczonych w skali roku kalendarzowego. Z chwilą upływu tego okresu pracodawca powinien na powrót dopuścić pracownika do pracy na jego dotychczasowym stanowisku, określonym w treści umowy o pracę. Dalsze pozostawienie pracownika na stanowisku innym niż umówione, wbrew jego woli, może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy (por. wyrok SN z 4.12.1997 r., I PKN 418/97, OSNP 1999/2/44).

Poza czasowym powierzeniem innej pracy na zasadach art. 42 § 4 kodeksu pracy, możliwe jest również powierzenie innej odpowiedniej pracy na czas przestoju na zasadach art. 81 § 3 kodeksu pracy. Zasadnicza różnicą zachodzącą pomiędzy tymi obiema instytucjami polega na tym, że okres powierzenia innej pracy na czas przestoju nie jest ograniczony żadnym kalendarzowym terminem, może więc trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym i może towarzyszyć mu obniżenie wynagrodzenia pracownika w porównaniu z wynagrodzeniem pobieranym przez niego poprzednio (wyrok SN z 17.01.1978 r., I PRN 178/77, OSNC 1978/8/147).

Piotr Wąż
Autor jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego

Źródło: opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)~Joanna
2011-11-24 08:25:21

co z dodatkami płacowymi, które przysługują pracownikowi na stanowisku na które został czasowo (3 m-ce) przeniesiony a na wcześniejszym stanowisku mu nie przysługiwały? Czy należy mu je wypłacić? Czy też pozostać można przy warunkach płacowych z poprzedniego stanowiska? Chodzi o zmianę z dyspozytora na brygadzistę - dodatek brygadzistowski.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-12-01 08:19:37

Wspomniany art. 42 § 4 KP ustanawia regułę niepomniejszania wynagrodzenia w okresie czasowego powierzenia innej pracy niż określona w umowie o pracę. Pracownik powinien więc otrzymywać wynagrodzenie, które co do wysokości zasadniczo odpowiada wynagrodzeniu otrzymywanemu dotychczas.

W każdym bądź razie, w orzecznictwie przyjmuje się, że w takiej sytuacji obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalania ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop (por. wyrok SN z 22.11.1990 r., I PR 362/90, OSP 1991/9/213). Wszystkie zatem składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie obliczania ekwiwalentu urlopowego powinny być zachowane w całym okresie świadczenia powierzonej pracy.

Omawiany przepis zapewnia zatem, że wynagrodzenie ustalane na zasadach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) nie ulegnie uszczupleniu.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w okresie świadczenia innej pracy pracownik otrzymywał wynagrodzenie wyższe od otrzymywanego na dotychczasowym stanowisku pracy. W niektórych przypadkach dokonanie stosownej weryfikacji w tym zakresie będzie wręcz obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zgodnie z zakładowymi przepisami płacowymi (np. regulamin wynagradzania) lub ustaloną w tym zakresie praktyką za pracę na czasowo powierzonym stanowisku przewidziane jest wynagrodzenie wyższe niż na stanowisku, z którego pracownik został czasowo przeniesiony.

W tym kontekście chodzi głównie o różnicę spowodowaną wypłacaniem określonego dodatku do wynagrodzenia. Jeżeli z pracą na danym stanowisku związany jest określony dodatek, to prawo do tego dodatku przysługiwać powinno również pracownikowi, który świadczy pracę na tym stanowisku na zasadach art. 42 § 4 KP. Przykładem tego typu świadczenia jest wspomniany w pytaniu dodatek brygadzistowski.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń, zatrudnienie pracownika na stanowisku brygadzisty wywołuje skutki w treści stosunku pracy zarówno w zakresie obowiązków, jak i wynagrodzenia. W okresie powierzenia funkcji brygadzisty co do zasady pracownik ma obowiązek wykonywania nie tylko czynności określonych umową o pracę wspólnie z innymi członkami brygady, ale także organizowania i kierowania pracą brygady, nadzorowania pracy innych pracowników, prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót i sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp (zakres czynności brygadzisty).

Za pełnienie funkcji brygadzisty pracownikowi przysługuje z reguły dodatkowe wynagrodzenie, obliczane w wartości procentowej w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego. Zasady przyznawania tego dodatku określają przepisy szczególne. Realizacja stosunku pracy po powierzeniu funkcji brygadzisty różni się zatem pod względem warunków pracy i płacy od zatrudnienia przed tym powierzeniem (zob. wyrok SN z 18.02.1976 r., I PRN 3/76, OSNCP 1976/6/99).

Niewypłacenie pracownikowi czasowo pełniącemu funkcję brygadzisty związanego z tą funkcją dodatku przewidzianego w przepisach zakładowych może być przedmiotem roszczenia dochodzonego przed sądem pracy.

~terin
2015-04-29 14:14:07

jeśli szukacie ciekawych ofert pracy polecam stronę rekrutacyjna rewolucja. Ja szybko znalazłam pracę. :)